Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie w perspektywie chrześcijańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRADZ-WPCH4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie w perspektywie chrześcijańskiej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wskazanie, że chrześcijaństwo jako religia i jako system doktrynalny odegrało ważną rolę w budowaniu kształtu współczesnego wychowania i współczesnej pedagogiki oraz kultury. Ważnym celem jest ukazanie inspiracji chrześcijańskiej w pedagogice i wychowaniu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wskazanie znaczenia chrześcijaństwa i uzasadnienie konieczności obecności chrześcijan w różnych sektorach życia w tym również na gruncie wychowania i pedagogiki.

Cele realizowane będą przez

1. przekazanie wiedzy o inspiracjach chrześcijańskich we współczesnej pedagogice i wychowaniu.

2. zaznajomienie z biblijnymi i filozoficzno-teologicznymi podstawowami wychowania w rozwoju historycznym

3. wskazanie i omówienie źródeł prowadzących do zrozumienia różnych koncepcji wychowania chrześcijańskiego.

We współczesnym świecie koniecznym jest również

1. wskazanie celów, zasad, form wychowania i nauczania chrześcijańskiego;

2. omówienie zależności pomiędzy wychowaniem chrześcijańskim a kulturą;

3. pokazanie i omówienie dokumentów różnych Kościołów na temat wychowania.

Literatura:

1. Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice. Red. Kostkiewicz, Janina. : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

2. Jerzy Bagrowicz, Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka. Podobieństwa i różnice, w: Abyśmy podtrzymywali nadzieję, red. P. Tomasik, Warszawa 2005,

3. J. Bagrowicz, Środowisko wychowania religijnego, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia, red. R. Chałupniak i in., Opole 2001,

4. Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

5. J. Bagrowicz, Stanisław Jankowski, „Pan Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5). Studia z pedagogii biblijnej, Toruń 2015

6 Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice o inspiracji chrześcijańskiej oraz rozumie jej źródła.

- potrafi wskazać, że chrześcijaństwo jako religia i jako system doktrynalny odegrało ważną rolę w budowaniu kształtu współczesnej kultury

Umiejętności:

- odwołując się do Biblii, literatury, i dokumentów Kościoła potrafi uzasadnić obecność chrześcijan w różnych sektorach życia, w tym również na gruncie wychowania i pedagogiki.

- posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów.

Kompetencje:

- odwołując się do chrześcijańskiej koncepcji człowieka jako osoby dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pełnym (integralnym) rozwojem człowieka.

-wyraża przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach 25%; przygotowanie prezentacji multimedialnej po zapoznaniu się ze wskazaną literaturą 30% oraz zaliczenie kolokwium 45%. Dopuszcza się dwie nieobecności w ciągu semestru.

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postepowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postepowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie - Moodle

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania – TEAMS, Moodle

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams lub za pomocą innego narzędzia – USOS, Moodle

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w następujący sposób:

• w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych: Moodle, Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Tofiluk
Prowadzący grup: Jerzy Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)