Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-P-PP4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika porównawcza
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pedagogika porównawcza dostarcza wiedzy na temat kontekstu międzynarodowego w edukacji. Pozwala na zrozumienie kontekstu społeczno-kulturowego poprzedzonego historycznymi uwarunkowaniami rozwoju systemów edukacji na świecie. Ukazuje problemy o charakterze edukacyjnym i społecznym w perspektywie badań porównawczych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej) wiedzy dotyczącej współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej wiedzy dotyczącej współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami polityki oświatowej państw należących do Unii Europejskiej w odniesieniu do innych regionów świata, zapoznanie słuchaczy z tendencjami i priorytetami w zakresie edukacji występującymi na świecie. Wykład ma również na celu wypracowanie u studentów umiejętności identyfikowania problemów edukacyjnych współczesnej Europy i świata oraz wyszukiwania możliwych rozwiązań na podstawie analizy funkcjonowania systemów oświatowych i szkolnictwa wyższego. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność identyfikowania rozwiązań oświatowych stosowanych w Polsce, krytyczne analizowanie tychże rozwiązań oraz stosowanie założeń europejskiej i polskiej polityki oświatowej w praktyce nauczycielskiej i wychowawczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza, Impuls 2014.

Nowakowska-Siuta R. Pedagogika porównawcza, w: Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2020.

Nowakowska-Siuta R., O edukacji w Finlandii. Studium z pedagogiki porównawczej, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2021.

Nowakowska-Siuta R., Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Systemy edukacji w krajach europejskich / red. nauk. Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

Nowakowska-Siuta R., B. Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. studium z pedagogiki polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Impuls, Kraków 2014.

Baszkiewicz J.: Młodość uniwersytetów. Wydawnictwo „Żak”. Warszawa 1997.

Bloom A.: Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Poznań 1997.

Gmerek Tomasz, Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich (studium z pedagogiki porównawczej). - Poznań ; Gądki, Wolumin, 2005.

Kupisiewicz Cz., Szkoła w XX wieku. Kierunki i próby przebudowy, PWN, Warszawa 2006.

Melosik Z.: Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Wyd. Wolumin, Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy absolwent:

PED2A_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat pedagogiki porównawczej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę P7U_W; P7S_WG

PED2A_W10 ma uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych,

pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach, w tym o zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7U_W; P7S_WG

P7S_WK

w zakresie umiejetności absolwent:

PED2A_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk

społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT) oraz

interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych P7U_U; P7S_UW

w zakresie kompetencji społecznych absolwent:

PED2A_K08 podtrzymuje etos zawodowy oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego P7U_K; P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze nieusprawiedliwione.

ITS wymaga uzgodnienia z prowadzącą na początku semestru formy rozliczenia przedmiotu.

1 ECTS-obecność na zajęciach, zaliczenie 2 quizów (forma testowa, 10 pytań zamkniętych) - 40%

2 ECTS - egzamin końcowy (lektura, praca własna studenta nad zagadnieniami egzaminacyjnymi) - 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Nowakowska-Siuta
Prowadzący grup: Renata Nowakowska-Siuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)