Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-TI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauczenie posługiwania się programami do edycji tekstu oraz tworzenia prezentacji multimedialnych

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów posługiwania się programami do edycji tekstu oraz tworzenia prezentacji multimedialnych, w szczególności umiejętności przygotowania pod względem formalnym pracy licencjackiej/magisterskiej, a także wykorzystania technologii informacyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Adam Jaronicki, ABC MS Office 2013 PL, Helion S.A.

Literatura uzupełniająca:

1. Polskojęzyczna witryna internetowa ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych): https://www.ecdl.pl/

2. Witryna internetowa PREZI (alternatywnego oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych w modelu chmury obliczeniowej) https://prezi.com/support/article/ (ang.)

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY absolwent:

PED1A_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę, z wykorzystaniem technologii informacyjnych, P6U_W, P6S_WG.

PED1A_W09 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, posiada uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i obecności w nich technologii informacyjnych, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

PED1A_U01 posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT) oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, P6U_U, P6S_UW.

PED1A_U10 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w tym technologie informacyjne w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych, P6U_U, P6S_UW.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent:

PED1A_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych

działań profesjonalnych (technologie IT) w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę i inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, P6U_K, P6S_KO.

PED1A_K06 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, w tym korzystania z narzędzi IT, za pełnioną rolę zawodową z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych, P6U_K, P6S_KR.

Weryfikacja efektów uczenia się:

- obecność i aktywny udział w zajęciach,

- bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć (ćwiczenia z użyciem narzędzi IT).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%, egzamin końcowy pisemny 80%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Popławski
Prowadzący grup: Michał Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)