Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-P-A4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Andragogika
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Andragogika” pochodzi od greckiego: aner (andros) i agein (ago). Słowo aner oznacza: mężczyzna, mąż, człowiek dorosły, zaś słowo agein – prowadzić. A zatem mając na uwadze etymologiczne źródła andragogika oznacza naukę o „prowadzeniu ludzi dorosłych”.

Marczuk proponuje, by traktować andragogikę jako „ogólną teorię procesów edukacyjnych ludzi dorosłych, procesów przebiegających w różnych formach aktywności oświatowej i kulturalnej – w edukacji szkolnej dorosłych na różnych jej szczeblach, od szkoły podstawowej do szkoły wyższej dla pracujących, w pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych, mającej na celu głównie doskonalenie i modernizację kwalifikacji, w pozaszkolnej ogólnokształcącej edukacji dorosłych, związanej przeważnie z osobistymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami, a także w różnych edukacyjnych przejawach uczestnictwa w kulturze” . Andragogika określa cele tych procesów, warunki optymalizujące ich przebieg i skutki.

Pełny opis:

Andragogika według Tadeusz Wujką spełnia następujące zadania:

„- szuka odpowiedzi, jak przebiegają procesy wychowawcze w tej fazie życia człowieka;- wykrywa związki i zależności miedzy zjawiskami wychowawczymi i formułuje wnioski w postaci zdań ogólnych, przedstawiających prawidłowości przebiegu procesów wychowawczych, wyjaśniania te związki i zależności w celu ukazania, które zjawiska wywołują procesy wychowawcze, a które zjawiska są niepożądane z punktu widzenia prawidłowego rozwoju osobowości człowieka dorosłego;-dostarcza wiedzy potrzebnej do racjonalnego przekształcania rzeczywistości wychowawczej przedstawionej w formie zdań wartościujących i normatywnych; -ustala cele i zasady edukacji dorosłych w funkcjonalnym związku z rozwojem społeczno-ekonomicznym społeczeństwa, określa metody realizacji celów wychowania, sprawdzana skuteczność tych metod w praktyce wychowawczej, wskazuje możliwości i sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych w konkretnych środowiskach wychowawczych i w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej człowieka dorosłego, opracowuje główne założenia organizacji edukacji dorosłych, które zapewniłyby optymalną efektywność wysiłków zmierzających do osiągnięcia określonych zmian w osobowości. Andragogika ogólna – zajmuje się przedmiotem edukacji dorosłych, charakterystyką andragogiki, jej strukturą, celami, metodologią badań, filozoficzną problematyką wychowania dorosłych; uogólnia wyniki pozostałych działów, dostarcza ogólnej koncepcji teoriopoznawczej i metodologicznej; Wśród działów Andragogiki jako nauki możemy wyodrębnić następujące grupy zagadnień:

2) teoria wychowania dorosłych – analizuje doktryny wychowania dorosłych, działalność wychowawczą wśród dorosłych, cele, treści, metody, procesy wychowania i samowychowania, wychowanie do pracy i czasu wolnego, środowiskowe uwarunkowania wychowania dorosłych;

3)dydaktyka dorosłych – zajmuje się teorią nauczania, kształcenia i samokształcenia dorosłych; bada systemy dydaktyczne, teorie doboru treści i metod kształcenia, system kształcenia zawodowego, pracę i zawód, proces doskonalenia zawodowego i sylwetkę zawodową nauczyciela dorosłych;

4) andragogika edukacji kulturalnej – analizuje placówki kulturalno oświatowe, ruchy społeczno-kulturalne, upowszechnianie czytelnictwa, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, zawód pracownika kulturalno-oświatowego, metodykę pracy kulturalno-oświatowej, diagnostykę potrzeb i zainteresowań oświatowo-kulturalnych.

5) andragogika porównawcza – bada politykę oświatową, organizację systemów oświaty dorosłych na świecie oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju tych systemów.

obowości jednostki”

Literatura:

Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, (red.) E. Przybylska, Toruń 2001.

Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź 2000.

Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym, pod red. O.

Czerniawskiej, Łódź 1993

Demetrio D., Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych, Kraków 1999.

Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódź 2000.

Człowiek dorosły istota (nie)znana, (red.) E. Dubas, Łódź-Płock 2005.

Gałdowa A., Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Kraków 2000.

Gelpi E., Przyszłość pracy, Warszawa 2006.

Malewski M., Teorie Andragogiczne, Wrocław 1998.

Matlakiewicz A., Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Warszawa 2005.

Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991.

Siebert H., Metody pracy kształceniowej, Kraków 2005.

Wujek T., Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P6S_WG 05 podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

P6S_WG 09 podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

P6S_UW 02 wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

P6S_UW 03 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P6_SKK01 dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

P6_SKK 02 docenienia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

-bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

-kolokwium końcowe pisemne.

Aktywność na zajęciach 20%; przygotowanie prezentacji multimedialnej 20% oraz zaliczenie kolokwium 60%. Dopuszcza się dwie nieobecności w ciągu semestru.

BILANS PUNKTÓW ECTS: 0,5 ECTS – 15 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS - czytanie wskazanej literatury, 1 ECTS – kolokwium na

na ostatnich zajęciach.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie frontalne, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (proszę wybrać i zaznaczyć jaka – TEAMS, USOS, Moodle)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (proszę zaznaczyć na jakiej – TEAMS, USOS, Moodle)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams lub za pomocą innego narzędzia (proszę zaznaczyć jakiego –USOS, Moodle)

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób (proszę wybrać i wpisać odpowiednie dla prowadzonego przez Państwa przedmiotu):

• w trybie regularnym, na terenie kampusu uczelnianego, w postaci zaliczenia/egzaminu ustnego lub pisemnego, określonego przez prowadzącego przedmiot, przy zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa związanego z zachowaniem rygorów sanitarnych w okresie epidemii

• w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych (proszę zaznaczyć jakie: Moodle, Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski
Prowadzący grup: Rafał Bodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)