Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-PM4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika międzykulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu pedagogiki międzykulturowej. Przede wszystkim wykłady mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi oraz z najważniejszymi obszarami refleksji, charakterystycznymi dla tej dziedziny nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu pedagogiki międzykulturowej. Przede wszystkim mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi (np. społeczeństwo wielokulturowe, wielokulturowość, międzykulturowość, pogranicze, etniczność, globalizacja, glokalizacja, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, tożsamość w jej różnych aspektach i wymiarach, edukacja regionalna, edukacja międzykulturowa, edukacja globalna) oraz z najważniejszymi obszarami refleksji, charakterystycznymi dla tej dziedziny nauk pedagogicznych. Najważniejszy obszar omawianych zagadnień odnosić się będzie do zadań i wyzwań związanych z edukacją regionalną i międzykulturową we współczesnym świecie.

Zajęcia obejmują wykłady połączone z dyskusją (semestr zimowy) oraz ćwiczenia (semestr letni). W trakcie ćwiczeń każdemu studentowi zostanie przydzielone indywidualne zadanie - przygotowanie prezentacji na temat jednej z mniejszości narodowych lub etnicznych obecnych w Polsce i związanych z tym wyzwań edukacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007

2. Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

3. Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka, GWP, Gdańsk 2007

4. Nikitorowicz J., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie zmieniającej się tożsamości, Oficyna Wydawnicza Impuls,

Kraków 2018

5.Żak M., Ostafiński W.(red.), Dylematy i efekty edukacji międzykulturowej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014.

Literatura uzupełniająca:

1.Golka M., Oblicza wielokulturowości, Muza S.A., Warszawa 2010

2.Lalak D.(red.), Dom i Ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, IPSiR UW, Warszawa 2008

3.Lewowicki T., Ogrodzka –Mazur E. (red.), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2010

4.Lewowicki T., Ogrodzka- Mazur E., Szczurek- Boruta A., Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wyd. UŚ, Katowice 2000

5.Lewowicki T., Ogrodzka- Mazur E. (red.), Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej, Wyd. UŚ, WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn-

Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT WIE I ZNA:

NAU1AR_W01 - W sposób zaawansowany, podstawy pedagogiki międzykulturowej: definicje, pojęcia, zakresy, rys historyczny, polskie szkoły pedagogiki międzykulturowej – twórców i ich dzieła, współczesne koncepcje i teorie w zakresie problematyki wielokulturowości i międzykulturowości. P6U_W

P6S_WK

NAU1AR_W03 - edukację wielokulturową i międzykulturową, rolę szkoły jako środowiska społeczno-wychowawczego oraz środowiska inkluzji społecznej oraz jej zadania i funkcje wychowawcze, rolę i zadania nauczycieli i wychowawców oraz asystentów międzykulturowych w środowisku szkolnym. P6U_W P6S_WK

NAU1AR_W05 - metodykę oddziaływań z zakresu edukacji międzykulturowej w środowisku otwartym; teoretyczne podstawy środowiskowych oddziaływań metodycznych; zasady współpracy wychowawców ze środowiskiem otwartym; metody pracy: nauczyciela, wychowawcy, realizujących zadania z zakresu edukacji międzykulturowej. P6U_W P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

NAU1 AR_U01 - określać dylematy związane z wielokultutowością oraz zadaniami edukacji międzykulturowej; analizować koncepcje, teorie, definicje; wykorzystywać współczesne koncepcje i teorie w obszarze pedagogiki międzykulturowej; projektować działania od izolacji do środowiska otwartego; stosować podstawy teoretyczne metodyki edukacji międzykulturowej;P6 U_U P6 S_UO

NAU1AR_U03 - intepretować problemy wychowawcze we współczesnej szkole i w środowisku szkolnym; określać specyfikę procesu nauczania i pracy szkolnej w instytucjach i placówkach oświatowych; P6 U_U P6 S_UO

NA1AR_U04 - analizować metodykę oddziaływań z zakresu edukacji międzykulturowej w placówkach oświatowych; analizować i stosować teoretyczne podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; analizować i stosować metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; P6 U_U P6 S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

NAU1AR_K01 - rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska; P6 U_K P6 S_KR

NAU1AR_K02 - komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania z zakresu edukacji międzykulturowej; P6 U_K P6 S_KR

NAU1AR_K03 - okazywania empatii uczniom lub wychowankom potrzebującym wsparcia i pomocy, porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej; P6 U_K P6 S_KK

Sposoby weryfikacji efektów: ocena bieżącej aktywności i pracy studenta na zajęciach, prezentacja multimedialna na zadany temat, kolokwium

pisemne

2 ECTS (semestr zimowy) w tym: 1 ECTS - aktywny udział w zajęciach, 1 ECTS - zaliczenie kolokwium, 4 ECTS (semestr letni) w tym: 1 ECTS - aktywny udział w zajęciach, 3 ECTS - przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstów źródłowych.

Obecność na zajęciach w semestrze zimowym i letnim jest obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze). W sesji zimowej ma miejsce pisemne kolokwium. Uzyskana ocena to 1/2 oceny kończącej przedmiot.

W semestrze letnim studenci przedstawiają podczas zajęć przygotowane (zgodnie z kryteriami dokładnie omówionymi podczas zajęć) prezentacje- Ocena z tej pracy to 1/2 oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piejka
Prowadzący grup: Agnieszka Piejka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)