Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-SM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający seminarium powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań społecznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego, rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, takie jak: wybór i doprecyzowanie tematu rozprawy, dobór literatury i innych źródeł bibliograficznych, przygotowanie spisu treści pracy, opracowywanie indywidualnego projektu badawczego, przygotowywanie poszczególnych części rozprawy. Student konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego i rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Bauman T. (red.), Praktyka badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

3. Bauman T., Badania empiryczne jakościowe (W:) T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

4. Bodanko A., Geneza, istota i zastosowanie praktyczne metody indywidualnych przypadków, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1/2012.

5. Borowska-Beszta B., Historia życia interpretowana, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika”, T. 28/2012.

6. Brzeziński J. (red.), Metodologia badań społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2011.

7. Brzeziński J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

8. Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków, 2018.

9. Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

10. Guziuk-Tkacz M., Joanna Siegień-Matyjewicz A., Leksykon terminów metodologicznych: nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.

11. Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2018.

12. Krawczyk-Bocian A., Narracja w pedagogice. Teoria, metodologia, praktyka badawcza, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, 2019.

13. Krüger H.-H., Metody badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2011.

2. Kubinowski D., Metodologia badań pedagogicznych między normatywnością a opisowością, (W:) J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, S. Pasikowski (red.), Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.

3. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Lewicki C., Błażejewski W., Metody i techniki gromadzenia, opisu oraz analizy wyników badań empirycznych w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław 2013.

5. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011.

6. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

7. Malenda A., Hipoteza (W:) T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

8. Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008.

9. Muszyński H. Metodologiczne vademecum badacza pedagoga, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2018.

10. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

11. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

12. Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2018.

13. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2011.

14. Plewka C., Zasady i procedury przygotowywania pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów pedagogiki, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2019.

15. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012.

16. Sielezin J.R., Metodologia badań społecznych: definicje, terminy, pojęcia, Wydawnictwo Poligrafia Ad Rem, Jelenia Góra 2021.

17. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2008.

18. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

19. Szulakiewicz W. (red.), Badania biograficzne w pedagogice: studia źródłowe i bibliograficzne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015.

20. Trzęsicki K., Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

Dodatkowo, każdy student uczestniczący w seminarium ustala razem z prowadzącym literaturę obowiązkową w kontekście tematu przygotowywanej rozprawy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY:

PED 2A_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w

naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) P7U_W P7S_WG

PED2A_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych P7U_W P7S_WG

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U05 posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, opinii i stanowisk i popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym przyjętymi systemami normatywnymi P7U_U P7S_UK

PED2A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze i hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki P7U_U P7S_UW

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych P7U_K P7S_KK P7S_KR

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena pracy studenta podczas zajęć, opracowania pisemne poszczególnych części pracy magisterskiej, ocena całości pracy magisterskiej, egzamin dyplomowy

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie poszczególnych części pracy dyplomowej

Warunkiem zaliczenia semestru pierwszego jest ustalenie tematu pracy, opracowanie bibliografii, skonstruowanie struktury pracy oraz przygotowanie wstępnego fragmentu dotyczącego metodologii badań.

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru zajęć jest szczegółowe opracowanie projektu badawczego do wybranego tematu pracy (sformułowanie celu badań i pytań badawczych, dobór odpowiedniej metody, techniki i narzędzia badawczego, określenie terenu badań i badanej grupy), napisanie jednego rozdziału oraz przeprowadzenie badań.

Po semestrze trzecim student powinien mieć przygotowaną teoretyczną część pracy, przeprowadzone i opisane badania. Praca powinna mieć wersję finalną z ewentualną możliwością naniesienia poprawek, napisania Wstępu i Zakończenia w semestrze czwartym.

Zaliczenie semestru czwartego jest możliwe po oddaniu całej pracy magisterskiej gotowej do obrony w czerwcu w roku zakończenia seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski, Edyta Januszewska
Prowadzący grup: Rafał Bodarski, Edyta Januszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego, rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, takie jak: wybór i doprecyzowanie tematu rozprawy, dobór literatury i innych źródeł bibliograficznych, przygotowanie spisu treści pracy, opracowywanie indywidualnego projektu badawczego, przygotowywanie poszczególnych części rozprawy. Student konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego i rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Bauman T. (red.), Praktyka badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

3. Bauman T., Badania empiryczne jakościowe (W:) T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

4. Bodanko A., Geneza, istota i zastosowanie praktyczne metody indywidualnych przypadków, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1/2012.

5. Borowska-Beszta B., Historia życia interpretowana, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika”, T. 28/2012.

6. Brzeziński J. (red.), Metodologia badań społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2011.

7. Brzeziński J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

8. Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków, 2018.

9. Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

10. Guziuk-Tkacz M., Joanna Siegień-Matyjewicz A., Leksykon terminów metodologicznych: nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.

11. Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2018.

12. Krawczyk-Bocian A., Narracja w pedagogice. Teoria, metodologia, praktyka badawcza, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, 2019.

13. Krüger H.-H., Metody badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2011.

2. Kubinowski D., Metodologia badań pedagogicznych między normatywnością a opisowością, (W:) J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, S. Pasikowski (red.), Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.

3. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Lewicki C., Błażejewski W., Metody i techniki gromadzenia, opisu oraz analizy wyników badań empirycznych w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław 2013.

5. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011.

6. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

7. Malenda A., Hipoteza (W:) T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

8. Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008.

9. Muszyński H. Metodologiczne vademecum badacza pedagoga, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2018.

10. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

11. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

12. Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2018.

13. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2011.

14. Plewka C., Zasady i procedury przygotowywania pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów pedagogiki, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2019.

15. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012.

16. Sielezin J.R., Metodologia badań społecznych: definicje, terminy, pojęcia, Wydawnictwo Poligrafia Ad Rem, Jelenia Góra 2021.

17. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2008.

18. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

19. Szulakiewicz W. (red.), Badania biograficzne w pedagogice: studia źródłowe i bibliograficzne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015.

20. Trzęsicki K., Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

Dodatkowo, każdy student uczestniczący w seminarium ustala razem z prowadzącym literaturę obowiązkową w kontekście tematu przygotowywanej rozprawy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)