Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ekumenizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S3-Teps-PEIV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ekumenizmu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Relacje ekumeniczne a wyzwania edukacyjne w szkole współczesnej.

Propozycje praktycznych działań w szkole.

Pełny opis:

Przypomnienie specyfiki międzywyznaniowej istniejącej w świecie z wyszczególnieniem Europy).

Modele wychowania i kształcenia w nowożytnej Europie od początku wieku XIX, a zagadnienia denominacyjne i różne tradycje edukacji pod patronatem Kościołów.

Wychowanie do ekumenii. Rola Kościołów. Rola rodziny. Rola szkoły.

Wychowanie poprzez ekumenię.

Zagadnienia symboliki wprowadzane do praktyki edukacyjnej na różnych etapach kształcenia.

Recepcja niektórych idei wskazanych już kierunków pedagogiki europejskiej na gruncie polskim.

Pedagogika religijna a ekumeniczne prowadzenie lekcji religii. Poszczególne etapy przekazywania treści religijnych (poszczególne grupy wiekowe) na przykładzie wybranych krajów europejskich o zróżnicowanej konfesyjnie populacji.

Zagadnienie różnorodności konfesyjnej grupy, rodziny, szeroko pojmowanego środowiska, społeczeństwa i narodu.

Wolność sumienia i wyzwania

a partykularne i wspołnotowe rozwiązania edukacyjne.

Solidarność intrakonfesyjana a pedagogika ekumenii interkonfesyjnej.

Wspólna, międzywyznaniowa działalność duchownych w niektórych środowiskach społecznych i zawodowych (przykłady pracy z żołnierzami, więźniami i środowiskami „wykluczonych” w Niemczech, Republice Czeskiej i na Węgrzech).

Kierunki pokrewne pedagogice ekumenizmu; pedagogika hermeneutyczna, pedagogika dialogu, pedagogika humanistyczna, pedagogika kultury, pedagogika wielokulturowa.

Tradycje edukacyjne szkół wyznaniowych i szkół powszechnych a religia: punkty zwrotne J.A.Komenski, S.Grundtvig, J.Korczak.

Formowanie czy umożliwienie samorozwoju? Bildung, dialog, pluralizm śiatopoglądowy i religijny we współczesnej szkole.

Pedagogika ekumenizmu wonbec wyzwania ksenpofobii etnoreligijnej i wobec wyzwania laicyzacji oraz indyferentyzmu religijnego.

Katecheza, duchowość, humanizm, krytycyzm jako komponenty działań w obrębie pedagogiki ekumenizmu. Podmioty społeczne ponoszące odpowiedzialność za kształt pedagogiki religijnej - aspekty ekumeniczne.

Budowanie tożsamości religijnej z możliwością jednoczesnego partycypowania w działaniach ponadkonfesyjnych społecznej kilku różnych grup.

Kwestia szablonów i stereotypizacji. Kwestie pogranicza kulturowego, wyznaniowego.

Odmienność funkcjonowania i recepcji pedagogiki ekimenizmu w społecznościach bardziej homogeniczne kulturowo oraz tych bardziej heterogenicznych kylturowo. Propozycje praktycznych działań w szkole.

Literatura:

J.Chaciński, Wybrane orientacje kulturowe pedagogiki niemieckiej, Warszawa 2007.

B.Milerski, B.Śliwerski, Pedagogika. Leksykon tematyczny PWN, Warszawa 1999.

C.A. Napiórkowski, Historia ruchu ekumenicznego, Lublin 1972.

Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, w: Deklaracja o usprawiedliwieniu: historia powstania, tekst, opinie, komentarze, red. K. Karski, Bielsko-Biała 2000.

J. Muszyńska, Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, w: Ruch Pedagogiczny 1/2 2003, s. 120-123.

Edukacja kulturalna dorosłych raporty z badań międzykulturowych, praca zbiorowa, Warszawa/Radom 2004.

Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, red. T. Lewowicki, J. Suchodolska, Toruń 2011.

T.Chmielowski, Pedagogika kultury Bohdana Suchodolskiego, Katowice 1995.

R. Dubois, Pochwała różnorodności, Warszawa 1986.

R. Pankowski, Rasizm a kultura popularna, Warszawa 2006.

E. Piasecki, Autochtoni i przybysze, w : Człowiek wśród ludzi, Warszawa 1974.

J.J. Smolicz, Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, Warszawa 1990.

S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

K3_K02 K3_K04

K3_U05 K3_KUO9

K3_W15

Metody i kryteria oceniania:

-ocena znajomość przygotowywanej bieąąco literatury

-bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)