Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika legislacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-A-TL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika legislacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot służy przedstawieniu problematyki technik legislacyjnych i zasad techniki prawodawczej w ramach obszaru nauk prawnych i administracyjnych. Przedmiotem zajęć są następujące zagadnienia:

- system źródeł prawa, rodzaje aktów normatywnych, zakres regulacji normatywnej, organy wydające (stanowiące) akty normatywne;

- stanowienie prawa a inne rodzaje działalności prawotwórczej;

- procedury tworzenia aktów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uchwalania ustawy;

- uwarunkowania i ograniczenia działalności legislacyjnej w demokratycznym państwie prawnym;

- zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego;

- zasady techniki prawodawczej (ZTP), stosowanie ZTP do aktów normatywnych, metoda regulacji przyjęta w ZTP odnośnie do aktów normatywnych innych ustawa;

- budowa (konstrukcja) aktu normatywnego, rodzaje przepisów, środki techniki prawodawczej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy;

- przepisy upoważniające – rodzaje, sposób wykonania, skutki zmiany albo uchylenia przepisu upoważniającego, wytyczne zawarte w przepisie upoważniającym;

- nowelizacja aktu normatywnego, formułowanie przepisów zmieniających;

- tekst jednolity aktu normatywnego;

- ogłaszanie aktów normatywnych;

- reguły dotyczące języka aktów normatywnych;

- rola legislatora, jego zadania i obowiązki.

Student nabywa wiedzę z zakresu procedur tworzenia różnego rodzaju aktów normatywnych, podmiotów uczestniczących w tworzeniu aktów normatywnych oraz stosowania ZTP przy tworzeniu projektów aktów normatywnych.

Student nabywa umiejętność przygotowania projektu aktu normatywnego, redagowania przepisów aktów normatywnych, sporządzania opinii legislacyjnej o projekcie aktu normatywnego.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu dają studentowi kompetencje społeczne, dzięki którym może on brać czynny udział w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych (stosując różne techniki prawodawcze), opracowywaniu poprawek do projektów aktów normatywnych, opiniowaniu projektów aktów normatywnych. Student zna także procedury tworzenia aktów normatywnych.

Znajomość ZTP umożliwia ponadto prawidłowe rozumienie przepisów, a wiedza z zakresu ZTP ułatwia tym samym stosowanie przepisów.

Efekty uczenia się:

A_W07p, A_W08p, A_W12p, A_U08p, A_U13p, A_U14p, A_K02p, A_K07.p

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykłady + warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Białończyk
Prowadzący grup: Wojciech Białończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykłady + warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)