Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-SM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student ma syntetyczną wiedzę wprowadzającą w najważniejsze zagadnienia związane z procesem przygotowywania pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat pisania pracy magisterskiej w naukach społecznych, a także urzeczywistnianie tej wiedzy w praktyce, czego ukoronowaniem ma być gotowa praca magisterska.

Pełny opis:

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje znajomość podstawowych reguł pisania pracy magisterskiej oraz rozumienie struktury procesu badawczego na który składa się: wybór projektu badawczego (sformułowanie problemu badawczego i problemów szczegółowych, hipotez, zbudowania planu badawczego, zdefiniowanie jednostek analizy: jednostki indywidualne, grupy, organizacje, wytwory społeczne); zdefiniowanie celu(ów) badań.

Seminarium magisterskie ma dostarczyć studentom wiedzy m.in. w obszarze następujących zagadnień:

1) Temat i tytuł pracy magisterskiej.

2) Struktura pracy magisterskiej: a) Wstęp i jego przykładowe wzory (postawienie problemu badawczego, dotychczasowe badania nad problemem badawczym, braki w dotychczasowych badaniach, cel pracy, struktura pracy, zakończenie wstępu); b) Układ rozdziału (teoretycznego, metodologicznego - wzorce), rozplanowanie rozdziałów, c) Przypisy (źródłowe i odsyłające - przykłady), d) Zakończenie pracy magisterskiej (wprowadzenie do zakończenia, nawiązanie do zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, formułowanie ustaleń wynikających z badań, formułowanie wniosków wynikających z ustaleń).

3) Strategie badań: ilościowe i jakościowe.

4) Integrujący przegląd literatury (etapy przeglądu oraz priorytety w wyborze literatury).

5) Strategie pisania pracy magisterskiej: a) Pisanie jak myślenie, b) Wyrobienie nawyku pisania, c) Klarowność i spójność tekstu oraz gramatyka (strony, czasy i "wypełniacze"), d) Pisanie konspektu.

6) Przewidywane problemy etyczne: a) Problemy etyczne w kontekście definiowania problemu badawczego, b) Problemy etyczne w kontekście formułowania celu badawczego i stawiania pytań badawczych, c) Problemy etyczne w kontekście gromadzenia danych, d) Problemy etyczne wyłaniające się w procesie analizy i interpretacji danych badawczych, e) Problemy etyczne występujące podczas pisania i rozpowszechniania prac naukowych.

7) Fazy pracy umysłowej (wykorzystanie nieświadomej pracy mózgu w pisaniu pracy magisterskiej).

Literatura:

Literatura:

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2007.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

Creswell J.W;, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Seminarium magisterskie WP-S2-PSzTP-SM2

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk, P7U_W, P7S_WG

PED 2A_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W01 współczesne tendencje filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, .P7U_W, P7S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT) oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, P7U_U, P7S_UW

PED2A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze i

hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatyne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki, P7U_W, P7S_UW

NAU2A_U01 obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów, .P7U_U, P7S_UW

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.P7U_K, P7S_KK

PED2A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, .P7U_K, P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa w pierwszym semestrze zajęć. (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze). Semestry kolejne to przede wszystkim rozmowy indywidualne ze studentami, odbywające się zgodnie z indywidualnie ustalanymi harmonogramami pracy.

Przedmiot związany jest z 2 punktami ETS:

Godziny kontaktowe – 1 ECTS.

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie do ćwiczeń – 1 ECTS

Jeden punkt ECTS oznacza na 1 przypada 25-30 godzin.

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa.

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania Teams lub USOS

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania Teams oraz USOS

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób:

• w trybie regularnym, na terenie kampusu uczelnianego, w postaci zaliczenia/egzaminu ustnego, określonego przez prowadzącego przedmiot, przy zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa związanego z zachowaniem rygorów sanitarnych w okresie epidemii

• lub w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piejka
Prowadzący grup: Agnieszka Piejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)