Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski jako obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-P-JPO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski jako obcy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie czytania, pisania, mówienia i słuchania w języku polskim na poziomie dostosowanym do potrzeb studenta.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka polskiego jako obcego wykorzystujący podejście komunikacyjne. Od poziomu podstawowego (A1) do bardziej zaawansowanych - w zależności od potrzeb i umiejętności studenta.

Pełny opis:

Kurs zakłada wyrównanie poziomu znajomości języka polskiego (w zakresie gramatyki i podstawowego słownictwa związanego z codziennym funkcjonowaniem w jednojęzycznym społeczeństwie). W zależności od potrzeb grupy prowadzący omawia te zakresy tematyczne, które mogą być najbardziej przydatne w życiu codziennym. W tym celu wykorzystuje podejście komunikacyjne, nastawione na pełne działanie językowe i rozwijające w równym stopniu wszystkie kompetencje (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie). Każdy temat rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowej wiedzy z danego zakresu. Następnie jest ona poszerzana o nowe, bardziej złożone treści edukacyjne. Prowadzący kładzie duży nacisk na to, by zajęcia pomagały studentom w codziennej komunikacji w różnych środowiskach zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i prywatnych kontaktach towarzyskich.

Literatura:

1. „Polski. Krok po kroku”, podręcznik dla dorosłych, poziom A1-A2, Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.

2. „Polski jest cool”, seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym.

4. „Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców”, Zarych E.

3. Materiały własne lektora.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A. Umiejętności:

-swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych,

-identyfikuje informacje w tekstach różnego typu (przekazywanych drogą ustną lub pisemną),

-dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w materiałach codziennego użytku (ustnych lub pisemnych),

-przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje,

-dysponuje dużym zasobem słownictwa używanego w życiu codziennym oraz mniejszym dotyczącym terminologii specjalistycznej typowej

dla danej dziedziny nauki,

-potrafi odnaleźć się komunikacyjnie zarówno w sytuacji nieoficjalnej, jak i oficjalnej,

-samodzielnie tworzy takie formy pisemne, jak: notatka, list, mail, SMS (dostosowuje słownictwo, formę i charakterystyczne elementy do

tematyki i adresata),

-prawidłowo odmienia czasowniki, liczebniki (główne, zbiorowe i porządkowe), zaimki (osobowe, wskazujące i dzierżawcze), rzeczowniki i

przymiotniki,

-potrafi wskazać i korygować własne błędy.

B. Wiedza i postawy:

-wykorzystuje wiedzę o polskiej kulturze, zdobytą na zajęciach,

-sprawnie współpracuje w grupie,

-identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia,

-ma podstawową wiedzę o fleksji języka polskiego (odmianie czasowników, przymiotników, rzeczowników i liczebników przez

poszczególne kategorie gramatyczne)

2 ECTS:

Godziny kontaktowe – 1 ECTS

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie do ćwiczeń – 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Michalski
Prowadzący grup: Andrzej Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka polskiego jako obcego wykorzystujący podejście komunikacyjne. Od poziomu podstawowego (A1) do bardziej zaawansowanych - w zależności od potrzeb i umiejętności studenta.

Pełny opis:

Kurs zakłada wyrównanie poziomu znajomości języka polskiego (w zakresie gramatyki i podstawowego słownictwa związanego z codziennym funkcjonowaniem w jednojęzycznym społeczeństwie). W zależności od potrzeb grupy prowadzący omawia te zakresy tematyczne, które mogą być najbardziej przydatne w życiu codziennym. W tym celu wykorzystuje podejście komunikacyjne, nastawione na pełne działanie językowe i rozwijające w równym stopniu wszystkie kompetencje (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie). Każdy temat rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowej wiedzy z danego zakresu. Następnie jest ona poszerzana o nowe, bardziej złożone treści edukacyjne. Prowadzący kładzie duży nacisk na to, by zajęcia pomagały studentom w codziennej komunikacji w różnych środowiskach zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i prywatnych, kontaktach towarzyskich.

Literatura:

1. „Polski. Krok po kroku”, podręcznik dla dorosłych, poziom A1-A2, Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.

2. „Polski jest cool”, seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym

4. „Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców”, Zarych E.

3. Materiały własne lektora.

Uwagi:

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz gwałtownym dobowym wzrostem liczby zakażeń wirusem COVID-19 zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym - w godzinach wskazanych w systemie USOS (za pośrednictwem platformy MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)