Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-SM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada syntetyczną wiedzę wprowadzającą w najważniejsze zagadnienia związane z procesem przygotowywania pracy magisterskiej.

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat pisania pracy magisterskiej w naukach społecznych, a także urzeczywistnianie tej wiedzy w praktyce, czego ukoronowaniem ma być gotowa praca magisterska.

Pełny opis:

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje znajomość podstawowych reguł pisania pracy magisterskiej oraz rozumienie struktury procesu badawczego na który składa się: wybór projektu badawczego (sformułowanie problemu badawczego i problemów szczegółowych, hipotez, zbudowania planu badawczego, zdefiniowanie jednostek analizy: jednostki indywidualne, grupy, organizacje, wytwory społeczne); zdefiniowanie celu(ów) badań.

Seminarium magisterskie ma dostarczyć studentom wiedzy m.in. w obszarze następujących zagadnień:

1) Temat i tytuł pracy magisterskiej.

2) Struktura pracy magisterskiej: a) Wstęp i jego przykładowe wzory (postawienie problemu badawczego, dotychczasowe badania nad problemem badawczym, braki w dotychczasowych badaniach, cel pracy, struktura pracy, zakończenie wstępu); b) Układ rozdziału (teoretycznego, metodologicznego - wzorce), rozplanowanie rozdziałów, c) Przypisy (źródłowe i odsyłające - przykłady), d) Zakończenie pracy magisterskiej (wprowadzenie do zakończenia, nawiązanie do zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, formułowanie ustaleń wynikających z badań, formułowanie wniosków wynikających z ustaleń).

3) Strategie badań: ilościowe i jakościowe.

4) Integrujący przegląd literatury (etapy przeglądu oraz priorytety w wyborze literatury).

5) Strategie pisania pracy magisterskiej: a) Pisanie jak myślenie, b) Wyrobienie nawyku pisania, c) Klarowność i spójność tekstu oraz gramatyka (strony, czasy i "wypełniacze"), d) Pisanie konspektu.

6) Przewidywane problemy etyczne: a) Problemy etyczne w kontekście definiowania problemu badawczego, b) Problemy etyczne w kontekście formułowania celu badawczego i stawiania pytań badawczych, c) Problemy etyczne w kontekście gromadzenia danych, d) Problemy etyczne wyłaniające się w procesie analizy i interpretacji danych badawczych, e) Problemy etyczne występujące podczas pisania i rozpowszechniania prac naukowych.

7) Fazy pracy umysłowej (wykorzystanie nieświadomej pracy mózgu w pisaniu pracy magisterskiej).

Literatura:

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2007.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

Creswell J.W;, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PED 2A_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice), P6U_W P6S_WG

PED2A_W09 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, posiada uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów

edukacyjnych, P6U_W P6S_WG

P6S_WK

Umiejętności:

PED2A_W09 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, posiada uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów

edukacyjnych, P6U_W P6S_WG

P6S_WK

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych

problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także

diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami, P6U_U P6S_UW

Kompetencje społeczne:

PED2A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą

wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, P6U_K P6S_KK

PED2A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, w tym z osobami niebędącymi

specjalistami w danej dziedzinie oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i uczestnictwa w

grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, P6U_K P6S_KO

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (prezentacje, opracowania pisemne, aktywność),

- egzamin dyplomowy

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa w pierwszym semestrze zajęć. (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze). Semestry kolejne to przede wszystkim rozmowy indywidualne ze studentami, odbywające się zgodnie z indywidualnie ustalanymi harmonogramami pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Piotrowski
Prowadzący grup: Marek Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)