Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-T-SM4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM1
Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM2
Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM3

Założenia (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM1
Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM2
Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM3

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Proces kształcenia kontynuuje doskonalenie metodologii przygotowywania pracy magisterskiej. Studenci doskonalą umiejętność pisania i prezentowania pracy magisterskiej. Prezentowane są postępy w pisaniu pracy magisterskiej poprzez prezentowanie kolejnych jej rozdziałów.

Pełny opis:

- metodologia przygotowywania pracy magisterskiej

- umiejętność tworzenia warsztatu naukowego,

- umiejętność samodzielnej analizy drukowanych i elektronicznych źródeł i literatury przedmiotu,

- interpretacja wyników badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej, formułowania na piśmie argumentacji teologicznej.

- doskonalenie umiejętności prezentowania wyników badań oraz wyników w postępie przygotowywania pracy magisterskiej.

Celem Seminarium jest również monitorowanie procesu pisania pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007;

Guzewicz A., ABC pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn – Ełk 2010;

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005;

Literatura uzupełniająca:

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995;

Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa 2009;

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów. Kraków 2007.

Wójcicki W., Prace i egzaminy dyplomowe. Regulaminy, standardy, wskazówki, Warszawa 2006;

Wóycik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską…, Warszawa 2005;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W02 – wszechstronnie i dogłębnie zna metody interpretacji tekstów teologicznych wykorzystywanych w przygotowywanej pracy magisterskiej

K2_W06 ma szeroką wieloaspektową wiedzę o kierunkach wybranej subdyscypliny teologicznej

K2_W09 ma wielopłaszczyznową wiedzę na temat zasad i pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego i dogłębnie rozumie konieczność kierowania się nimi i zastosowania przy sporządzaniu pracy magisterskiej

Umiejętności:

K1_U01 – samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K1_U02 – samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K1_U03 – twórczo wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, na podstawie własnej analizy źródeł i poglądów innych autorów

K1_U011 - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze

Kompetencje społeczne:

K1_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K05 – odznacza się wytrwałością i rzetelnością w przygotowaniu pracy magisterskiej, angażuje się we współpracę z różnymi podmiotami i wykazuje aktywność w podejmowaniu zadań służących przygotowaniu pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) i przyjęcia roboczej wersji pracy przez promotora.

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) i przedstawiania części pracy wg przyjętego planu.

Ponadto:

- aktywny udział w seminarium: K2_W02, K1_U02

- udział w dyskusji: K2_W06

- krytyczna ocena fragmentów prac dyplomowych przez innych uczestników: K2_W09, K1_U03

- prezentacja koncepcji i poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej: K1_U01, K1_K05

- współpraca z promotorem: K1_U011, K1_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hintz, Adam Magruk, Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Marcin Hintz, Adam Magruk, Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hintz, Adam Magruk, Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Marcin Hintz, Adam Magruk, Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)