Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S1-PT-JA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B1+

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć na I i II roku jest rozwijanie kompetencji językowych takich jak:

- czytanie i rozumienie tekstów prezentujących współczesną

problematykę, stanowiska, poglądy

- rozumienie dłuższych wypowiedzi ustnych

- pisanie o bardziej złożonych zagadnieniach

- formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych, nawiązywanie

i podtrzymywanie rozmowy.

Zajęcia na roku I i II służą kształceniu kompetencji

komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych z

poszerzeniem o terminologię specjalistyczną, a także podnoszeniu

stopnia wrażliwości językowej, przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B1+ według ESKJ.

Istotnym celem jest również rozwijanie wiedzy studentów na temat

kultury, życia społecznego i politycznego krajów anglosaskich.

Szczegółowe umiejętności obejmują:

1) tłumaczenie tekstów z języka angielskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych opracowań w języku angielskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu w zakresie prostych zadań badawczych i zawodowych (teologia, pedagogika).

Zakres treści dla I semestru kursu:

Zajęcia służą utrwaleniu bądź uzupełnieniu wiadomości zdobytych przez Studentów w szkole średniej. Treści obejmują słownictwo związane z bliskimi życiu tematami (rodzina, dom, styl życia, dieta itp.) oraz zagadnienia gramatyczne:

- czasy gramatyczne

- czasowniki modalne

- strona bierna

- okresy warunkowe 0-2

- zaimki, przyimki, spójniki

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Clarke, F. Eales, S. Oakes, J.J. Wilson, Speakout Upper-Intermediate, Pearson

Literatura uzupełniająca:

R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge,

A. Urban, Mów pełnymi zdaniami, Preston Publishing

M. Mann, S. Taylore-Knowles, Destination B2, Macmillan

Cheri L. Pierson, Lonna J. Dickerson, Florence R. Scott, Exploring Theological English Teacher's Guide: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/Efl

A. Treger, B. Treger, Special Education Vocabulary in Use

Strony internetowe:

One-Minute World News: https://www.bbc.com/news/av/10462520/one-minute-world-news

TED-Ed: https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku TEOLIGIA i PEDAGOGIKA absolwent:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K(1)_W04 zna podstawową terminologię teologiczną lub pedagogiczną (w zależności od kierunku studiów) w języku angielskim

K(1)_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K(1)_U07 potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K(1)_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K(1)_K01 krytycznej oceny zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K(1)_K06 rozumie na czym polega znaczenie języka angielskiego dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

a) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć - aktywność, udział w dyskusjach - K(1)_U07, K(1)_U10

b) sprawdziany, testy pisemne - K(1)_W04, K(1)_K01

c) praca własna: prace pisemne, prezentacje itp. - K(1)_W10, K(1)_K06

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 4 ECTS - 30 godzin kontaktowych - ćwiczenia;

2 ECTS - praca własna; 2 ECTS - przygotowanie do testów cząstkowych i testu semestralnego

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

20% - obecność na zajęciach

30% - praca własna studenta w domu (zadania domowe)

30% - zaliczenie krótkich sprawdzianów pisemnych w ciągu roku

20% - test semestralny lub prezentacja (ustalane ze Studentami)

Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych:

5 90-100%

4+ 83-89%

4 74-82%

3+ 68-73%

3 60-67%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)