Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-DP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu wychowania i kształcenia. Z uwzględnieniem celów szczegółowych: profilaktycznych, terapeutycznych, prognostycznych. W tym również nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania, podstawowych technik, umiejętności formułowania pytań diagnostycznych i całościowego ujmowania procesu diagnozy. Przybliżenie roli i zadań diagnozy psychopedagogicznej w pracy opiekuńczej , wychowawczej, terapeutycznej, wychowawczej.

Pełny opis:

1. Zrewidowanie i uporządkowanie podstawowych pojęć i informacji z diagnozy pedagogicznej

2. Rola badacza – diagnosty:

- kontakt diagnostyczny (dyspozycje diagnosty, wyznaczniki),

- opór jako przejaw zaburzeń w kontakcie diagnostycznym

- zdolności i kompetencje wyznaczające profesjonalizm diagnosty,

- błędy i wadliwe nastawienie diagnosty,

- katalog podstawowych reguł i zasad diagnozowania,

- etyczne aspekty diagnozy

3. Podstawowe techniki diagnostyczne (rozmowa i wywiad, ankieta, obserwacja, analiza dokumentów i wytworów);

4. Podstawy diagnostyki:

- diagnoza rodziny: narzędzie diagnostyczne,

- diagnoza rysunku dziecka: narzędzia diagnostyczne,

- diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej przedszkolaka: narzędzia diagnostyczne,

- diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej: narzędzia diagnostyczne,

- diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych: narzędzia diagnostyczne

5. Projektowanie oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznych (ogólne wskazówki).

Celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej:

- Podstawy diagnozy (w tym: proces diagnozy, cel diagnozy, etapy i ogniwa diagnozy, pytania diagnostyczne, rodzaje diagnoz, norma w diagnozie),

- Charakteru diagnozy pedagogicznej i psychopedagogicznej,

- Badań diagnostycznych w pedagogice i psychopedagogice,

- Podstaw diagnozy jednostki, grupy, środowisk wychowawczych, dydaktycznych,

- Projektowania odpowiednich oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, interwencyjnych, prognostycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Guziuk-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Warszawa 2006

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Kraków 2000

Literatura uzupełniająca:

Fleck-Bangert R., O czym mówią rysunki dzieci, Kielce 2004

Frydrychowicz A., Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa 1996

Janowski A., Poznawanie uczniów, Warszawa 1975

Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, Toruń 1980

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe... Warszawa 2000

Kuszak K., Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym, Poznań 2006

Lepalczyk I., Bandura J., Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987

Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E., Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie. Diagnozy i propozycje, Warszawa 1989

Marzec-Holka K., Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Bydgoszcz 1990

Nalaskowski S., Metody badań i diagnozowania w edukacji, Toruń 2000

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002

Nikitorowicz J. (red.) Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003

Nowacki T., Teczka biograficzna ucznia, Warszawa 1977

Oster G. D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 2002

Palka S., Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Warszawa 2001

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008

Sęk H., Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, Poznań 1984

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011

Socha W., Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Lublin 1984

Sujak-Lesz K. (red.) Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Warszawa 2002

Stierlin M., Rucker- Embden I., Wetzel N., Wirsching M., Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk 1999

Tomczak J., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Warszawa 2005

WallonP., Cambier A., Engelhart D., Rysunek dziecka, Warszawa 1993

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa 2007

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków 2013

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995

Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W02 zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem mediów i nowoczesnych technologii w procesie kształcenia i wychowania) oraz ich wartości aplikacyjne P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W03 zna i rozumie rolę nauczyciela-wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków, P7U_W, P7SW_K

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze i hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki, P7U_U, P7S_UW

NAU2A_U03 potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym, P7U_U, P7S_UO

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych, P7U_K, P7S_KR

NAU2A_K01 jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej jest gotów do, P7U_K, P7S_KO

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

bieżąca ocena pracy studenta wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, znajomość literatury tematu, obecność na zajęciach, (osoby, które przekroczyły limit nieobecności wykonują dodatkową pracę: projekt oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznch), prezentacja Genogramu, ankieta oceny zajęć, według wzorów obowiązujących w ChAT.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym i asynchronicznym - Teams i asynchronicznym na platformie e-ChAT - Moodle, zgodnie z planem zajęć semestru letniego 2022/2023.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności)

Zaliczenie przedmiotu: na podstawie prac wyszczególnionych na platformie e-ChAT (50%) i praca zaliczeniowa - samodzielne pisemne przygotowanie przez studenta Genogramu (50%)

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, środki audiowizualne, dyskusja, analiza tekstów źródłowych, praca w grupach, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach wynikająca ze znajomości literatury tematu 1 ECTS,

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie absencje) 1 ECTS. Osoby, które przekroczą ten limit, zobowiązane są do napisania dodatkowej pracy zaliczeniowej na zadany temat,

- Zaliczenie przedmiotu:

na podstawie:

prac wyszczególnionych na platformie e-ChAT 1 ECTS

przygotowanie Genogramu 1 ECTS

Suma 4 ECTS

W przypadku przejścia na nauczanie zdalne:

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem platformy e-ChAT

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego (ze zdalnego na stacjonarny przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego)

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania e-ChAT

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams) lub stacjonarnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w na platformie Moodle.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)