Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRK-PPZS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej. Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym i społecznym.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów do podstawowych zagadnień z zakresu zjawisk patologicznych i zagrożeń społecznych oraz mechanizmów prewencyjnych podejmowanych i wdrażanych w zakresie przeciwdziałania ich występowaniu. Celem przedmiotu jest również poznanie wybranych teorii dewiacji, zrozumienie genezy oraz mechanizmów zachowań nieakceptowanych społecznie - na przykładzie szczegółowo omawianych zjawiska patologicznych, które przynoszą straty lub perspektywę strat w aspekcie indywidualnym i społecznym.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej współczesnych tendencji w prewencji oraz profilaktyki zjawisk patologii społecznych. Studenci poznają również definicje patologii społecznej, wybrane teorie dewiacji, zagadnienia związane z poszczególnymi patologiami społecznymi, tj. przemocą w rodzinie (w tym procedurami tzw. "Niebieskiej karty") samobójstwami (jako dewiacją o charakterze samotniczym), agresją wśród dzieci i młodzieży, uzależnieniami (alkoholizmem, narkomanią), uzależnieniami od środków masowego przekazu, hazardem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kozak S., Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny,skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach, Wyd. Difin, 2012.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Cekiera Cz. „Ryzyko uzależnień” , Warszawa 1994.

Jarosz M. Samobójstwa. Warszawa 1997, PWN.

Pospiszyl I; „ Przemoc w rodzinie”. Warszawa 1994 Wsi

Szymanowski T., Szymanowska A (red). „ Patologia społeczna” Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii; P7U_W, P7S_WG,

NAU2AR_W01 zna i rozumie zagadnienia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne, działania od izolacji do środowiska otwartego, koncepcje twórczej resocjalizacji jako przykłady oddziaływań destygmatyzujących, podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej; P7U_W, P7S_WK,

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami; P7U_U, P7S_UW,

NAU2 AR_U01 potrafi określać dylematy socjalizacyjne oraz nieprzystosowanie społeczne; analizować koncepcje, teorie, definicje; wykorzystywać współczesne koncepcje i teorie profilaktyczne i resocjalizacyjne; projektować działania od izolacji do środowiska otwartego; prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu oddziaływań destygmatyzujących; stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej; P7 U_U, P7 S_UO,

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego; P7U_K, P7S_KO,

NAU2 AR_K02 jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania

edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne; P7 U_K, P7 S_KR.

WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

- końcowy egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć zajęcia konieczna jest obecność i uczestnictwo w wykładach (maks. 2 nieobecności bez usprawiedliwienia) oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)