Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium pedagogiczne w języku rosyjskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S2-P-TPJR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium pedagogiczne w języku rosyjskim
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwijać kompetencje językowe studentów w aspekcie leksykalnym, gramatycznym i komunikacyjnym, z poszerzeniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu na poziomie B2+. Kryterium doboru tekstów jest ich związek z problematyką wychowawczą oraz źródłowymi dla niej tekstami pedagogicznymi

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- zapoznanie studentów z tekstami pedagogicznymi w języku rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania terminologicznego,

- wyjaśnienie terminologii pedagogicznej w języku rosyjskim,

- udoskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem treści specjalistycznych,

- rozwinięcie umiejętności translacyjnych na tekstach oryginalnych i adaptowanych,

- rozszerzenie zasobów słownictwa specjalistycznego na poziomie B2+ i umiejętności komunikacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

В.И.Смирнов, Общая педагогика. Учебник XXI века, Москва 2003.

Literatura uzupełniająca:

Ю.В.Василькова, Социальная педагогика, Москва 2001

В.А.Ясвин, Образовательная среда, Москва 2001

Źródła internetowe i prasa

Efekty uczenia się:

w zakresie WIEDZY: zna i rozumie

PED2A_WO1 terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym, P7U_W, P7S_WG

NAU2A_W03 rolę nauczyciela-wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów i wychowanków, P7U_W, P7SW_K

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: potrafi

PED2A_U03 sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, posługując się językiem rosyjskim oraz specjalistyczną terminologią na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), P7U_U, P7S_UK

NAU2A_U05 rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów-wychowanków, P7U_U, P7S_UW

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: jest gotów do

PED2A_K02 docenienia znaczenia wiedzy i nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, odnosi zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów poznawczych i do projektowania działań zawodowych; zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, P7U_K, P7S_KK

NAU2A_K02 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią, P7U_K, P7S_KO

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć

- prezentacja na wybrany temat

- analiza lingwistyczna, przekład tekstu

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1- 30 godzin godzin kontaktowych

1- dyskusja i prezentacja na wybrane tematy

1- anliza lingwistyczna i tłumaczenie tekstów

1-praca własna studenta poza uczelnią

Kurs kończy się zaliczeniem. Na uzyskanie zaliczenia składa się:

Obecność na zajęciach obowiązkowa 20%. Aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%. Praca własna studenta poza uczelnią 20%. Analizy lingwistyczne, tłumaczenia, prezentacje, referaty 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwijać kompetencje językowe studentów w aspekcie leksykalnym, gramatycznym i komunikacyjnym, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu. Kryterium doboru tekstów jest ich związek z problematyką wychowawczą oraz źródłowymi dla niej tekstami pedagogicznymi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

- zapoznanie studentów z tekstami pedagogicznymi w języku

rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania

terminologicznego,

- wyjaśnienie terminologii pedagogicznej w języku rosyjskim,

- udoskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnego

rodzaju tekstów pedagogicznych, ze szczególnym

uwzględnieniem treści specjalistycznych,

- rozwinięcie umiejętności translacyjnych na tekstach oryginalnych

i adaptowanych,

- rozszerzenie zasobów słownictwa i umiejętności

komunikacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

В.И.Смирнов, Общая педагогика. Учебник XXI века, Москва 2003.

Literatura uzupełniająca:

Ю.В.Василькова, Социальная педагогика, Москва 2001

В.А.Ясвин, Образовательная среда, Москва 2001

Źródła internetowe i prasa

J.Jarosz, A.Kiciak Język Rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii.Lublin 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)