Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-T-SM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM1

Założenia (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie WT-S2-T-SM1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie metodologii przygotowywania pracy magisterskiej. Studenci doskonalą umiejętność pisania i prezentowania pracy magisterskiej. Zapoznają się z metodologią pracy naukowej. Prezentowane są postępy w pisaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

- opanowanie metodologii przygotowywania i napisania pracy magisterskiej. ----systematyczne dyskutowanie przebiegu i wyników powstawania pracy dyplomowej.

- kwerenda biblioteczna

- metodologia cytowań i przypisów

- sporządzanie szczegółowej bibliografii

W porozumieniu z opiekunem naukowym przedstawiają pierwsze rozdziały swojej pracy dyplomowej. Oprócz zasadniczej pracy, przygotowują krótkie przyczynki naukowe mające na celu oswojenie się z pracą naukowo-badawczą opartą o źródła.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007;

Guzewicz A., ABC pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn – Ełk 2010;

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005;

G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995;

Wójcicki W., Prace i egzaminy dyplomowe. Regulaminy, standardy, wskazówki, Warszawa 2006;

Wóycik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską…, Warszawa 2005

R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

M. Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową, Warszawa 2006.

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W02 – wszechstronnie i dogłębnie zna metody interpretacji tekstów teologicznych wykorzystywanych w przygotowywanej pracy magisterskiej

K2_W06 ma szeroką wieloaspektową wiedzę o kierunkach wybranej subdyscypliny teologicznej

K2_W09 ma wielopłaszczyznową wiedzę na temat zasad i pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego i dogłębnie rozumie konieczność kierowania się nimi i zastosowania przy sporządzaniu pracy magisterskiej

Umiejętności:

K1_U01 – samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K1_U02 – samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K1_U03 – twórczo wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, na podstawie własnej analizy źródeł i poglądów innych autorów

K1_U04 – pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie teologii

K1_U011 - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze

Kompetencje społeczne:

K1_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K05 – odznacza się wytrwałością i rzetelnością w przygotowaniu pracy magisterskiej, angażuje się we współpracę z różnymi podmiotami i wykazuje aktywność w podejmowaniu zadań służących przygotowaniu pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) i przedstawiania części pracy wg przyjętego planu.

Ponadto:

- aktywny udział w seminarium: K2_W09, K1_K01, K1_K05

- udział w dyskusji: K2_W06, K1_U011,

- krytyczna ocena fragmentów prac dyplomowych przez innych uczestników: K1_U01,

- prezentacja koncepcji i poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej: K2_W02, K1_U04

- współpraca z promotorem: K1_U02, K1_U03,

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hintz, Adam Magruk, Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Marcin Hintz, Adam Magruk, Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)