Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacyjne programy penitencjarne i edukacja skazanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-RPP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacyjne programy penitencjarne i edukacja skazanych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Założenia: wprowadzenie do podstawowych założeń z zakresu resocjalizacji penitencjarnej, w tym penitencjarnych programów resocjalizacyjnych oraz formach edukacji skazanych, realizowanych w zakładach karnych w Polsce wobec osób skazanych i pozbawionych wolności. Przybliżenie podstawowych metod oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez wychowawców wobec osób skazanych.

Pełny opis:

Definicja resocjalizacji penitencjarnej. Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej podejmowanej w polskich zakładach karnych. Psychologiczne podstawy resocjalizacji penitencjarnej (podejście psychodynamiczne, behawioralne oraz poznawczo - behawioralne). Rola i zadania służby więziennej w ramach resocjalizacji penitencjarnej. Metody oddziaływań resocjalizacyjnych opartych na wpływie osobistym, podejmowanych przez wychowawców wobec osadzonych (tj. przykład własny, doradzanie wychowawcze, przekonywanie wychowawcze). Specyfika celów nauczania w kształceniu skazanych (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie karnym. Wybrane programy penitencjarne realizowane wobec skazanych w zakresie: redukcji deficytów wychowawczych, wypełniania i wzmacniania ról społecznych, aktywizacji zawodowej, programy przygotowujące do życia na wolności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pospiszyl K., "Resocjalizacja, Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań". Wyd. Akademickie "Żak", W-wa 2004.

"Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce". praca pod red. naukową M. Marczak, Kraków 2013

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Mazur J.: „Profilaktyka i prewencja. Między zagrożeniem, a bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia”, 2012, Wyd.Śląsk

Pospiszyl I; „ Przemoc w rodzinie”. Warszawa 1994 WSI.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W01 zna terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W03 zna i rozumie rolę pedagoga w modelowaniu postaw i zachowań osadzonych, P7U_W, P7SW_K

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z osadzonymi, P7U_U, P7S_UW

NAU2A_U01 potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów, P7U_U, P7S_UW

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, P7U_K, P7S_KR

NAU2A_K05 jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju form edukacji osadzonych, P7U_K, P7S_KR

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć, praca pisemna na wskazany przez wykładowcę temat

Metody i kryteria oceniania:

Nauczanie frontalne, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić). Każdy student jest zobowiązany do opracowania w formie prezentacji multimedialnej wskazanego przez wykładowcę tematu i zaprezentowanie go grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)