Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia fundamentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Ts-TF2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia fundamentalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie student w obszar zagadnień związanych z szeroko rozumianą teologia fundamentalna również w jej apologetycznym wymiarze

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie student w obszar zagadnień związanych z szeroko rozumianą teologia fundamentalna również w jej apologetycznym wymiarze ze szczególnym ukierunkowaniem na starokatolickie postrzeganie istoty Kościoła

Objawienie w osobie Jezusa Chrystusa

Zbawcze Objawienie Boga podstawowe orzeczenia trynitarne

Podstawowe orzeczenia chrystologiczne

Podstawowe orzeczenia pneumatologiczne

Usprawiedliwienie i uświęcenie, łaska i wolność

Sakramenty życiem Kościoła

Kościół i jego pochodzenie

Wyznanie wiary

Urząd biskupa i prezbitera

Synody i ich istota

Zasada samodzielnych kościołów krajowych

Papieski centralizm i wewnątrzkatolickie ruchy oporu

Sobór Watykański I i powstanie Unii Utrechckiej

Literatura:

Literatura podstawowa

Kury U, Kościół Starokatolicki, Warszawa 1998.

Pikus T., Zagadnienia z teologii fundamentalnej, Warszawa 2001.

Rusecki M., Istota i geneza religii, Lublin - Sandomierz 1997.

Literatura uzupełniająca

Włodarski Sz., Tarowski W., Kościoły Chrześcijańskie, Warszawa 1968.

Religia w świecie współczesnym, red. Zimoń H., Lublin 2010

Bron A., Podstawy nauko religii, Lublin 2009.

Kulisz J., Wprowadzenie do teologii fundamentalnej, Kraków 1995.

Tabaczyński W., Apologetyka, Warszawa 1994.

Rosa S., Teologia fundamentalna. Chrystologia, Tarnów 1994.

Rosa S., Teologia fundamentalna. Eklezjologia, Tarnów 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W01 zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy różnymi subdyscyplinami teologicznymi

K2_W04 zna terminologię z zakresu pojęć stosowanych w teologii porównawczej

K2_W06 zna i rozumie znaczenie interpretacji źródeł historycznych na kształtowanie się głównych kierunków w myśleniu teologicznym

zna i rozumie podstawowe elementy tożsamości teologicznej współczesnych

Kościołów

K2_W10 zna i rozumie historyczne uwarunkowania relacji pomiędzy Kościołami oraz wpływu instytucji państwowych i życia społecznego na doktrynę kościelną

Umiejętności

K2_U01samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U02 samodzielnie interpretuje i komentuje teksty teologiczne, a także teksty źródłowe i ich interpretacje oraz krytycznie konfrontuje

K2_U03 wykorzystuje wiedzę z zakresu teologii starokatolickiej, do interpretacji tekstów należących do subdyscyplin teologii. Potrafi krytycznie w sposób racjonalny odnieść się do różnych stanowisk teologicznych

Kompetencje

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K07potrafi wskazać na rolę czynnika religijnego w kształtowaniu postaw społecznych i zasad współżycia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranych aspektów teologii fundamentalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Michalski
Prowadzący grup: Mirosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)