Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSzDTP-DiP4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają studentom podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnostycznego w pracy pedagoga, określają jego zakres kompetencji oraz obszar badawczy.

Pełny opis:

Przegląd i analiza wybranych metod, technik oraz narzędzi badawczych stosowanych w diagnozie pedagogicznej ukierunkowanej na:

- rolę i miejsce ucznia w klasie/grupie,

- poznanie relacji niezbędnych dla udanego procesu kształcenia:

relacja nauczyciel-uczeń, postawy nauczyciela, postawy ucznia,

- diagnozie parametrów zdrowia psychicznego (umiejętności komunikacji, poczucia własnej wartości, regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem),

- autodiagnozę – zakres pracy nad sobą.

Literatura:

Literatura podstawowa

Deptuła M. (red.), (2006), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz.

Jarosz E., Wysocka E. (red.), (2006), Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa.

Skałbania B., (2015), Diagnostyka pedagogiczna: wybrane obszary badawcze

i rozwiązania praktyczne, Kraków.

Wysocka E., (2007), Człowiek a środowisko życia: podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa

Ziemski S. (1973), Problemy dobrej diagnozy, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Adams K., Galanes G.J. (2008), Komunikacja w grupach, Warszawa.

Guziuk-Tkacz M. (2011), Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa.

Kaleta-Witusiak M., Kopik A., Walasek-Jarosz B. (2013), Techniki gromadzenia i analizy wiedzy o uczniu, Kielce.

Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W. (2002), Obserwacja w poznawaniu dziecka, Warszawa.

Janowski A. (2002), Poznawanie uczniów, Warszawa.

Molak A. (1974), Socjometryczne techniki badawcze, Warszawa.

Niemierko B. (1999), Pomiar wyników kształcenia, Warszawa.

Łobocki M., (2000), Metody badań pedagogicznych, Kraków.

Efekty uczenia się:

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P7S_WG09 teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

P7S_WG12 zagadnienia związane z ugruntowaną i zaawansowaną wiedzą o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych w zakresie diagnozy pedagogicznej, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

P7S_WG16 zagadnienia związane z ugruntowaną i zaawansowaną wiedzą o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej zwłaszcza w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej

ABSOLWENT POTRAFI

P7S_UW03 posługiwać się szczegółowymi ujęciami teoretycznym w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej

P7S_UW10 posługiwać się podstawowym ujęciami teoretycznym w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P7S_KK04 refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny

P7S_KK08 odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

bieżąca ocena pracy studenta wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, znajomość literatury tematu, obecność na zajęciach, (osoby, które przekroczyły limit nieobecności wykonują dodatkową pracę).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: opis, dyskusja, prezentacja multimedialna, pokaz, środki audiowizualne, analiza tekstów źródłowych, praca indywidualna i grupowa, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody warsztatowe, metody aktywizujące.

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach wynikająca ze znajomości literatury tematu ) - 0,5 ECTS,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja) - 0,5 ECTS. Osoby, które przekroczą ten limit, zobowiązane są do napisania dodatkowej pracy zaliczeniowej na zadany temat.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)