Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-SM4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego, rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, takie jak: wybór i doprecyzowanie tematu rozprawy, dobór literatury i innych źródeł bibliograficznych, przygotowanie spisu treści pracy, opracowywanie indywidualnego projektu badawczego, przygotowywanie poszczególnych części rozprawy. Student konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego i rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babbie E., „Podstawy badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Ciechowska M., Szymańska M., „Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych”, cz. 1, Akademia Ignatianum, Kraków 2017.

3. Denzin K., Lincoln Y. (red.), „Metody badań jakościowych”, T. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Flick U., „Projektowanie badania jakościowego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

5. Palka S., „Podstawy metodologii badań w pedagogice”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

6. Silverman D., „Prowadzenie badań jakościowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

7. Yin R., „Studium przypadku w badaniach naukowych: projektowanie i metody”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Babbie E., „Badania społeczne w praktyce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2. Łobocki M., „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.

3. Łobocki M., „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2003.

4. Nowak S., „Metodologia badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

5. Pilch T., „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1995.

Dodatkowo, każdy student uczestniczący w seminarium ustala razem z prowadzącym literaturę obowiązkową w kontekście tematu przygotowywanej rozprawy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED 2A_W04

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).

P7U_W P7S_WG

PED2A_W16

Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, działalności zawodowej, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

P7U_W P7S_WK

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami.

P7U_U P7S_UW

PED2A_U06

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze i hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.

P7U_U P7S_UW

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K01

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

P7U_K P7S_KK P7S_KR

PED2A_K02

Docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

P7U_K P7S_KK

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena pracy studenta podczas zajęć, opracowania pisemne poszczególnych części pracy magisterskiej, ocena całości pracy magisterskiej, egzamin dyplomowy

Metody i kryteria oceniania:

6 punkt ECTS:

1 punkt ECTS: Godziny kontaktowe – 30 godzin

1 punkt ECTS: Samodzielne studiowanie tematyki zajęć – 25 godzin

1 punkt ECTS: Przygotowanie do ćwiczeń – 25 godzin

3 punkty ECTS: Pisanie pracy magisterskiej – 90 godzin

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru zajęć jest szczegółowe opracowanie projektu badawczego do wybranego tematu pracy (sformułowanie celu badań i pytań badawczych, dobór odpowiedniej metody, techniki i narzędzia badawczego, określenie terenu badań i badanej grupy)

Warunkiem zaliczenia semestru drugiego jest przedstawienie sprawozdania z literatury związanej z wybranym tematem pracy, opracowanie bibliografii i skonstruowanie spisu treści oraz przygotowanie fragmentów teoretycznej części pracy magisterskiej.

Po semestrze trzecim student powinien mieć przygotowaną teoretyczną część pracy i przeprowadzone badania.

Zaliczenie semestru czwartego jest możliwe po oddaniu całej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Czykwin
Prowadzący grup: Elżbieta Czykwin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)