Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski - kurs certyfikowany B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-JRKC-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - kurs certyfikowany B2
Jednostka: Jednostki Ogólnouczelniane
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć na I i II roku jest rozwijanie kompetencji językowych takich jak:

 czytanie i rozumienie tekstów prezentujących współczesną

 problematykę, stanowiska, poglądy

 rozumienie dłuższych wypowiedzi ustnych

 pisanie o bardziej złożonych zagadnieniach

 formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych, nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy.

Zajęcia służą kształceniu kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych z poszerzeniem o terminologię specjalistyczną, a także podnoszeniu stopnia wrażliwości językowej.

Istotnym celem jest również rozwijanie wiedzy studentów na temat

kultury, życia społecznego i politycznego innych krajów.

Literatura:

A. Machnacz, Iz pierwyh ust. Język rosyjski dla średniozaawansowanych (B2), Warszawa: KRAM.

N. Kowalska, D. Samek. Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia. Wyd-wo REA, 2005;

Język rosyjski. Dla studentów filologii rosyjskiej. Wyd-wo UJ, Kraków 2004;

Pado A. Читай, пиши, говори. Wyd-wo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997;

S. Józefiak. Realia Rosji. Wybór tekstów z ćwiczeniami..., Wyd-wo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

Czerkasowa M., Czerkasowa L. Nowyj repetitor po russkomu jazyku, Rostow-na-Donu, 2005.

А.Родимкина, Н. Ландсман. Россия: день сегодняшний. Златоуст, 2005

А.Родимкина, Н. Ландсман. Россия день за днем.Златоуст, 2009.

Е.Р.Ласкарева. Чистая грамматика. Златоуст, 2008.

Słowniki:

Wielki słownik polsko-rosyjski. PWN, 2005.

Słownik tematyczny rosyjsko-polski. Wiedza Powszechna, Warszawa 2003;

Słownik polsko-rosyjski z rozmówkami. Harald G, 2007;

Rosyjskie frazeologizmy, przysłowia i sentencje. REA, Warszawa 2006.

Andrzej Telepnev, Marcin Ziomek Влюбиться в Россию. География. Культура. История. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała, 2011.

Żródła internetowe:

WWW.gramota.ru – portal językowy

WWW.ntw.ru – telewizja

WWW.echo.msk.ru – radio

WWW.openspace.ru - kultura

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

P6S_WG 01 struktury gramatyczno-leksykalne języka obcego (rosyjskiego) w zakresie zgodnym z wymaganiami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

P6S_WG 02różnice między językiem formalnym i nieformalnym oraz identyfikuje znaczenie głównych wątków w różnych komunikatach językowych

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

P6S_UW 01 zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej – odpowiednio do kierunku studiów

P6S_UW 02 porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron

P6S_UW 03 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności językowe, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

P6_SKK 01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności

P6_SKK 02wyznaczania kierunków własnego rozwoju językowego i komunikacyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)