Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkolna i polityka oświatowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-PSPO3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika szkolna i polityka oświatowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami pracy pedagogicznej prowadzonej w szkole (różnego szczebla i typu) oraz z prowadzoną w Polsce polityką oświatową - jej uwarunkowaniami oraz konsekwencjami dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz społeczeństwa. Podczas zajęć prezentowane i omawiane są różne koncepcje edukacyjno-wychowawcze (np. nauczanie domowe) oraz autorskie programy pedagogiczne (np. szkoła bez ocen).

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat szeroko rozumianych zadań pedagogicznych realizowanych przez polskie szkoły różnego typu i szczebla, obecnie oraz na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji ustrojowej oraz reform wprowadzanych w ostatnich latach. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną również procesy zmian w zakresie prowadzonej w tym czasie polityki oświatowej: jej założeń i podstawowych paradygmatów, źródeł oraz konsekwencji w życiu jednostek, grup i społeczności. Zajęcia mają na celu również wypracowanie umiejętności dostrzegania różnorakich konsekwencji prowadzonej polityki oświatowej dla funkcjonowania różnych podmiotów: począwszy od uczniów i nauczycieli, poprzez rodziców, na społeczeństwie skończywszy. Prowadzone dyskusje mają na celu zidentyfikowanie i nazwanie zjawisk szkodliwych dla funkcjonowania polskiej szkoły, a także sformułowanie postulatów istotnych dla jego doskonalenia. W trakcie wykładów wyszczególnione zostaną różne aspekty działań pedagogicznych obecnych lub obecnych w zbyt małym zakresie we współczesnej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych o szczególnych potrzebach: osób z niepełnosprawnościami, obcokrajowców czy osób doświadczających przemocy i stygmatyzacji. Celem zajęć jest więc również dyskusja na temat jakości funkcjonowania tych osób w środowisku szkolnym oraz uwrażliwienie studentów na powyższe kwestie. Podczas zajęć omawiane są również alternatywne dla tradycyjnych formy pracy edukacyjno-wychowawczej (np. nauczanie domowe), a także autorskie projekty - np. szkoła bez ocen.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Śliwerski, Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001.

R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Impuls, Kraków 2012.

R. Dolata, Szkoła - segregacje, nierówności, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

B. Śliwerski, Myśleć jak pedagog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca:

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2002.

J. Piekarski, B. Śliwerski, Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.

A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa 1995.

M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

1. W zakresie WIEDZY:

PED2A_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów

edukacyjnych P7U_W P7S_WG

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, opinii i stanowisk i popierając je rozbudowaną argumentacją w

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym przyjętymi systemami normatywnymi P7U_U P7S_UK

3. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych

działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego P7U_K P7S_KO

EFEKTY UCZENIA SIĘ przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach II stopnia:

1. w zakresie WIEDZY zna i rozumie:

NAU2A_W05 podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych P7U_W P7SW_K

2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi:

NAU2A_U10 skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych P7U_U P7S_UO

3. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do:

NAU2A_K04 rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska P7U_K P7S_KK

Metody weryfikacji efektów kształcenia: bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, zapoznanie się z materiałami przekazywanymi przez wykładowcę, pozytywny wynik pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA: nauczanie frontalne, dyskusja, prezentacja multimedialna, bieżące zapoznawanie się z materiałami umieszczanymi na platformie Moodle oraz wykonywanie zamieszczanych tam zadań w wyznaczonym terminie.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie terminowego złożenia wszystkich zadań realizowanych na platformie Moodle.

BILANS PUNKTÓW ECTS (2 ECTS):

0,5 ECTS – 15 godzin kontaktowych,

0,5 ECTS - 15 godzin pracy z materiałem zadanym na platformie Moodle.

1 ECTS - przygotowanie do zajęć, lektura tekstów wskazanych przez wykładowcę, przygotowanie prac zadawanych na platformie Moodle.

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru. Większa liczba nieobecności skutkuje koniecznością przygotowania dodatkowej pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej na zadany przez wykładowcę temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)