Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S1-PT-JR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1


SJO-S1-PT-JR1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B1+ ESOKJ

Pełny opis:

Zajęcia służą kształceniu kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych z poszerzeniem o terminologię specjalistyczną, a także podnoszeniu stopnia wrażliwości językowej, przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B1+ według standardów ESOKJ.

Istotnym celem jest również rozwijanie wiedzy studentów na temat kultury, życia społecznego i politycznego innych krajów oraz kształcenie językowe w zakresie:

1) umiejętności tłumaczenia tekstów z języka rosyjskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych opracowań w języku rosyjskim konferencyjnym,

3) umiejętność komunikowania się w języku obcym w stopniu w zakresie prostych zadań badawczych i zawodowych,

4) poznania podstawowej terminologii teologicznej / pedagogicznej (w zależności od kierunków studiów) i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim.

Literatura:

Л.В.Миллер,Л.В.Политова "Жили-были". Златоуст, 2015

Головко О.В.-"Вперед!", Русский язык.Курсы, 2006

Л.Беликова, Т.Шутова, И.Ерофеева. Русский язык: первые шаги, часть 2. МИРС, 2011

Аршак Саркисян, Лианна Матевосян, Наира Мартирян . Русский для студентов-теологов . LAP LAMBERT Academic Publishing 2012

J.Jarosz, A.Kiciak Język Rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii.Lublin 2001

Materiały audio-wizualne

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Выпуск 1. Грамматика и лексика. Выпуск 2. Чтение. Выпуск 3. Письмо. Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, «Златоуст» Санкт-Петербург, 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K(1)_W04 zna podstawową terminologię teologiczną lub pedagogiczną (w zależności od kierunku studiów) w języku rosyjskim

K(1)_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K(1)_U07 potrafi posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K(1)_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K(1)_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębienia znajomości się języka rosyjskiego.

K(1)_K06 Rozumie, na czym polega znaczenie języka rosyjskiego dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w pracę podczas zajęć;(K(1)_U07; K(1)_U10)

- zlecone zadania pisemne, prezentacja (K1_W10; K(1)_U10)

-praca z tekstem, sprawdziany; (K1_W04; K1_K01; K1_K06 )

- test końcowy pisemny.(K1_U07)

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 punkt-30 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta

0,5- test końcowy

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych

40% - pisemny test końcowy

Ocena końcowa stanowi średnią ocenę ocen cząstkowych. Skala ocen:

5 - 90-100%

4,5- 83-89%

4 - 74-82%

3,5- 68-73%

3 - 60-67%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B+

Pełny opis:

Zajęcia służą kształceniu kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych z poszerzeniem o terminologię specjalistyczną, a także podnoszeniu stopnia wrażliwości językowej, przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B1+ według standardów ESOKJ.

Istotnym celem jest również rozwijanie wiedzy studentów na temat kultury, życia społecznego i politycznego innych krajów oraz kształcenie językowe w zakresie:

1) umiejętności tłumaczenia tekstów z języka rosyjskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych opracowań w języku rosyjskim konferencyjnym,

3) umiejętność komunikowania się w języku obcym w stopniu w zakresie prostych zadań badawczych i zawodowych,

4) poznania podstawowej terminologii teologicznej / pedagogicznej (w zależności od kierunków studiów) i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim.

Literatura:

Л.В.Миллер,Л.В.Политова "Жили-были". Златоуст, 2015

Головко О.В.-"Вперед!", Русский язык.Курсы, 2006

Л.Беликова, Т.Шутова, И.Ерофеева. Русский язык: первые шаги, часть 2. МИРС, 2011

Аршак Саркисян, Лианна Матевосян, Наира Мартирян . Русский для студентов-теологов . LAP LAMBERT Academic Publishing 2012

J.Jarosz, A.Kiciak Język Rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii.Lublin 2001

Materiały audio-wizualne

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Выпуск 1. Грамматика и лексика. Выпуск 2. Чтение. Выпуск 3. Письмо. Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, «Златоуст» Санкт-Петербург, 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)