Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symbolika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Te-Sy1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symbolika
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Orientacja w podstawowych wiadomościach dotyczących dziejów religii i kultury. Wystarczająca znajomość historii Kościoła powszechnego.

Skrócony opis:

Wprowadzenie w doktrynę, dzieje, zagadnienia etyczne i statystykę populacji wiernych poszczególnych denominacji chrześcijańskich.

Pełny opis:

I.Terminologia i specyfika kontekstu wybranych pojęć teologicznych w poszczególnych wyznaniach.

II. Pojęcia; symbolika, apologetyka, komparatystyka wyznaniowa, „Konfessionskunde”

III.Kościoły przedchalcedońskiie: charakterystyka orientalnych Kościołów prawosławnych i odnoszonej wobec nich terminologii; wielowiekowa izolacja Kościołów przedchalcedońskich w Egipcie, Etiopii, Syrii, Armenii, Iraku i Indiach - i jej wymiar społeczny - tragiczna sytuacja jako prześladowanej mniejszości;

IV.Prawosławie i specyfika teologii wschodniego chrześcijaństwa; podstawowe rysy teologii „wschodniej”; samookreślenie się Kościołów prawosławnych; soborowość, pojęcie ortodoksji, stosunek do sztuki przedstawiającej., rozmieszczenie wyznawców prawosławia w świecie;

V.Kościół rzymskokatolicki i Kościoły unickie; pojęcie Kościoła Zachodniego, specyfika teologii zachodniej, zagadnienie prymatu papieża, uniwersalizm a partykularyzm w Kościele rzymskokatolickim, reformy kościelne, pontyfikaty biskupów Rzymu od początku XIXw do dziś, wybrane dokumenty z I i II Soboru Watykańskiego;

VI.Kościoły starokatolickie; termin „starokatolicyzm” i samookreślenie się wyznania starokatolickiego; Unia Utrechtska i charakterystyka głównych centrów starokatolicyzmu w świecie; polski kontekst działalności niektórych nurtów Kościołów starokatolickich - specyfika PNKK; wyjątkowe miejsce mariawityzmu w kręgu starokatolickim;

VII.Kościoły protestanckie i anglikańskie; charakterystyka głównych nurtów protestantyzmu i zarys doktryny anglikańskiej; fenomen ksiąg symbolicznych w teologii protestanckiej, idea powrotu do źródeł, nauka o usprawiedliwieniu, ; Kościoły Ewangelickie i Anglikańskie, teologia Kościołów Wolnych, Kościołów Zielonoświątkowych, K. Adwentystów etc. (wybrane dokumenty)

Literatura:

K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 2002.

Credo. Symbol naszej wiary, W. Hryniewicz, H. Paprocki, K. Karski red., Kraków 2009.

E. Przybył, Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne, Kraków 2006.

M. Karas, Katolicyzm, Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000.

Z. Pasek, Wyznania wiary. Protestantyzm, Kraków1999.

Dokumenty Soborów Powszechnych, A.Baron, H.Pietras (red.), Kraków 2001t.I-II (wybrane fragmanty)

Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2001-2007 (hasła dotyczące wskazanych konfesji).

Efekty uczenia się:

K_W02,K_W15,K_K03,K_U08

Metody i kryteria oceniania:

aktywnosć i wiedza zweryfikowana na egzaminie (możliwość egzaminu w formie online)

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Paszta
Prowadzący grup: Zbigniew Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)