Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy logopedii dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-ELN4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy logopedii dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat zjawiska mowy i jej znaczenia dla rozwoju dziecka. Studenci poznają etiologię i objawy rożnych zaburzeń mowy. Zapoznają się ze specyfiką pracy z warsztatem logopedy. Nabędą umiejętności w zakresie podstawowych metod postepowania logopedycznego w przypadku prostych wad wymowy. Poznają cwiczenia i zabawy,rozwijające kompetencje językowe, ktore bedą mogli zastosować w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z mechanizmami rozwoju mowy człowieka (biologicznymi, społecznymi, emocjonalnymi). Zdobycie wiedzy, która pozwoli na rozpoznanie zaburzeń mowy i skierowanie dziecka do specjalisty ale także samodzielne prowadzenie cwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Poznanie sposobów badania i usprawniania słuchu fonematycznego.

Na zajęciach omówione będą również formy aktywności językowej dzieci, a także zagadnienia kompetencji językowej oraz metody sprzyjające jej rozwojowi.

Dodatkowo ćwiczenia przewidują doskonalenie umiejętności prawidłowego mówienia i pracę nad prawidłową artykulacją studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”; Warszawa 1996: WSiP.

2. D. Emiluta- Rozya- „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”, Warszawa 1994: CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. E.Stecko- „Zaburzenia mowy u dzieci- wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne”, Warszawa 1994: Wydawnictwo UW.

4. Styczek- „Logopedia”, Warszawa 1983: PWN.

5. Z. Tarkowski- „Jąkanie wczesnodziecięce”; Warszawa 1992:WSiP.

6. T. Zaleski- „Opóźniony rozwój mowy”; Warszawa 1992: PZWL.

Literatura uzupełniająca:

7. D. Antos, G. Demel, I. Styczek- „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy”; Warszawa 1971: PZWS.

8. E. Sachajska- „Uczymy poprawnej wymowy”, Warszawa 1987: WSiP.

9. E. M. Skorek- „Oblicza wad wymowy”; Warszawa 2001: Wydawnictwo Akademickie Styczek- „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Komentarz i tablice”, Warszawa 1982:WSiP.

10. B. Rocławski red. Naukowa- „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk 1998: Glottispol.

11. Z. Tarkowski- „Jąkanie”, Warszawa 2001:Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę, P7U_W; P7S_WG

PED2A_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, P7U_W; P7S_WG

NAU2A_W02 klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, P7U_W; P7S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych

problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami,

P7U_U; P7S_UW

PED2A_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, P7U_U; P7S_UW

NAU2A_U08 pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego,

P7U_U; P7S_UK

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, P7U_K ; P7S_KK

PED2A_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych

działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, P7U_K ; P7S_KO

NAU2A_U04 projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli-wychowawców, P7U_U; P7S_UO

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) Zaliczenie: czytanie 10 wersów prozy, 10 wersów wiersza; wykonanie pomocy logopedycznej z zakresu rozwijania kompetencji językowej pacjenta, uzyskanie pozytywnej oceny z testu .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ferenc-Lech
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)