Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka kościelna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Tp-PKo4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka kościelna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyki mają za zadanie wszechstronne przygotowanie studentów do pracy w Kościele, zarówno we właściwych jednostkach administracji kościelnej (parafie /zbory), jak też w jednostkach specjalizujących się w kościelnej działalności:

- przy parafialnej (np. kulturalno - oświatowe)

- młodzieżowej

- charytatywnej;

Każdy z tych "trzech działów" podzielony jest na zajęcia:

* teoretyczne: obserwacja i ocena

* praktyczne: uczestnictwo w planowaniu, realizacji, ocenie i ewaluacji konkretnych zadań realizowanych pod opieką właściwego personelu;

W skład każdego z bloków wchodzą konkretne bloki tematyczne:

+ przy parafialny:

- kancelaria parafialna: zadania, formy działalności, księgi metrykalne;

- nabożeństwo: ustaw cerkiewny, czytanie, śpiewanie, przygotowanie świątyni do nabożeństwa;

- organy zarządzające i struktura władzy kościelnej;

+ młodzieżowy:

- miejsce, zadania i formy kościelnej pracy z młodzieżą;

- krajowe i międzynarodowe organizacje młodzieżowe (kościelne);

- formy duszpasterstwa młodzieżowego;

- organizacja: obozów, rekolekcji, spotkań, olimpiad, itp.

+ charytatywny:

- uwarunkowania prawne kościelnej działalności charytatywnej;

- kościelne organizacje charytatywne i ich działalność;


W praktykach studenci będą musieli wykorzystać wiedzę pozyskaną na takich zajęciach jak: liturgika, śpiew cerkiewny, język cerkiewno-słowiański, prawo kanoniczne, administracja kościelna, itp.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Praktyki mają za zadanie wszechstronne przygotowanie studenta do pracy w jednostkach organizacyjnych Kościoła, zarówno w parafiach/zborach, jak i organizacjach współdziałających: młodzieżowych, kulturalno-oświatowych, charytatywnych, itp. Uczestnicy zapoznają się, od strony praktycznej, z wewnętrznym prawem wyznaniowym oraz z religijnym prawodawstwem państwowym. Uczestniczą w codziennym życiu parafii, obradach ich statutowych gremiów, współuczestniczą w sprawowaniu nabożeństw i posług religijnych. Biorą udział w pracach kościelnych organizacji (w/w charakteru) na wszystkich etapach ich działalności, od planowania, po realizacje i ewaluację. Samodzielnie przygotowują przedsięwzięcia w/w charakteru. Zgłębiają i uczą się praktycznie wykorzystywać zależności pomiędzy Kościołem (jego instytucjami), a jednostkami władzy państwowej i samorządowej.

Pełny opis:

Praktyki studenckie odbywają się w ramach moduł specjalnościowego Prawosławna teologia praktyczna (MPS4). Nadzorowane są przez Kierownika praktyk studenckich powołanego przez Rektora ChAT.

Praktyki realizowane są z zachowaniem przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o organizacjach pozarządowych, wolontariacie, ochronie danych osobowych.

Zakres praktyk studentów teologii ChAT

Praktyki obejmują 60 godzin z podziałem na trzy programy:

1. Praktyki młodzieżowe z dziećmi i młodzieżą (parafialne, diecezjalne, ogólnokościelne, obozy wypoczynkowe i integracyjne, bractwa, katecheza) – 20 godz.;

2. Praktyki parafialne (obserwacja życia parafialne, lektorat, śpiew, kaznodziejstwo, odprawianie nabożeństw parafialnych, dyżury parafialne) – 20 godz.;

3. Praktyki charytatywne (domy opieki, ośrodki dla niepełnosprawnych, świetlice środowiskowe, akcje charytatywne cykliczne i jednorazowe, kapelaństwa) – 20 godz.;

Cel praktyk

Celem jest

1. praktyczne stosowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach w ChAT oraz ich pogłębianie;

2. przygotowanie studentów do praktycznego uczestnictwa w życiu Kościoła i jego lokalnych wspólnot;

3. pogłębianie znajomości życia wewnątrzkościelnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na percepcję nauki dogmatycznej Kościoła w codziennym życiu wiernych i jego zewnętrznej działalności;

4. poszerzanie praktycznych umiejętności przydatnych zarówno w życiu kościelnym jak i społecznym;

5. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i samarytańskiego spojrzenia na drugiego człowieka;

Czas/terminy praktyk

Studenci zobowiązani są zrealizować praktyki w trakcie całego okresu studiów w ChAT:

- praktyki młodzieżowe - pomiędzy I a IV semestrem,

- praktyki parafialne – pomiędzy I a IV semestrem,

- praktyki charytatywne – pomiędzy I a IV semestrem.

