Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-OWI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady z zakresu OWI dostarczają podstawowej wiedzy na temat ochrony dóbr niematerialnych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz konwencji i porozumień międzynarodowych.

Wprowadzają w specyfikę prawa własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe).

Studenci zapoznają się z zasadami przestrzegania prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej (plagiat, naruszenie praw autorskich) oraz nabywają umiejętności w korzystaniu z dozwolonego użytku prywatnego i publicznego utworów chronionych.

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z następującą problematyką ochrony własności intelektualnej:

- pojęcie monopoli intelektualnych;

- informacje o źródłach praw, dotyczących dóbr niematerialnych;

- wiedza na temat zakresu przedmiotowego i podmiotowego prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe);

- pojęcia: okres ochrony utworu, domena publiczna, dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny, prawo cytatu oraz plagiat;

- wiedza na temat odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich;

- informacje na temat umów o przekazaniu praw oraz umów licencyjnych;

- wiedza z zakresu pojęć: wolne licencje, Creative Commons, Ruch Wolnej Kultury, oraz informacje na temat organizacji zajmujących się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi;

- pojęcie i prawa własności przemysłowej a także wiedza na temat ograniczeń, dotyczących praw własności przemysłowej;

- zasady rejestracji praw własności przemysłowej;

- informacje o międzynarodowej ochronie własności przemysłowej;

- pojęcia: umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej oraz umowa licencyjna;

- wiedza na temat naruszeń praw własności przemysłowej;

- pojęcie bazy danych;

- informacje na temat zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Literatura:

Alina Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien: informator dla pracowników i studentów szkół wyższych, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012;

Wiesław Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012;

Prezentacja multimedialna, oprac. przez Magdalenę Biernat na podstawie podręcznika, Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni (CC BY-SA 3.0), http://prawokultury.pl/kurs/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PED1A_W10 ma zaawansowaną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną o zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej

PED1A_W16 ma zaawansowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, działalności zawodowej, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

Umiejętności:

PED1A_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

Kompetencje:

PED1A_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Betlejko
Prowadzący grup: Jerzy Betlejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)