Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PszDTP-DP3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację, w celu zaprojektowania odpowiedniego oddziaływania (wspomożenia rozwoju, profilaktycznego, interwencyjnego, korekcyjnego, kompensacyjnego) i zaplanowania adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Pełny opis:

1. Diagnoza rodziny: drzewo genealogiczne vs genogram

2. Diagnoza potrzeb dziecka: klasyfikacje potrzeb, sposoby diagnozowania.

3. Diagnoza potrzeb i problemów w danej społeczności szkolnej podstawą konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego.

4. Diagnoza nieprzystosowania społecznego: symptomy nieprzystosowania, techniki diagnostyczne.

5. Diagnoza przystosowania szkolnego uczniów: narzędzia diagnostyczne.

6. Diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej dziecka: narzędzia diagnostyczne.

7. Diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych: etiologia, narzędzia diagnostyczne.

8. Diagnoza stylów uczenia się: klasyfikacja, narzędzie diagnostyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Warszawa 2006

Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1980

Lepalczyk I., Bandura J., Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

Nalaskowski S., Metody badań i diagnozowania w edukacji, Toruń 2000

Tomczak J., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Warszawa 2005

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa 2007

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków 2013

Literatura uzupełniająca:

Łopatkowa M.., Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną, Warszawa 1983

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Socha W., Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Lublin 1984

Marzec-Holka K., Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Bydgoszcz 1990

Kozłowska A., Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia, Warszawa 2000

Literatura dla chcących zgłębić temat:

Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994

Gajewska G., Problemy-dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997

Górniewicz E., Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Olsztyn 2000

Frydrychowicz A., Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

Janowski A., Poznawanie uczniów, Warszawa 1975

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Kaja B., Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Bydgoszcz 2001

Kondradt D., Style uczenia się. „Remedium” 2005, nr 1

Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E., Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie. Diagnozy i propozycje, Warszawa 1989

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Kraków 2000

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1999

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002

Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999

Nikitorowicz J. (red.) Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

Nowacki T., Teczka biograficzna ucznia, Warszawa 1977

Palka S., Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej, ORE, Warszawa 2017

Sęk H., Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, Poznań 1984

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1973

Stierlin M., Rucker- Embden I., Wetzel N., Wirsching M., Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk 1999

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W02 zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem mediów i nowoczesnych technologii w procesie kształcenia i wychowania) oraz ich wartości aplikacyjne P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W03 zna i rozumie rolę nauczyciela-wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków, P7U_W, P7SW_K

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze i hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki, P7U_U, P7S_UW

NAU2A_U03 potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym, P7U_U, P7S_UO

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych, P7U_K, P7S_KR

NAU2A_K01 jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej jest gotów do, P7U_K, P7S_KO

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

bieżąca ocena pracy studenta wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, znajomość literatury tematu, obecność na zajęciach, (osoby, które przekroczyły limit nieobecności wykonują dodatkową pracę: projekt oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznch), prace na e-ChAT, praca zaliczeniowa.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym - stacjonarnie i asynchronicznym na platformie e-ChAT - Moodle, zgodnie z planem zajęć semestru zimowego 2023/2024.

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, środki audiowizualne, dyskusja, analiza tekstów źródłowych, praca w grupach, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań.

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach wynikająca ze znajomości literatury tematu 0,5 ECTS,

- prace wyszczególnione na platformie e-ChAT 0,5 ECTS,

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie absencje) 0,5 ECTS. Osoby, które przekroczą ten limit, zobowiązane są do napisania dodatkowej pracy zaliczeniowej na zadany temat,

- praca zaliczeniowa (na jednej z 3 tematów) 0,5 ECTS.

Suma 2 ECTS

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

- obecności i aktywności na zajęciach,

- prac wyszczególnionych na e-ChAT,

- pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)