Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TIK w procesie edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-TIK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TIK w procesie edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest w szczególności praktyczna nauka obsługi programów przydatnych w pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest w szczególności praktyczna nauka obsługi programów przydatnych w pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

TIK jako medium dydaktyczne , kompetencje cyfrowe w edukacji wspomaganej technologią informacyjną i komunikacyjną, legalne i etyczne posługiwanie się informacją, licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne, wirtualne środowisko kształcenia, komercyjne i bezpłatne programy edukacyjne, tworzenie gier dydaktycznych na platformie LearningApps, Blendspace do tworzenia wirtualnych lekcji i zestawów materiałów edukacyjnych dla uczniów

Literatura:

Literatura podstawowa:

Adamkiewicz J., Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Ostrowska M., Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne, red. J. Migdałek, A. Stolińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.

Folta W., Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, red. D. Siemieniecka-Gogolin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W16 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, działalności zawodowej, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, P7U_W, P7S_WK

NAU2A_W07 zna i rozumie treści nauczania i typowe trudności uczniów-wychowanków związane z ich opanowaniem oraz narzędzia ICT pomocne w ich rozwiązywaniu, P7U_W, P7S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U01 posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT), P7U_U, P7S_UW

NAU2A_U05 potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów-wychowanków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, P7U_U, P7S_UW

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne z wykorzystaniem ICT, P7U_K, P7S_KO

NAU2A_K05 jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji wykorzystując ICT, P7U_K, P7S_KR

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- bieżąca ocena zaangażowania w pracę na platformie e-ChAT,

- ocena wykonania poszczególnych zadań z wykorzystaniem TIK.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 30%. Wykonanie wszystkich zadań na platformie e-ChAT 70% (60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0).

Bilans punktów ECTS:

- godziny kontaktowe: 0,5 ECTS

- wykonanie wszystkich zadań na platformie e-ChAT 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kochan
Prowadzący grup: Izabela Kochan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)