Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PSz-D1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szkolna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia łączą teorię dydaktyczną z praktyką oświatową. Stanowią element klasycznej wiedzy pedagogicznej i przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w rozumieniu prawa oświatowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesu dydaktycznego, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla metodyk szczegółowych i zajęć specjalnościowych z pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z dydaktyką jako działem pedagogiki wraz z jej podstawowymi kategoriami pojęciowymi i konceptualizacjami; kształtowanie umiejętności odniesienia teorii do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów szkoły polskiej. Wykład z dydaktyki szkolnej jest zaprojektowany jako pogłębienie i rozszerzenie treści programowych w zakresie zajęć z podstaw dydaktyki ogólnej i kończy się egzaminem.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące treści programowe:

Dydaktyka jako teoria kształcenia, uczenia się i nauczania.

Z historii dydaktyki: stopnie formalne w nauczaniu a nauczanie problemowe.

Idee podmiotowości i dialogu w procesie kształcenia.

Proces uczenia się i nauczania: wybrane koncepcje uczenia się i nauczania w tradycji humanistycznej, behawioralnej, kognitywistycznej i konstruktywistycznej.

Planowanie dydaktyczne: cele, treści, metody, formy i środki nauczania. Od teorii do praktyki.

Przygotowanie i planowanie zajęć: podstawy opracowywania programu nauczania; treść i poziomy planowania; cechy programu nauczania; etapy opracowywania planu zajęć, rozkładu materiału i konspektów poszczególnych jednostek lekcyjnych.

Zasady i sposoby prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego w szkole.

Nauczyciel – status zawodowy: rola zawodowa nauczyciela; wymagane kwalifikacje; stopnie awansu zawodowego; planowanie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel wobec wyzwań środowiska szkolnego: działania wychowawcze i profilaktyczne.

Uczeń w środowisku szkolnym – wyzwania wychowawcze, społeczne i kulturowe. Możliwości i ograniczenia szkoły w zakresie podejmowania działań wychowawczych.

Kształcenie szkolne jako transmisja wartości kulturowych i narodowych.

Kształcenie szkolne wobec idei edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej: edukacja międzykulturowa jako wyzwanie dydaktyczne.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa:

B.D. Gołębniak, Proces kształcenia, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 857-979.

Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

M. Uljens, Dydaktyka szkolna, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, GWP, Gdańsk, t. 2, s. 105-252.

*Podstawowe dla danego tematu pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

P7S_WG 01 absolwent zna rozumie zaawansowaną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

P7S_WG 03 absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z uporządkowaną wiedzą na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych postaw.

P7S_WG 09 absolwent zna i rozumie teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

P7S_UW 08 absolwent potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

P7S_UW 15 absolwent potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów

P7S_KK 01 absolwent jest gotów do uświadamiania poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznaczania kierunki własnego rozwoju i kształcenia

P7S_KK 08 absolwent jest gotów do odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Ocena wiedzy i umiejętności na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego pytania rekonstruujące wiedzę oraz kwestie problemowe.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy i umiejętności na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego pytania rekonstruujące wiedzę oraz kwestie problemowe. Ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć lub dodatkowej pracy zaliczeniowej.

Egzamin składa się z odpowiedzi na 2 pytania teoretyczne i 1 pytanie o charakterze problemowym. Lista możliwych pytań zostanie podana na zajęciach. Do zdania egzaminu jest wymagane uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ernst-Milerska
Prowadzący grup: Renata Ernst-Milerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesu dydaktycznego, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla metodyk szczegółowych i zajęć specjalnościowych z pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z dydaktyką jako działem pedagogiki wraz z jej podstawowymi kategoriami pojęciowymi i konceptualizacjami; kształtowanie umiejętności odniesienia teorii do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów szkoły polskiej. Zajęcia mają charakter wprowadzający i są kontynuowane jako przedmiot dydaktyka szkolna, który kończy się egzaminem.

Pełny opis:

Dydaktyka jako teoria kształcenia, uczenia się i nauczania.

Z historii dydaktyki: stopnie formalne w nauczaniu a nauczanie problemowe.

Idee podmiotowości i dialogu w procesie kształcenia.

Proces uczenia się i nauczania: wybrane koncepcje uczenia się i nauczania w tradycji humanistycznej, behawioralnej, kognitywistycznej i konstruktywistycznej.

Planowanie dydaktyczne: cele, treści, metody, formy i środki nauczania. Od teorii do praktyki.

Przygotowanie i planowanie zajęć: podstawy opracowywania programu nauczania; treść i poziomy planowania; cechy programu nauczania; etapy opracowywania planu zajęć, rozkładu materiału i konspektów poszczególnych jednostek lekcyjnych.

Zasady i sposoby prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego w szkole.

Nauczyciel – status zawodowy: rola zawodowa nauczyciela; wymagane kwalifikacje; stopnie awansu zawodowego; planowanie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel wobec wyzwań środowiska szkolnego: działania wychowawcze i profilaktyczne.

Uczeń w środowisku szkolnym – wyzwania wychowawcze, społeczne i kulturowe. Możliwości i ograniczenia szkoły w zakresie podejmowania działań wychowawczych.

Kształcenie szkolne jako transmisja wartości kulturowych i narodowych.

Kształcenie szkolne wobec idei edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej: edukacja międzykulturowa jako wyzwanie dydaktyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B.D. Gołębniak, Proces kształcenia, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, s. 857-979.

Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

M. Uljens, Dydaktyka szkolna, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, GWP, Gdańsk, t. 2, s. 105-252.

*Podstawowe dla danego tematu pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)