Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe - pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRiPS-P4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe - pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki studenckie mają za zadanie umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dzięki zaangażowaniu w realizowanie praktycznych zadań w miejscu odbywania praktyk. Student obserwuje pracowników placówki i włącza się w wyznaczone mu działania, poznając dzięki temu placówkę, jej wychowanków/osadzonych/klientów oraz pracowników.

Pełny opis:

Praktyki umożliwiają uzyskanie kompetencji z zakresu zasad funkcjonowania resocjalizacji nieletnich oraz resocjalizacji penitencjarnej osób dorosłych, jak też organizacji struktur państwa i zasad postępowania w tym zakresie.

Absolwent zdobywa kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej, (np. szkoła, sąd, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, itp.).

Praktyki umożliwiają uzyskanie kompetencji z zakresu zasad funkcjonowania struktur państwa, organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w zakresie edukacji i pomocy (w tym prawnej) osobom pochodzącym ze środowisk wielokulturowych lub odmiennych kulturowo w stosunku do grup społecznych znajdujących się w większości.

Literatura:

Dokumentacja, materiały i akty prawne udostępniane studentom podczas odbywania praktyk w konkretnych placówkach.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent:

PED2A_W10 ma zaawansowaną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach, w tym o zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (P6U_W, P6S_WG,

P6S_WK);

NAU2AR_W05 zna i rozumie metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; założenia, metody i formy realizacji socjotechniki, psychotechniki, antropotechniki i kulturotechniki; metody twórczej resocjalizacji w placówkach: teatru resocjalizacyjnego, resocjalizacji przez sport, muzykoterapii, plastykoterapii i dramy; metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; metodykę pracy wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych; podstawy metodyczne pracy wychowawcy w aresztach śledczych i zakładach karnych; przyczyny stresu i wypalenia zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych (P6U_W, P6S_WG);

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED2A_U10 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych (P6U_U, P6S_UW);

NAU2AR_U04 potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk (P6U_U, P6S_UW);

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED2A_K06 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, za pełnioną rolę zawodową z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych (P6U_K, P6S_KR);

NAU2AR_K04 jest gotów do współpracy z profesjonalistami, nauczycielami lub terapeutami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, w tym skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z nauczycielami, w celu poszerzania swojej wiedzy (P6U_K, P6S_KR).

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

Realizacja praktyk dyplomowych – licencjackich - 2 ECTS:

opis wykonanych zadań w dzienniku praktyk - 1 ECTS oraz analiza przebiegu praktyk - 1 ECTS.

Praktyka w trybie nieciągłym, realizacja do końca semestru letniego (50 godzin).

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

- praktyki zawodowe (Ocena mentora na podstawie obserwacji działań). wychowawczych podejmowanych przez studenta w miejscu praktyki, samoocena aktywności studenta zawarta w portfolio dotyczącym praktyk, dyskusja podczas analizy doświadczeń (zajęcia podsumowujące praktykę lub konsultacje z opiekunem praktyk).

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sposób weryfikacji efektów uczenia się, uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej i dyplomowej, jest określony przez Regulamin Praktyk.

Praktyki zawodowe:

Praktyki umożliwiają:

- projektowanie, wdrażanie i ocenianie metod, technik, form, środków oddziaływań resocjalizacyjnych na jednostkę zdemoralizowaną, przestępczą, społecznie niedostosowaną, stosowanych w placówkach/instytucjach ustawowo powołanych do podejmowania przedsięwzięć o charakterze resocjalizacyjnym oraz edukacyjnych i wychowawczych wobec jednostek/grup ze środowisk mniejszościowych lub odmiennych kulturowo;

- konstruowanie indywidualnych/grupowych projektów programów oddziaływań resocjalizacyjnych na jednostkę niedostosowaną społecznie oraz wychowawczych i edukacyjnych w zakresie edukacji wielokulturowej i oddziaływań międzykulturowych;

- inicjowanie i wdrażanie w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych i opiekuńczych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznych;

- wspieranie rodziny, szkoły, społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)