Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka psychopedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-DPR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka psychopedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w sem. letnim r. akad. 2021/22 prowadzone są w trybie blended-learning - łączą formę stacjonarną (połowa zajęć odbywających się w sali w budynku ChAT) i formę asynchroniczną (połowa zajęć w postaci udostępniania studentom materiałów na platformie MS Teams do samodzielnej realizacji). Zajęcia stacjonarne odbywają się naprzemiennie z zajęciami na MS Teams.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej w resocjalizacji. Spotkania synchroniczne prowadzone będą w formie warsztatowej w celu kształtowania podstawowych umiejętności diagnostycznych oraz postawy refleksyjnej wobec możliwych błędów w procesie diagnozy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi procesu diagnostycznego w resocjalizacji oraz z zakresem diagnozy psychopedagogicznej. Poznają cechy i typy diagnoz, ogólne założenia teoretyczne i metodyczne dotyczące diagnozy indywidualnej, wybrane techniki i narzędzia stosowane w diagnozie psychopedagogicznej w resocjalizacji oraz podstawowe błędy towarzyszące procesowi diagnostyki. Omawiane będą zadania diagnosty w kontekście wybranych zaburzeń i problemów w pracy resocjalizacyjnej.

Literatura:

E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, 2013 (wybrane rozdziały)

A. Wojnarska, Diagnostyka resocjalizacyjna, UMCS, 2011 (wybrane rozdziały)

K. Stemplewska-Żakowicz (2013). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna", Sopot: GWP (wybrane rozdziały).

materiały od prowadzącej

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED1A_W08 ma podstawową wiedzę o cechach człowieka jako podmiotu konstytuującego różnego rodzaju struktury społeczne i instytucje życia społecznego oraz o zasadach ich funkcjonowania i zachodzących między nimi relacjach P6U_W P6S_WK

NAU1AR_W02 zna i rozumie diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji, diagnozę deficytów, diagnozę potencjałów, modele diagnostyczne, diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego, diagnozę osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie; diagnozę kryminologiczną P6U_W P6S_WK

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

PED1A_U07 ma zaawansowane umiejętności obserwowania i twórczej krytyki podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych, ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań P6U_U P6S_UW

NAU1 AR_U02 potrafi diagnozować osoby zagrożone i nieprzystosowane społecznie; analizować i stosować diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji; diagnozę deficytów i potencjałów; prezentować i analizować modele diagnostyczne; stosować diagnozę źródeł nieprzystosowania społecznego; P6 U_U P6 S_UW

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED1A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych P6U_K P6S_KR

NAU1AR_K03 jest gotów do okazywania empatii uczniom lub wychowankom potrzebującym wsparcia i pomocy, porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej P6 U_K P6 S_KK

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- kolokwium końcowe pisemne

- bieżąca ocena wykonywanych zadań na platformie MS Teams oraz podczas zajęć stacjonarnych

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć kurs należy spełnić następujące warunki:

a) zaliczyć kolokwium końcowe z treści prezentowanych podczas zajęć synchronicznych i asynchronicznych (min. 60% maksymalnej liczby punktów) przeprowadzane przy wykorzystaniu MS Teams (zagadnienia do testu zostaną podane min. 2 tygodnie wcześniej),

b) wykonać zadania w MS Teams

b) uczestniczyć w zajęciach synchronicznych (obecności potwierdzone udziałem w ćwiczeniach wykonywanych podczas zajęć). Dozwolona 1 nieobecność (większa liczba nieobecności skutkuje koniecznością wykonania dodatkowego zadania).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wojtowicz
Prowadzący grup: Ewa Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej. Spotkania prowadzone będą w formie warsztatowej w celu kształtowania podstawowych umiejętności diagnostycznych oraz postawy refleksyjnej wobec możliwych błędów w procesie diagnozy.W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi procesu diagnostycznego oraz z zakresem diagnozy psychopedagogicznej.

Literatura:

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania

Stemplewska - Żakowicz, Paluchowski, W. L. (2005). Podstawy diagnozy psychologicznej {w:} Strelau, J., Doliński, D. Psychologia. Podrecznik akademicki. Gdansk. GWP.

Materiały od prowadzącej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)