Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalne potrzeby ucznia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-SPU2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalne potrzeby ucznia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyposażenie uczestników zajęć w konkretne umiejętności wykorzystywane w organizowaniu procesu uczenia się i wspierania edukacji ucznia z zaburzonym rozwojem.

Treści przekazywane podczas zajęć będą dotyczyły charakterystyki różnorodnych grup uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostępnych form edukacji, stosowanych metod i sposobów wsparcia w celu optymalizacji drogi edukacyjnej ucznia o specjalnych potrzebach

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyposażenie uczestników zajęć w konkretne umiejętności wykorzystywane w organizowaniu procesu uczenia się i wspierania edukacji ucznia z zaburzonym rozwojem.

Pełny opis:

1. Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjna i ich klasyfikacja

2. Specyficzne czy specjalne potrzeby ucznia z zaburzeniami w rozwoju.

3. Specjalne potrzeby edukacyjna uczniów z niepełnosprawnością.

4. Specyfika pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

5. Metody terapii i wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną zaburzeniami ze spektrum autyzmu

6. Edukacja uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu., formy kształcenia

metody wykorzystywane w komunikacji z uczniem .z uszkodzonym słuchem, wspomaganie rozwoju

7. Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej

Specjalne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących w kontekście edukacji i możliwości ich zaspokojenia

8. Wspieranie i edukacja dziecka z chorobą przewlekłą. Dziecko przewlekle chore w roli ucznia

9. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej

10.Uczniowie ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi a przemoc rówieśnicza – wybrane aspekty zapobiegania i interwencji

11. Diagnoza ułatwiająca konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach .

12. współpraca szkoły z rodzicami uczniów o specjanlych potrzebach edukacyjnych

Literatura:

A. Olechowska Specjalne potrzeby ucznia, wydawnictwo PWN, Warszawa 2016

R. Gardian-Miałkowska, E. Weremczuk, M. Przybysz-Zaremba Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej. Wybrane obszary i rozwiązania. Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2020

J. Gładyszewska-Cylulko, Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami .Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, wydawnictwo Impuls, Kraków 2017

M. Lis, B. Wolny, Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego, Wydawnictwo Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2019

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

F.W1. teorie, koncepcje i modele specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – medyczne, społeczne, biopsychospołeczne, w tym ADHD, ryzyka dysleksji, trudności związanych z nabywaniem umiejętności arytmetycznych, autystycznego spektrum zaburzeń, niepełnosprawności intelektualnej, mózgowego porażenia dziecięcego i innych zaburzeń ruchowych, zaburzeń o podłożu genetycznym, chorób przewlekłych i odmienności somatycznych;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

F.U2. rozpoznać specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w młodszym wieku szkolnym oraz określić optymalne sposoby organizowania środowiska edukacyjnego oraz wspomagania dziecka lub ucznia i jego rodziców lub opiekunów w procesie wychowania i kształcenia;

F.U4. współpracować z rodziną i otoczeniem społecznym przedszkola lub szkoły w procesie planowania wychowania i kształcenia dzieci lub uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

F.K1. przestrzegania zasad etycznego postępowania w procesie wychowania i kształcenia dzieci lub uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi;

F.K2. przyjęcia współodpowiedzialności za sposób planowania i realizacji oraz rezultaty procesu wychowania i kształcenia dzieci lub uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi.

Weryfikacja efektów uczenia się :

Obecność i aktywny udział studentów w zajęciach .

Przygotowanie i zaprezentowanie na forum grupy pracy na zadany przez prowadzącego temat

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział studentów w zajęciach, dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze ( usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) 1 ECTS

Przygotowanie i zaprezentowanie na forum grupy pracy na zadany przez prowadzącego temat 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aleksiejuk
Prowadzący grup: Elżbieta Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)