Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca kuratora sądowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-PKS6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca kuratora sądowego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi korzystać z literatury przedmiotu, aktów prawnych, a nadto korzystać z zasobów wiedzy w wymiarze ich praktycznego zastosowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje pracę kuratora sądowego w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym poprzez analizę aktów prawnych, literatury z zakresu metodyki pracy, a nadto metod oddziaływań w pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej. Omówione zostaną akty prawne regulujące instytucję kurateli sądowej, zadania, kompetencje oraz prawa i obowiązki kuratora, przebieg aplikacji kuratorskiej i organizacja służby kuratorskiej, a nadto zasady współpracy z instytucjami, między innymi Policją, MOPS i trzecim sektorem (NGO).

Pełny opis:

1. Miejsce kurateli sądowej w polskim systemie prawnym, rys historyczny.

2. Omówienie Ustawy o kuratorach sądowych (2001), w tym: organizacja służby kuratorskiej; zadania kuratora sądowego ( rodzinnego i dla nieletnich oraz dla dorosłych); kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki kuratora zawodowego i społecznego, bezpieczeństwo pracy kuratora;

3. Omówienie aktualnej sytuacji kuratorów w Polsce – dane statystyczne;

4. Kodeks etyki kuratora sądowego;

5. Metodyka pracy kuratorów sądowych, analiza przypadków.

6. Zapoznanie studenta z formularzami dokumentacji w pracy kuratora.

7. Omówienie zasad formułowania wniosków w postępowaniu wykonawczym przez zawodowego kuratora sądowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Stasiorowski S. (2018). Metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych., Warszawa:Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/IWS_Stasiorowski-S._-Metody-pracy-resocjalizacyjnej-i-profilaktycznej-stosowane-przez-kurator%C3%B3w-s%C4%85dowych-wykonuj%C4%85cych-orzecz.-w-sprawach-karnych.pdf

Kwadrans Ł. (2019). Metody pracy wychowawczo - resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS-Kwadrans-%C5%81.-Metody-pracy-wychowawczo-resocjalizacyjnej-i-profilaktycznej-stosowane-przez-kurator%C3%B3w-s%C4%85dowych.pdf

Konopczyński M. (2013) Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Pedagogium

Hołyst, B., Wojtera, E. (2013): Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa.

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Literatura uzupełniająca:

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / Natalia Górska, Henryk Haak, Tadeusz Jedynak, Maria Kokorzecka-Piber, Łukasz Kwadrans, Wiesława Liszke, Andrzej Martuszewicz, Zofia Ostrihanska, Andrzej Rzepniewski, Krzysztof Stasiak, Teodor Szymanowski ; pod red. Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków : nadzieje, oczekiwania, dylematy / redakcja naukowa Marek Konopczyński, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Stasiak ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE, Krajowa Rada Kuratorów, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

autorstwa: Konopczyński, Marek [Red.] | Kwadrans, Łukasz [Red.] | Stasiak, Krzysztof (kurator) [Red.] | Oficyna Wydawnicza Impuls.

Konopczyński M. (2010) Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa

E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN.

J. Szczepkowski, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach: w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe 2016

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (aktywność, opracowania pisemne i/lub prezentacja, itp.),

b) zaliczenie.

Wiedza: absolwent wie i zna:

NAU1AR_W01, metodykę pracy kuratora sądowego, potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki wychowania resocjalizującego w celu interpretowania problemów wychowawczych podopiecznych kuratora sądowego(P6U_W, P6S_WK);

NAU1AR_W02, diagnozę deficytów, diagnozę potencjałów,

diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego, diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie oraz podstawowe pojęcia z zakresu diagnozy kryminologicznej oraz oddziaływania diagnostyczne jako podstawowe zadanie w pracy kuratora sądowego(P6U_W, P6S_WK);

NAU1AR_W04, metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; metody wspierające proces readaptacji i reintegracji społecznej; metodykę pracy wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych, w tym w ośrodkach kuratorskich (P6U_W, P6S_WK);

Umiejętności: absolwent potrafi

NAU1 AR_U01, wykorzystać wiedzę w praktyce, prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako przykładu oddziaływań kuratora sądowego; stosować podstawy teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej (P6 U_U,P6 S_UO);

NAU1 AR_U02, diagnozować osoby zagrożone i nieprzystosowane społecznie;

stosować diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego (P6 U_U,P6 S_UW)

NAU1AR_U03, interpretować problemy wychowawcze we współczesnej szkole i w środowisku szkolnym, w sposób twórczy i kreatywny planować proces resocjalizacyjny P6 U_U,P6 S_UO);

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

NAU1AR_K01, rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra podopiecznego i jego środowiska oraz w celu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych (P6 U_K, P6 S_KR);

NAU1AR_K02, komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne (P6 U_K, P6 S_KR).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przedmiotu w formie prezentacji wybranego zagadnienia z zakresu pracy kuratora sądowego.

Nakłady pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 30; 1 ECTS

-niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 90; 3 ECTS

Praca własna studenta ( 90 h):

- przygotowanie się do zajęć (25 h)

- przygotowanie pracy zaliczeniowej (15 h )

- studiowanie literatury, analiza przypadków (50 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)