Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne z elementami praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-A-PKEPC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne z elementami praw człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot ma na celu prezentację treści regulacji prawnych objętych nauką polskiego prawa konstytucyjnego oraz praktyki stosowania tych regulacji, roli prawa konstytucyjnego w ochronie równej godności każdego człowieka i ugruntowanych w tej godności, uznanych przez społeczność międzynarodową, praw człowieka, jak też pozycji prawa konstytucyjnego w ramach obszaru nauk prawnych i administracyjnych. Przedmiot służy szczegółowej eksplikacji katalogu wolności i praw człowieka i obywatela przyjętego w Konstytucji RP, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w konstytucjonalizmie wybranych współczesnych państw demokratycznych, na czele z państwami członkowskimi UE (uwzględniając podstawy prawa UE), w kontekście współczesnych wyzwań społecznych i politycznych, a także ma ukazać doniosłość konkretnych rozwiązań ustrojowych i działań konstytucyjnych organów państwa dla ochrony podstawowych praw jednostki oraz rolę obywateli i ich zrzeszeń w procesie kształtowania standardów konstytucyjnych i ich egzekwowania. Jednocześnie przedmiot służy przedstawieniu wpływu norm prawa konstytucyjnego, w tym norm praw człowieka, na polityczny, kulturowy i ekonomiczny wymiar życia obywateli, prezentacji kluczowych pojęć, zasad, instytucji i procesów stosowania norm prawa konstytucyjnego, zarówno przez organy państwa w ramach jego poszczególnych władz, jak też przez obywateli i innych mieszkańców państwa oraz przez pozostałe podmioty niepubliczne w procesie dochodzenia ich wolności i praw, przedstawianiu podstawowych instrumentów i zasad metodologicznych stosowanych w ramach badań naukowych nad stosowaniem prawa konstytucyjnego przez organy państwa oraz zasad pozyskiwania i wykorzystywania informacji w ramach procedur stosowania przepisów prawa konstytucyjnego zarówno przez organy państwowe, jak i podmioty niepubliczne podejmujące działania mające na celu egzekwowanie ich praw. W ramach przedmiotu student nabywa umiejętność korzystania z aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia) związanych z prawem konstytucyjnym, w tym przede wszystkim z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, oraz podstawowych judykatów Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z tego zakresu, identyfikowania problemów w obszarze implementacji norm prawa konstytucyjnego w Polsce, w tym praw człowieka, a także rozpoznawania i oceniania ryzyk wynikających z działań podejmowanych w toku stosowania norm prawa konstytucyjnego, w tym naruszania jego standardów przez organy państwa. Student ponadto nabywa umiejętność prezentowania poglądów i budowania argumentacji w dyskusjach dotyczących procesu stosowania norm prawa konstytucyjnego przez organy państwa oraz przez obywateli i inne podmioty niepubliczne, włączania się w pracę zespołów analizujących zdarzenia z procesu implementacji norm prawa konstytucyjnego i projektujących sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów w tym obszarze, uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy w zakresie stanowienia i stosowania regulacji prawnokonstytucyjnych. Student nabywa także umiejętność krytycznej oceny swojej wiedzy dotyczącej prawa konstytucyjnego w Polsce, w tym ochrony praw człowieka, krytycznej oceny aktów (czynności) organów państwa w zakresie stosowania Konstytucji RP i innych przepisów prawa konstytucyjnego oraz wykonywania przez te organy orzeczeń sądowych, rozumienia wagi posiadanej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, łącznie z prawami człowieka, w procesie rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych, wyjaśniania kategorii związanych z prawem konstytucyjnym, uwzględniając prawa człowieka, współorganizowania i współuczestniczenia w inicjatywach obywatelskich i innych działaniach służących respektowaniu i podnoszeniu standardów konstytucyjnych i prawoczłowieczych w Polsce.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

A_W01, A_W04, A_W05p, A_W07p, A_W08p, A_W09, A_W12p, A_W13, A_W14, A_U01p, A_U02p, A_U04p, A_U10, A_U11, A_U16, A_K01, A_K02p, A_K14.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zieliński
Prowadzący grup: Tadeusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)