Preferuje się odbywanie praktyk w okresach wolnych od zajęć akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego. Wyjątek stanowią zajęcia niemożliwe do realizacji w w/w okresie (np. praktyki katechetyczne).

Zaliczenie praktyk jest warunkiem niezbędnym do uzyskania absolutorium.

Forma zaliczenia praktyk

Student otrzymuje w dziekanacie Wydziału Teologicznego ChAT:

- Kartę Praktyk Studentów Teologii ChAT w Warszawie;

- Regulamin Praktyk Studentów Teologii ChAT w Warszawie;

- Koncepcję praktyk kościelnych;

W oparciu o Regulamin i Koncepcję student realizuje zakres praktyk. Efekty zapisuje w Karcie Praktyk (za wyjątkiem dwóch ostatnich rubryk z prawej strony). Potwierdzeniem wpisów są oryginalne zaświadczenia z jednostek, w których student odbywał praktyki stwierdzające: kiedy, gdzie, w jakim wymiarze czasowym student odbywał praktyki, co należało do jego obowiązków oraz merytoryczną i osobowościową ocenę studenta.

Student przedstawia ponadto Kierownikowi praktyk prace programowe (3 szt., po jednej z każdego programu), ilustrujące zaangażowanie studenta i efekt praktyk, obowiązkowe dla poszczególnych programów.

W/w dokumentację ocenia (pozytywnie bądź negatywnie) Kierownik praktyk studenckich dla Sekcji Teologii Prawosławnej. Pozytywna ocena praktyk wpisana przez Kierownika do Karty Praktyk i indeksu studenta skutkuje zaliczeniem praktyk.

Miejsce realizacji praktyk

Praktyki winne być realizowane w prawnie uznawanych jednostkach specjalizujących się w działalności ściśle związanej z odbywanymi praktykami. W/w jednostki nie muszą, choć jest to preferowane, być jednostkami kościelnymi. Preferowane są jednostki zalecane przez Kierownika praktyk.

Charakterystyka szczegółowa poszczególnych programów praktyk

A. Praktyki młodzieżowe

• Zadaniem praktyk jest:

a) praktyczna realizacja i pogłębianie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą nabytych na zajęciach w ChAT;

b) pogłębianie znajomości różnych form kościelnej pracy z dziećmi i młodzieżą;

c) pogłębianie znajomosci struktury, bazy lokalowej, form działalności, itp. kościelnych organizacji dziecięcych i młodzieżowych;

d) zapoznanie się ze szczegółowymi prawami i zasadami organizacji obozów, pielgrzymek itp. form kościelnej działalności;

e) zapoznanie się z problemami i zagrożeniami związanymi z prowadzeniem obozów i pielgrzymek oraz metodami radzenia sobie z nimi;

f) opracowywanie i realizacja obozowych programów kulturalno-religijnych, dydaktycznych i wychowawczych;

g) praktyczna realizacja zadań z punktów: d,e,f;

h) doskonalenie umiejetności opiekunów obozowych, liderów i wychowawców oraz innych umiejętności specjalistycznych (np. pierwsza pomoc);

i) nabywanie formalnych uprawnień odnośnie punktu h;

• Formy realizacji:

a) przygotowanie teoretyczne:

- konsultacje z pracownikami/działaczami przygotowującymi pielgrzymki i obozy;

- literatura przedmiotowa;

- szkolenia prowadzone przez organizacje kościelne (np. Bractwo Młodzieży Prawosławnej);

b) obserwacja:

- uczestnictwo w obozie/pielgrzymce z powierzeniem zadań organizacyjno-wychowawczych;

