Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Teswyz-FR4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia religii
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Filozofia religii WT-S2-T-FR3

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w historyczny i współczesny spór o istotę religii, także poprzez ukazanie jego korzeni historycznych. Ważnym jest zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia, którymi zajmuje się filozofia religii.

Lektura tekstów źródłowych ma skłonić studentów do prób podejmowania samodzielnej refleksji nad religią.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę filozofii religii. Pierwszym zagadnieniem jest zdefiniowanie pojęcia filozofii religii oraz określenie czym jest religia, pokazując jednocześnie na jakie trudności natrafiamy chcąc sformułować uniwersalną definicję religii. Następnie w części historycznej omówione zostaną dwa typy redukcjonizmu: poznawczy i ontyczny jako przykłady zarówno fałszywej interpretacji religii jak i ateizmu.

W części problemowej omówiony zostanie problem sacrum, fenomenologii religii i typologii religii. Następnie omówione zostanie zagadnienie języka religijnego zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Kolejny problem to zagadnienie aktu religijnego, inicjacji religijnej i poznania w religii oraz doświadczenia religijnego.

Wykład ma na celu zwrócenie uwagi na rolę religii w kształtowaniu się rosyjskiej myśli filozoficznej jak również wpływu filozofii na poglądy teologiczne rosyjskich prawosławnych teologów i postrzeganie filozofii religii w myśli rosyjskiej. W tym celu omawiane są poglądy P. Czaadajewa, A. Chomiakowa, W. Sołowjowa, S. Bułgakowa.

Literatura:

Literatura:

Heschel A. J., Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, przeł. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, Kraków 2001.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Kraków 1988.

Welte B., Filozofia religii, przeł. G. Sowinski, Kraków 1996.

Louis Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 1989.

Ricoeur P., Symbol daje do myślenia, [w:] Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975, s. 7nn.

Scheler M., Akt religijny, [w:] Problemy religii, przeł. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 207-241.

Scheler M., Fenomenologia religii. [w:] Problemy religii, przeł. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 80-91.

Kłoczowski J. A., Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów 1993.

Brian Davies, Wprowadzenie do filozofii religii, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

N.O. Łosskij, Istorija ruskoj fiłosofii, Moskwa 1994 (polskie tłum.: Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000.

Spidlik Tomas, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, przekł. Janina Dembska, Warszawa 2000.

Andrzej Walicki „Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego”, Kraków 2005

Зеньковский В.В. История русской философии. Москва, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W01 - ma gruntowną znajomość wzajemnych relacji pomiędzy historią teologii i religioznawstwa, zna i rozumie znaczenie inspiracji filozoficznych dla rozumienia religii i ich źródeł poznania historycznego oraz dla współczesnego rozumienia ich tożsamości

K2_W02 - ma pogłębioną wiedzę o interpretacji tekstów źródłowych z zakresu historii religii oraz historycznych i współczesnych tekstów filozofii religii

K2_W05 - umie ocenić różnice systemów komunikacji językowej występujące w różnych kulturach religijnych

K2_W08 - zna i rozumie historyczne uwarunkowania miejsca religii w historii społeczeństw ludzkich

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 - posiada umiejętności heurystyczne adekwatne do definicji K2_U01

K2_U02 – samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K2_U11 - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K06 - umie zdefiniować konsekwencje ocen wydarzeń historycznych w perspektywie interreligijnej i ekumenicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) - 20%. Znajomość tekstów źródłowych - 20%. Egzamin ustny (zakres wiedzy z obu semestrów) - 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Tofiluk
Prowadzący grup: Jerzy Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)