Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-WTP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie podstawowe zależności istniejące pomiędzy faktami wychowawczymi, określone w ogólnej teorii wychowania.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. Posiada wiedzę w zakresie współczesnych teorii i tendencji działań o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji. Celem przedmiotu jest orientacja w zakresie współczesnych systemów i modeli oddziaływań resocjalizacyjnych oraz profilaktycznych. W ramach zajęć zostaną omówione psychologiczne, socjologiczne i biologiczne teorie oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, główne teorie socjologiczne wyjaśniające zachowania dewiacyjne. Zajęcia poświęcone będą systematycznemu opisowi samego procesu resocjalizacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w środowisku otwartym, tj. powstania, rozwoju i ewolucji kurateli sądowej, rodziny zastępczej, środowiskowych programów profilaktycznych podejmowanych szczególnie wobec osób zagrożonych demoralizacją.

Pełny opis:

Treści programowe:

Szczegółowe omówienie teorii dewiacji w ujęciu socjologicznym (Teoria Anomii wg Durkheima i Mertona, Teoria Stygmatyzacji, Teoria Zróżnicowanych Powiązań, Teoria Kontroli Hirscha, Teoria Neutralizacji) oraz teorii w ujęciu psychologicznym i biologicznym. W ramach omawianej problematyki wyjaśniania zjawisk patologicznych zostaną szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące czynników wysokiego ryzyka zjawiska anomii, potęga strategii neutralizacji, czynniki warunkujące dewiacyjną stygmatyzację, kształtowanie się statusu dewiacyjnego jednostki oraz skuteczność procesu stygmatyzacji, jego nieuchronność i nieodwracalność. Przedstawione zostaną czynniki związane ze społeczną siłą samego procesu stygmatyzacji. Zagadnienia związane z zapobieganiem procesowi społecznego niedostosowania dzieci i młodzieży; programy prewencyjne o charakterze informacyjno - edukacyjnym, realizowane w środowisku lokalnym oraz centralnie. Działania o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym podejmowane przez kuratora społecznego i sądowego.

Literatura:

Literatura:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wyd. APS, 2004.

Urban B., Stanik J. M. (red.), „Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedaggogiczna”, Tom 1 i 2, PWN, 2008.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY: ZNA I ROZUMIE

PED2A_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk, P7U_W, P7S_WG

NAU2AR_W01 zagadnienia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne, działania od izolacji do środowiska otwartego, koncepcje twórczej resocjalizacji jako przykłady oddziaływań destygmatyzujących, podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej, P7U_W, P7S_WG

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI

PED2A_U02 wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami, P7U_U, P7S_UW

NAU2A_U02 adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, P7U_U, P7S_UO

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: JEST GOTÓW DO

PED2A_K02 doceniania znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, P7U_K, P7S_KK

NAU2AR_K02 komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne, P7U_K P7S_KO

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

- końcowy egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS - czytanie wskazanej literatury, 1 ECTS – przygotowanie prezentacji na zadany temat, 1 ECTS - egzamin ustny na ostatnich zajęciach.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie frontalne, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański
Prowadzący grup: Artur Bogdański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)