- sformalizowane wspieranie liderów i wychowawców;

c) współpraca:

- współpraca (bądź organizowanie w imieniu...) z parafią lub innymi jednostkami kościelnymi przy organizacji obozów i pielgrzymek;

- konsultacja teologiczna oraz przygotowywanie programów wychowawczych i modlitewno-teologicznych obozów i pielgrzymek;

- udział w pielgrzymce/obozie z pełnieniem konkretnych funkcji i zadań;

- działalność w młodzieżowych organizacjach Kościoła prawosławnego z piastowaniem okreslonej funkci/stanowiska;

- “gościnne” odczyty i realizacja zleconych zajęć teologiczno-wychowawczych w ramach obozów i pielgrzymek;

d) analiza i ocena:

- czynny udział w spotkaniach podsumowujących pielgrzymkę/obóz;

- przygotowywanie krytycznego sprawozdania z udziału w obozie/pielgrzymce ze szczególnym uwzględnieniem wniosków mających w przyszłości usprawnić organizację i podnieść efektywność obozu/pielgrzymki;

- proponowanie nowych rozwiązań i form dziecięcej i młodzieżowej aktywności w życiu kościelnym (tworzenie koncepcji, programów doskonalących, programów wychowawczo-teologicznych);

e) konsultacje studenckie w łonie ChAT

- zdobyte doświadczenia i umiejętności powinny być przekazywane innym studentom np. w ramach Koła Teologów Prawosławnych, warszawskiego oddziału Bractwa Młodzieży Prawosławnej, programów wychowawczych Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie;

• Sposoby realizacji (przykładowe):

- obowiązkowe wakacyjne praktyki studenckie w klasztorach: Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce i Św. Onufrego w Jabłecznej;

- udział w Wakacyjnej Akcji Letniej prowadzonej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej;

- przygotowywanie i udział w pielgrzymkach, np.:

* na Krynoczkę (maj): piesze;

* do Monasteru Św. Onufrego (czerwiec): piesze i autokarowe;

* na Św. Górę Grabarkę (sierpień): piesze, rowerowe, autokarowe;

* do Monasteru w Zwierkach (maj): piesze;

- członkostwo w młodzieżowych organizacjach kościelnych z piastowaniem określonej funkcji/stanowiska;

- aktywny udział w obozach i pielgrzymkach organizowanych przez: parafie, diecezje, organizacje kościelne i młodzieżowe z pełnieniem określonych zadań na rzecz ich realizacji;

• Praca programowa:

Jedna do wyboru:

- autorski projekt obozu/pielgrzymki (miejsce, trasa, planowani uczestniczy, niezbędne zezwolenia, służby pomocnicze, programy: teologiczny, wychowawczy, kulturalny);

- sprawozdania z udziału w obozie/pielgrzymce ze szczególnym uwzględnieniem wniosków mających w przyszłości usprawnić organizację i podnieść efektywność obozu/pielgrzymki.

B. Praktyki parafialne

Praktyki prowadzone są wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem osób odpowiedzialnych za daną parafię, bądź też osób przez nie wyznaczonych.

• Zadaniem praktyk jest:

a) pogłębianie znajomości praktycznej strony życia parafialnego, jego złożoności, problemów, celów, form działalności, struktury, itp.

b) praktyczne pogłębianie wiedzy zdobytej w ChAT z zakresu: śpiewu liturgicznego, języka cerkiewno-słowiańskiego, ustawu cerkiewnego, liturgiki, administracji kościelnej, katechetyki, homiletyki, itp.

c) nabycie nowych umiejętności przydatnych w życiu kościelno-parafialnym;

d) udział w realizacji posługi kościelno-parafialnej;

• Formy realizacji:

a) przygotowanie teoretyczne:

- spotkania konsultacyjno-przygotowawcze w wybranej parafii;

- uczestnictwo w dyżurach w kancelarii parafialnej;

b) obserwacja:

- czynny udział w nabożeństwach (np. w: kaplicy akademickiej Św. Cyryla i Metodego w Warszawie, katedrze Św. Marii Magdaleny itd.);

c) czynny udział w życiu parafialnym:

- udział w pracach chóru parafialnego (przygotowywanie nut, śpiew, prowadzenie prób, dyrygowanie podczas nabożeństw itp.);

