Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawno-społeczne uwarunkowania resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-PSUR3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawno-społeczne uwarunkowania resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Program modułu: Prawno-społeczne uwarunkowania resocjalizacji zapoznaje studentów z systematyką prawa i regulacji z zakresu resocjalizacji wobec osób dorosłych, tj. prawa karnego materialnego i wykonawczego, a także prawa stosowanego w sprawach nieletnich. Ponadto zapoznaje studentów z historycznymi uwarunkowaniami i rozwoju systemu resocjalizacji w Polsce oraz współczesnymi oczekiwaniami społecznymi, które odnoszą się do wykonywania kar wobec osób dorosłych i środków wychowawczych oraz poprawczych wobec nieletnich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką prawnych podstaw resocjalizacji i aktów normatywnych regulujących proces resocjalizacji w warunkach wolnościowych i instytucjach o charakterze totalnym oraz społecznych wwarunkowań resocjalizacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką prawnych podstaw resocjalizacji i aktów normatywnych regulujących proces resocjalizacji w warunkach wolnościowych i instytucjach o charakterze totalnym oraz społecznych wwarunkowań resocjalizacji. Treści szczegółowe: podstawy prawne resocjalizacji, instytucjonalny system resocjalizacji w Polsce, resocjalizacja w polskim systemie opiekuńczo-wychowawczym, elementy profilaktyki i resocjalizacji nieletnich w kontekście uwarunkowań prawnych, osobowościowych i socjokulturowych. Determinanty readaptacji społecznej skazanych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.

KowalczykM. H. (red), Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2017.

Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 318–330

Literatura uzupełniająca:

Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006.

Czarnomorski M., Kaliszczak M., Kusztal J., Marzec D., Elementy prawa dla pedagogów, Kraków-Częstochowa 2003.

Pawela S., Prawo karne wykonawcze, Wolters, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

NAU1AR_U01 potrafi określać dylematy socjalizacyjne oraz nieprzystosowanie społeczne; analizować koncepcje, teorie, definicje; wykorzystywać współczesne koncepcje i teorie profilaktyczne i resocjalizacyjne; projektować działania od izolacji do środowiska otwartego; prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu odziaływań destygmatyzujących; stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej; P6 U_U, P6 S_UO

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED1A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych,

formułuje problemy badawcze i hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody,

techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje

kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki P7U_U; P7S_UW

NAU1 AR_U0 3 potrafi intepretować problemy wychowawcze we współczesnej szkole i w środowisku szkolnym; określać

specyfikę procesu nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, placówkach oświatowych i ośrodkach o charakterze

resocjalizacyjno -wychowawczym; P6 U_U, P6 S_UO

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

NAU2 AR_K01 jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra

uczniów i tego środowiska, P6 U_K, P6 S_KR

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć, kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do kolokwium końcowego jest obecność (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona

nieobecność) i aktywność na zajęciach. Ocena z kolokwium uzalezniona jest od zdobytej ilości punktów (60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)