Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-PO3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej

wiedzy o regulacji prawnej oświaty w Polsce, ze szczególnym

uwzględnieniem działalności systemu szkół i przedszkoli, statusu

prawnego nauczyciela, ucznia i rodziców (opiekunów prawnych).

Jednocześnie przedmiot stanowi wprowadzenie w najważniejsze instytucje

prawa rodzinnego i opiekuńczego obowiązującego w Rzeczypospolitej

Polskiej

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej

wiedzy o regulacji prawnej oświaty w Polsce, ze szczególnym

uwzględnieniem działalności systemu szkół i przedszkoli, statusu

prawnego nauczyciela, ucznia i rodziców (opiekunów prawnych). Wykład

ma za zadanie zapoznanie studentów z konstytucyjnymi podstawami

aksjologicznymi systemu oświaty i szczegółowymi unormowaniami

określającymi główne elementy tegoż systemu. Ze względu na

przeobrażenia w polskim prawie oświatowym dokonane w wyniku zmian

wprowadzonych po 2015 r. słuchacz poznaje proces ewolucji

uwarunkowanych ustawowo paradygmatów edukacji w Polsce

współczesnej. Istotnym elementem zajęć się posługiwanie się przez

studentów aktami prawnymi. Mają oni uzyskać umiejętność

rozpoznawania problemów prawnych w oświacie i znajdowania sposobów

ich rozwiązania przy posłużeniu się regulacjami prawnymi. Jednocześnie są

kształceni do krytycznej oceny obowiązującego prawa w celu

powodowania jego zmiany w procesie dyskursu demokratycznego.

Wykład jest nakierowany na aplikację norm prawa przez uczestników

procesu kształcenia w codziennej praktyce oświatowej. Jednocześnie

przedmiot stanowi wprowadzenie w najważniejsze instytucje prawa

rodzinnego i opiekuńczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczególny nacisk kładziony jest na prezentację norm prawnych

określających instytucję małżeństwa, wraz z jego aspektem majątkowym

oraz pozycję dziecka i rodziny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz.

59 z późn. zm.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2019 r. poz.

1481.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2018 r. poz.

967 z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z

2017 r. poz. 682 z późn. zm.

Pyter M., Balicki A., Prawo oświatowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

2017.

Pyter M., Balicki A., Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie

wyższym, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 5, C.H. Beck,

Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Prawo oświatowe, red. S.M. Kwiatkowski, K. Gawroński, Warszawa 2013.

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Warszawa 2011.

Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I., Podstawy prawne i organizacyjne

oświaty, Katowice 2008.

Ciepła H. i inni, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3,

LexisNexis, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P7S_WG

01

zaawansowaną terminologię używaną w

pedagogice wczesnoszkolnej, diagnozie i

terapii pedagogicznej i rozumie jej źródła oraz

zastosowanie w obrębie pokrewnych

dyscyplin naukowych

P7S_WG

14

zagadnienia związane z zaawansowaną

wiedzą o strukturze i funkcjach systemu

edukacji; celach, podstawach prawnych,

organizacji i funkcjonowaniu różnych

instytucji edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i

pomocowych ze szczególnym

uwzględnieniem kontekstu europejskiego

ABSOLWENT POTRAFI

P7S_UW

02

wykorzystywać zaawansowaną wiedzę

teoretyczną z zakresu pedagogiki

przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz

diagnozy i terapii pedagogicznej, powiązanych

z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych

i pomocowych, a także motywów i wzorów

ludzkich zachowań

P7S_UW

09

ocenić przydatność typowych metod,

procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań

związanych z różnymi sferami działalności

pedagogicznej zwłaszcza w obszarze diagnozy

i terapii pedagogicznej

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P7S_KK

07

aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących

działania pedagogiczne i porozumiewania się

z osobami będącymi i niebędącymi

specjalistami w danej dziedzinie

P7S_KK

08

odpowiedzialnego przygotowywania się do

swojej pracy, projektowania i wykonywania

działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności)

50%., zaliczenie projektu (opracowanie jednego wybranego przez studenta

zagadnienia praktycznego 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański
Prowadzący grup: Artur Bogdański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)