- pełnienie funkcji lektora (przygotowywanie ksiąg liturgicznych, oprawa lektorska);

- pełnienie funkcji prysłużnika/ministranta (przygotowywanie świątyni do nabożeństwa, asystowanie duchownemu);

- prowadzenie modlitw porannych i wieczornych w Internacie Prawosławnego Studenta w Warszawie;

- praktyki homiletyczne ChAT realizowane w kaplicy Św. Cyryla i Metodego oraz katedrze Św. Marii Magdaleny w Warszawie;

- wygłoszenie kazania w świątyni zaakceptowanej przez Kierownika praktyk;

- udział w poza świątynnych posługach religijnych;

- dyżur w kancelarii parafialnej;

- uczestnictwo i przygotowywanie parafialnych spotkań (dziecięcych, młodzieżowych, konsultacyjnych, bractw, Rady Parafialnej itp.);

d) konsultacje studenckie w łonie ChAT

- zdobyte doświadczenia i umiejętności powinny być przekazywane innym studentom np. w ramach Koła Teologów Prawosławnych, warszawskiego oddziału Bractwa Młodzieży Prawosławnej, programów wychowawczych Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie;

• Sposoby realizacji:

- indywidualna posługa w parafii za zgodą jej władz i Kierownika praktyk;

- przedmiotowe praktyki liturgiczne i homiletyczne realizowane w kaplicy Św. Cyryla i Metodego oraz katedrze Św. Marii Magdaleny w Warszawie;

- wakacyjne praktyki parafialne;

- obowiązkowe wakacyjne praktyki studenckie w klasztorach: Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce i Św. Onufrego w Jabłecznej;

- praktyki w parafialnym bądź szkolnym punkcie katechetycznym;

- przynależność do chórów: Studentów ChAT, Młodzieżowego i Metropolitalnego Katedry Św. Marii Magdaleny w Warszawie, Studenckiego i Parafialnego Cerkwi Św. Jana Klimaka w Warszawie i innych;

- przynależność do prysłużników/ministrantów prawosławnych świątyń Warszawy lub poza Warszawą za akceptacją Kierownika praktyk;

- przyjęcie święceń kapłańskich i posługa w parafii;

• Praca programowa:

Jedna do wyboru:

- tekst autorskiego kazania wraz z zaświadczeniem o wygłoszeniu;

- projekt zrealizowanego spotkania parafialnego wraz z wnioskami powykonawczymi;

- konspekt zrealizowanych zajęć katechetycznych;

- konspekt zrealizowanego spotkania młodzieżowego;

- sprawozdanie szczegółowe z odbytych praktyk parafialnych ze szczególnym uwzględnieniem oceny i potrzeb duszpasterskich danej jednostki kościelnej (z zachowaniem zasad tajemnicy danych osobowych);

C. Praktyki charytatywne

• Zadaniem praktyk jest:

a) pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach zajęć w ChAT oraz ich praktyczna realizacja;

b) praktyczne zapoznanie studentów ze skalą potrzeb i problemów naszych bliźnich;

c) uwrażliwienie studentów na potrzeby innych;

d) zapoznanie ze strukturą i formami kościelnej działalności diakonijnej, jej uwarunkowaniami prawnymi, kościelnymi, społecznymi oraz praktyczne wprowadzenie w powyższą działalność;

e) kształtowanie postaw zaangażowania społecznego i odpowiedzialności za los bliźnich;

f) doskonalenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej;

g) doskonalenie umiejętności: udzielania pierwszej pomocy, opieki paliatywnej,itp.

h) zdobywanie formalnych uprawnień niezbędnych w pracy charytatywno – socjalnej;

• Formy realizacji:

a) przygotowanie teoretyczne:

- spotkania konsultacyjno-przygotowawcze w wybranej organizacji diakonijnej lub jednostce pomocowej;

- szkolenia i kursy diakonijno-medyczne;

- zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i literaturą przedmiotową;

b) obserwacja:

- odwiedziny w jednostkach i organizacjach diakonijnych;

c) współpraca i staże:

- wolontariat w ośrodkach diakonijnych;

