Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-WP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy wprowadzającej w najważniejsze zagadnienia i obszary pedagogiki, a także przedstawienie jej społecznych i humanistycznych funkcji oraz roli oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych, które kreują i podtrzymują formację kulturową człowieka na przestrzeni całego jego życia.

Pełny opis:

Wykład ze wstępu do pedagogiki obejmuje następujące zagadnienia:

- status pedagogiki jako dyscypliny naukowej w kontekście innych dyscyplin naukowych, pedagogika jako nauka społeczna i humanistyczna,

- pedagogika - teoria i praktyka (jako wiedza o kształceniu i wychowaniu, jako przedmiot kształcenia, pedagogika jako praktyka),

- interdyscyplinarny charakter pedagogiki i jej powiązania z psychologią, socjologią i filozofią,

- subdyscypliny pedagogiki i obszary ich zainteresowania,

- podstawowe kategorie pojęciowe pedagogiki: edukacja, wychowanie, kształcenie, socjalizacja, inkulturacja,

- geneza wychowania - wychowanie w różnych kulturach,

- istota wychowania, wzory i ideały wychowania, funkcje wychowania, wychowanie jako proces społeczno-kulturowy,

- kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki i obszary zainteresowania badaczy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1 i 2, Warszawa 2003.

- B. Śliwerski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa 2011.

- B. Śliwerski (red.), Pedagogika (tom. 4): Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca:

- J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2001.

- A. M. Tchorzewski de, Współczesne konteksty wychowania: w kręgu pytań i dyskusji, Bydgoszcz 2002.

- B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY

absolwent zna i rozumie:

PED1A_W01 zna w zaawansowanym stopniu terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (P6U_W, P6S_WG);

PED1A_W02 ma zaawansowaną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (P6U_W, P6S_WG);

PED1A_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę (P6U_W, P6S_WG).

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI

absolwent potrafi:

PED1A_U01 posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk

społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT) oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych (P6U_U, P6S_UW);

PED1A_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z wychowankami (P6U_U, 6S_UW);

PED1A_U04 prowadzić debatę, w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, z użyciem specjalistycznej terminologii, posiada

umiejętność twórczego konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień

pedagogicznych z wykorzystaniem wielorakich ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

naukowych (P6U_W, P6S_UW, P6S_UK).

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

absolwent jest gotów do:

PED1A_K02 docenia znaczenie wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (P6U_K, P6S_KK);

PED1A_K03 podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych

działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego (P6U_W P6S_KO);

PED1A_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne (P6U_K, P6S_KO).

Weryfikacja efektów kształcenia:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję na zajęciach,

- ocena prac zadawanych na bieżąco na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: nauczanie frontalne, dyskusja, lektura i analiza fragmentów literatury przedmiotu, prezentacja multimedialna, praca za pośrednictwem platformy Moodle.

Rozliczenie punktów ECTS (2 ECTS):

1 ECTS - obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie do bieżących zajęć,

1 ECTS - zapoznawanie się z materiałami udostępnianymi na platformie Moodle i realizowanie wskazanych tam zadań;

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie weryfikacji obecności na zajęciach prowadzonych w sali oraz na rozliczaniu się z zadań umieszczanych na platformie Moodle.

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Student, który przekroczy ten limit nieobecności, zobowiązany jest do przygotowania dodatkowej pisemnej pracy zaliczeniowej na temat dotyczący zagadnień poruszanych podczas zajęć, na których był nieobecny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kluczyńska
Prowadzący grup: Joanna Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)