Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w środowisku wielokulturowym: warsztaty metodyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-DWPŚ5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w środowisku wielokulturowym: warsztaty metodyczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu diagnostyki i jej znaczenia dla praktyki pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o charakterze wielokulturowym. Zdobycie umiejętności prowadzenia procedury diagnostycznej celem przeprowadzenia wstępnych prób diagnozowania wybranych obszarów edukacji w populacjach o charakterze wielokulturowym.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE W PEDAGOGICE (Pojęcie i specyfika diagnozy decyzyjnej. Diagnoza rozwinięta, diagnozy cząstkowe, diagnoza prognostyczna – cele , możliwości i sposoby realizacji);

2. SPECYFIKA PREJEKTOWANIA DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (Etap preparacyjny w diagnozie, projektowanie etapów postępowania diagnostycznego, wybór środowiska i problematyki diagnozy);

3. REALIZACJA BADAŃ W DIAGNOSTYCE PEDAGOGICZNEJ (Modele postępowania diagnostycznego. Błędy w diagnozowaniu i etyczne aspekty diagnozowania);

4. UWARUNKOWANIA PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO. (Kontakt diagnostyczny, podstawowe wyznaczniki budowania kontaktu diagnostycznego, możliwości i kompetencje diagnosty, mechanizmy poznawcze w przebiegu procesu diagnostycznego, podstawowe reguły i zasady diagnozowania psychopedagogicznego);

5. METODY I TECHNIKI W DIAGNOSTYCE DECYZYJNEJ. (Terminologia, metody, techniki i narzędzia badawcze w diagnozowaniu podstawowych obszarów przestrzeni edukacyjnej).

6. DIAGNOSTYCZNA ROLA PLACÓWEK I INSTYTUCJI RESOCJALIZACYJNYCH, KULTURALNO-OŚWIATOWYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH. (ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorzy sądowi, pogotowie opiekuńcze, policyjna izba dziecka, ośrodek wczesnej diagnozy i terapii, domy kultury, schronisko ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze);

7. WYBRANE OBSZARY DIAGNOZOWANIA PEDAGOGICZNEGO - WARSZTATY.

7.1. Diagnoza jednostki - rodzina i sytuacja jednostki w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej (diagnoza sytuacji socjalno-wychowawczej dziecka);

7.2. Diagnoza rodziny – rodzina w diagnozie psychopedagogicznej, strategie diagnozowania rodziny, środki diagnozy wybranych cech rodziny, narzędzia, wybrane problemy diagnostyki rodzinnej;

7.3. Diagnoza grupy rówieśniczej - diagnoza instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych w środowisku lokalnym;

8. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO (diagnozowanie wybranych podmiotów społeczności lokalnej. Diagnozowanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych, diagnozowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku wielokulturowym);

9. DIAGNOZA PEDAGOGICZNA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM – ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH. (Prezentacja wyników procedury diagnostycznej podejmowanej przez studentów w konkretnych uprzednio wybranych środowiskach wielokulturowych).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006;

2. M. Guzik-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011;

3. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005;

4. Siedlaczek A., Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Częstochowa 1999;

5. Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, EPISTEME 26(2003);

6. Jarosz E, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2003;

7. Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Nepalczyk (red.), Warszawa 2003;

8. Paszkiewicz A., "Diagnozowanie środowiska rodzinnego", wyd. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", t.6, s.28-34, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Chmielewska B., Metodologia i metody badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, Słupsk 1985;

2. Lepalczyk I., Badura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987;

3. Kawula S., Studia z pedagogiki społecznej, cz. II Diagnostyka pedagogiczna środowiska, Olsztyn 1996;

4. Marzec - Holka K., Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Bydgoszcz 1990;

5. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973;

6. Ingekamp K., Lissmann U., Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik, Weinheim und Basel 2005;

7. Skulicz D. Diagnozowanie pedagogiczne, [w:]Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, (red.) S Palka, Kraków 1998;

8. B. Bieszczad, Rodzina w społeczności lokalnej. Pomiędzy postulatami a realiami, w: Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, red. Z Gawlina, Kraków 2001;

9. Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, red. Z Gawlina Kraków 2001

10. Januszewska-Mincer B., Diagnozowanie i prognozowanie potrzeb kulturalnych, Bydgoszcz 1980;

11. Kawula S., Dąbrowski Z., Gałaś M., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

PED 2A_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne

szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych; zna mapę stanowisk i podejść

metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)

NAU2AR_W02 diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji, diagnozę deficytów, diagnozę potencjałów, modele diagnostyczne, diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego, diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie; diagnozę kryminologiczną

ABSOLWENT POTRAFI

PED2A_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze i

hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze;

opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny

pedagogiki

NAU2 AR_U02 - diagnozować osoby zagrożone i nieprzystosowane społecznie; analizować i stosować diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji;

diagnozę deficytów i potencjałów; prezentować i analizować modele diagnostyczne; stosować diagnozę źródeł nieprzystosowania

społecznego;

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

PED2A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą

wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

NAU2 AR_K02 - komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, profilaktyczne i resocjalizacyjne;

Metody i kryteria oceniania:

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną, analizą materiałów tekstowych i dokumentów o znaczeniu diagnostycznym, Warsztaty tematyczne połączone z projekcją filmów oraz prezentacjami materiałów własnych studentów zgodnie z poszczególnymi etapami postępowania diagnostycznego.

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz dostarczonej pracy diagnostycznej obejmującej diagnozę pełną wybranego środowiska wielokulturowego.

BILANS PUNKTÓW ECTS: 0,5 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS - czytanie wskazanej literatury, 1 - praca na zajęciach, 2 ECTS – praca diagnostyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Koleff, Zbigniew Paszta
Prowadzący grup: Joanna Koleff, Zbigniew Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)