Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy resocjalizacyjne na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-SR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy resocjalizacyjne na świecie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi korzystać z literatury przedmiotu, aktów prawnych, a nadto korzystać z zasobów wiedzy w wymiarze ich praktycznego zastosowania.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student poznaje systemy resocjalizacyjne (probacyjne) w wybranych krajach, zadania i obowiązki oraz metody pracy służb probacyjnych, a także prawne podstawy ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Doświadczenia w zakresie zastosowania i wykonywania środków probacyjnych w systemach państw skandynawskich, amerykańskich i europejskich. Analiza wybranych systemów resocjalizacyjnych wobec inicjatyw tworzenia projektów zmian w polskim systemie probacji, z uwzględnieniem ram prawnych, warunków i możliwości wykonywania środków probacyjnych, systemu społecznych uwarunkowań, poziomu edukacji społecznej, pomocy społecznej oraz realnej współpracy służb zajmujących się skazanymi. Ponadto omówienie zagadnień dotyczących systemów resocjalizacyjnych obejmować będzie rys historyczny i misję służb probacyjnych w systemach, m.in. brytyjskim, francuskim, niemieckim, belgijskim, czeskim, mołdawskim, norweskim.

Literatura:

Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce

Historia – Teraźniejszość – Przyszłość, Materiały z I Kongresu Kuratorskiego

Ustka 2009 r., http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2010/12/dziewiecdziesieciolecie-kurateli-sadowej-w-polsce-historia-terazniejszosc-przyszlosc-materialy-z-i-kongresu-kuratorskiego.pdf

Ł. Kwadrans, Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia

w sprawach rodzinnych i nieletnich, Warszawa 2019, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS-Kwadrans-%C5%81.-Metody-pracy-wychowawczo-resocjalizacyjnej-i-profilaktycznej-stosowane-przez-kurator%C3%B3w-s%C4%85dowych.pdf

Górniak (red.), U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Leonowi Tyszkiewiczowi, Katowice 1999 r.

Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki / Agnieszka Barczykowska, Sonia Dzierzyńska-Breś, Maciej Muskała ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe 2015

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (aktywność, opracowania pisemne i/lub prezentacja, itp.),

b) zaliczenie.

Wiedza: absolwent wie i zna:

NAU1AR_W01, metodykę pracy służb probacyjnych w wybranych krajach, potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy resocjalizacyjnej dla analizy jej efektywności w różnych systemach resocjalizacyjnych (P6U_W, P6S_WK);

NAU1AR_W02, uniwersalne czynniki determinujące deficyty osób nieprzystosowanych społecznie, diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego oraz podstawowe pojęcia z zakresu diagnozy kryminologicznej stosowanej przez służby probacyjne na świecie, jako niezbędny element pracy resocjalizacyjnej (P6U_W, P6S_WK);

Umiejętności: absolwent potrafi

NAU1 AR_U01, wykorzystać wiedzę w praktyce, prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu uniwersalnych oddziaływań pedagogicznych i resocjalizacyjnych; wskazać różnice w organizacji pracy resocjalizacyjnej w różnych systemach na świecie (P6 U_U,P6 S_UO);

NAU1 AR_U02, diagnozować osoby zagrożone i nieprzystosowane społecznie;

stosować diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego (P6 U_U,P6 S_UW)

NAU1AR_U03, interpretować problemy wychowawcze we współczesnej szkole i w środowisku szkolnym, w sposób twórczy i kreatywny planować proces resocjalizacyjny mając na uwadze czynniki charakterystyczne dla systemów resocjalizacyjnych na świecie, między innymi odmienność kulturową lub zaawansowany rozwój narzędzi informatycznych wykorzystywanych w pracy służb probacyjnych P6 U_U,P6 S_UO);

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

NAU1AR_K01, podejmowania współpracy na rzecz dobra podopiecznego i jego środowiska oraz w celu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych przy wykorzystaniu uniwersalnych zasad charakterystycznych dla pracy resocjalizacyjnej w różnych systemach na świecie (P6 U_K, P6 S_KR);

NAU1AR_K02, komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne (P6 U_K, P6 S_KR).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przedmiotu w formie prezentacji wybranego zagadnienia

z zakresu omówionych systemów resocjalizacyjnych na świecie.

Nakłady pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 30; 1 ECTS

-niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 90; 3 ECTS

Praca własna studenta (90 h):

- przygotowanie się do zajęć (20 h)

- przygotowanie pracy zaliczeniowej (20 h )

- studiowanie literatury (50 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Artur Bogdański, Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)