- udział w pielgrzymkowych/obozowych, służbach medycznych (po wcześniejszym przeszkoleniu);

- organizacja i uczestnictwo w akcjach charytatywnych;

d) analiza i ocena:

- przygotowywanie krytycznego sprawozdania z udziału w wolontariacie, pod względem efektywności działań jednostki diakonijnej;

- przygotowanie krytycznej oceny akcji charytatywnej, organizacji pomocowej od strony uczestnika/organizatora;

- proponowanie nowych rozwiązań i form działalności;

e) konsultacje studenckie w łonie ChAT

- zdobyte doświadczenia i umiejętności powinny być przekazywane innym studentom np. w ramach Koła Teologów Prawosławnych, warszawskiego oddziału Bractwa Młodzieży Prawosławnej, programów wychowawczych Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie;

• Sposoby realizacji (przykładowe):

- wolontariat/praca w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia ELEOS lub innej kościelnej bądź świeckiej organizacji diakonijnej;

- wolontariat (lub inna forma zatrudnienia) w Prawosławnych Domach Opieki;

- wolontariat/praca w świetlicach środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych (np. prowadzonych przez ELEOS, poszczególne parafie lub inne organizacje świeckie i kościelne);

- działalność w komórkach medycznych i diakonijnych Bractwa Młodzieży Prawosławnej i innych organizacji;

- organizowanie i udział w parafialnej działalności charytatywnej;

• Praca programowa:

Jedna do wyboru:

- autorski konspekt zajęć w świetlicy środowiskowej, wychowawczej, .... wraz z zaświadczeniem i oceną realizacji;

- autorski projekt zrealizowanej akcji charytatywnej z uwzględnieniem efektów;

- sprawozdanie z uczestnictwa w akcji/programie charytatywnej, zawierający ocenę i sugestie zmian oraz stopień zaangażowania i zadania praktykanta (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Statut Wewnętrzny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 10.02.1995 r. z poprawkami, w: Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Nr 3(4) 1995.;

2. Statut Parafialny PAKP, w: Wiadomości PAKP nr 2 (112) 1999;

3. Ustawa z 4.07.1991 o stosunku Państwa do PAKP;

4. Przykładowe księgi metrykalne i dokumenty;

5. Charkiewicz J., Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1995; 6. 6. Matwiejuk J., Status prawny PAKP, w: ELPIS 1999, z.1 (14);

6. Ostapkowicz I., Pochylić się nad cierpiącym. Działalność charytatywna prawosławnych organizacji kościelnych, praca magisterska ChAT 2013;

7. Sawicki D., Działalność charytatywna i młodzieżowa PAKP w latach 1945-2007, w: ELPIS 2007, z. 15-16;

8. Sawicki D. Prawosławie i jego świadectwo socjalne, w: ELPIS 2008, z. 17-18;

9. Siemieniuk D., Działalność społeczna Kościoła prawosławnego w Polsce, praca magisterska ChAT, 2004;

Literatura pomocnicza:

1. Statut Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia, www.eleospolska.pl;

2. Statut Domów Opieki Społecznej PAKP;

3. Ustawa z 17 V 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

4. Charkiewicz J., ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej, Białystok 2005;

5. jakub (Kostiuczuk) abp., Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego, Białystok 2018;

6. Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, red. Adamczuk L., Mironowicz A., Warszawa 1993;

7. Matfiejuk J., Ustawodawstwo a Kościół, w: Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej 1995, nr 1;

8. Mironowicz A. Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003;

9. Paisjusz (Martyniuk) abp., Działalność charytatywna PAKP, w: Kalendarz Prawosławny 2004, Warszawa 2003;

10. Prawosławie i współczesność,red. Zieniuk J., Białystok 2007;

11. Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. Leśniewscy K i J, Lublin 1999;

12. Sawicki D., Działalność charytatywna w kontekście aktywności społecznie użytecznej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III RP, 2021 - maszynopis;

Efekty uczenia się:

K2_W02 zna i rozumie metodologiczne powiązania prawosławnej liturgiki i prawosławnej teologii praktycznej z innymi naukami humanistycznymi (nauki językowe, historyczne, filozoficzne)

wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie metody teologii praktycznej oraz liturgiki

