Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-WZF1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia filozofii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Proces kształcenia ukierunkowany jest m.in. na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej. Ten efekt kształcenia uzyskamy poprzez pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień filozofii współczesnej i umiejętność analizowania literatury przedmiotu. Realizację przedmiotu kończy złożenie eseju zaliczeniowego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy dotyczącej najważniejszych pojęć i problemów filozofii integralnej. Ich celem jest wprowadzenie studentów we współczesną problematykę filozoficzną, zapoznanie z najważniejszą metateorią naszych czasów. Zajęcia mają za zadanie wzbudzić pragnienie dalszego zdobywania wiedzy filozoficznej.

Pełny opis:

Wykład ogniskuje się wokół następujcych zagadnień:

1. Charakterystyka Teorii Integralnej

2. Koncepcja holonu i holarchii

3. Model AQAL – struktura, mapa, praktyka

4. Świadomość integralna

5. Imperatywy moralne świadomości integralnej

6. Linie rozwoju świadomości

7. Stany rozwojowe i typy

8. Edukacja integralna, idee edukacji integralnej w polskiej pedagogice

9. Trzy spojrzenia na edukację AQAL

10. Wybrane realizacje edukacji AQAL

11. Wybrane aspekty metodologii integralnej

12. Rozwój osób dorosłych w świetle teorii rozwoju postkonwencjonalnego (na przykładzie teorii konstruktywistyczno-rozwojowej)

13. Integralne poziomy mistrzostwa. Edukacyjne implikacje modelu rozwoju postkonwencjonalnego.

14. Duchowość według AQAL. Przyczynek do edukacji integralnej

Literatura:

M.B. Kielar, Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

M.B. Kielar, A. Gop, Integralny Pluralizm Metodologiczny. Teoria i badania naukowe, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY:

- Student ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, PED1A_WO6, P6U_W, P6S_WG

- Student zna i rozumie najważniejsze, tradycyjne i współczesne nurty i systemy filozoficzne leżące u podstaw filozofii integralnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, PED1A_WO3, P6U_W, P6S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

- Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii, P6S_UW 04

- Student potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny, P6S_UW 07

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Student jest gotów do refleksji na tematy etyczne - filozoficzne, P6_SKK 04

Student jest gotów do dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych, P6_SKK 05

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS: 1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 1 ECTS – ocena aktywności studenta na zajęciach/praca własna/lektura wybranych tekstów, 2 ECTS - zaliczenie na ocenę.

Zajęcia odbywają się w sali.

Metody nauczania: Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności.

2) W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach prowadzący zadaje dodatkowe prace do wykonania przez studenta.

3) Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4) Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest rozliczenie obecności na zajęciach.

5) Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej - wymagane jest napisanie eseju według zasad filozofii integralnej, na temat wybrany przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)