K2_W03 zna i rozumie kształtowanie się głównych kierunków i bieżących badań w zakresie duszpasterstwa, w tym zagadnienia pasterskie i liturgiczne

rozumie wpływ dyscyplin teologicznych na działalność kościelnych jednostek prawnych

K2_W06 ma pogłębioną wiedzę z zakresu liturgiki, duszpasterstwa, zna ich wzajemne zależności, jak też miejsce wśród innych dyscyplin teologicznych

zna proces historycznego kształtowania się nabożeństw Kościoła prawosławnego, ich duchowe treści i oddziaływanie na wiernych

K2_W08 dogłębnie zna i rozumie współczesną problematykę teologii pasterskiej i liturgiki oraz ich związków ze zmianami w kulturze i społeczeństwie oraz wpływ na rozwój instytucji kulturalnych, społecznych i kościelnych

K2_W10 zna i rozumie znaczeniowe zróżnicowanie pojmowania duszpasterstwa w Kościołach różnych wyznań chrześcijańskich

zna zasady duszpasterstwa i pracy socjalnej Kościoła prawosławnego

zna powiązania instytucji kościelnych z instytucjami społecznymi w walce z patologiami społecznymi oraz na płaszczyźnie poradnictwa i innych form pracy diakonijnej

zna zasady prowadzenia kancelarii parafialnej, w tym obsługę ksiąg metrykalnych

K2_W11 ma wiedzę o instytucjach kościelnych i religijnych oraz ich związkach z innymi instytucjami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi oraz rozumie podstawy tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności przy parafialnej

zna zasady prawne oprowadzenia i rozliczania kościelnej działalności gospodarczej

K2_U05 posiada zdolność dostrzegania duszpasterskich potrzeb swych rozmówców i adekwatnego reagowania na nie;

gruntownie zna metody duszpasterskiego oddziaływania w zależności od napotkanego problemu

posiada umiejętności prowadzenia kancelarii parafialnej i obsługi bieżących, kościelnych potrzeb wiernych

K2_U07 potrafi prowadzić dyskusję teologicznej, umożliwiającą krytyczną wymianę opinii w kwestiach teologicznych

K2_U09 potrafić organizować i kierować pracą zespołową w zakresie duszpasterstwa oraz i praktycznie wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności

wiej jak zwołać i organizować pracę gremiów parafialnych i pokrewnych

potrafi organizować i prowadzić wolontariat

K2_K03 wykazuje wrażliwość na problemy i potrzeby społeczne i religijne różnych środowisk oraz jest gotowy do inicjowania i inspirowania działań na rzecz osób i środowisk wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski, organizując współpracę z otoczeniem oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, społecznymi i kościelnymi

K2_K05 wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w zakresie duszpasterstwa i liturgiki

dąży do przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności wybranym osobom i całym grupom, organizuje powyższy proces

K2_K06 jest aktywny w organizacji nowych form pracy i przekazywania wiedzy z poszanowaniem zasad etycznych i praw intelektualnych

zna i stosuje zasady publikowania własnego dorobku twórczego i poszanowania obcego

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie praktyk u interesariusza zewnętrznego.

W skład oceny końcowej wchodzą:

Aktywność na zajęciach - 20%;

Prace zaliczeniowe - 40% (po jednej na każdy z 3 działów);

Praktyki zawodowe - 40%;

Prowadzący zapewnia informację zwrotną co do jakości i oceny przekazanych prac oraz spotkania konsultacyjne (stacjonarnie w pokoju profesorskim Sekcji Teologii Prawosławnej w środy 15,15 - 16,00 lub na platforma Teams w środy w godz. 16,30-17,30).

Prowadzący może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie.

Praktyki zawodowe:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk kościelnych u interesariuszy zewnętrznych (za wiedzą prowadzącego praktyki), w:

- jednostce kościelnej (parafia/zbór);

- kościelnej organizacji młodzieżowej;

- organizacji charytatywnej (kościelnej lub współpracującej z kościołem);

w wymiarze godzin właściwym dla aktualnych wymogów dla danej grupy (patrz karta praktyk).

Odbycie praktyk poświadczone zostaje zaświadczeniem wystawionym przez interesariusza zewnętrznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)