Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-T-PW4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu polskiego i europejskiego prawa wyznaniowego, a w szczególności wolności sumienia i wyznania oraz państwowych i europejskich regulacji prawnych dotyczących różnych Kościołów i związków wyznaniowych. Studenci nabywają umiejętności w interpretacji dokumentów z prawa wyznaniowego.

Pełny opis:

Podczas wykładów studiujący poznają zasady polskiego i europejskiego prawa wyznaniowego dotyczące i wolności sumienia i wyznania oraz regulacji prawnych odnoszących się do różnych Kościołów i związków wyznaniowych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przepisami prawa wyznaniowego oraz stosowaniem ich w warunkach zmieniających się rozwiązań prawnych w Polsce i w innych państwach europejskich. Studenci nabywają również praktycznych umiejętności w interpretacji aktów prawnych ustanowionych przez różne państwa i poszczególne związki wyznaniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Krasowski K., Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Warszawa - Poznań 1988.

Mezglewski A. (red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014.

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010.

Religie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, Kraków 1993.

Robbers G. (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007.

Rynkowski M., Status prawny Kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

Winiarczyk-Kossakowska M., Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku Państwa do Kościołów chrześcijańskich, Warszawa 2004.

Wysoczański W., Prawo wewnętrzne kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa 1971.

Wysoczański W., Pietrzak M., Prawo Kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997.

Literatura pomocnicza:

Czohara A., Stosunki Państwo - Kościół (Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania), Warszawa 1994.

Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Krukowski J, Theisen O., Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Lublin 2003.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Lublin 2008.

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe państw postsocjalistycznych kandydujących do Unii Europejskiej wobec standardów prawa unijnego, "Rocznik Teologiczny ChAT" 2 (2002), s. 247-277.

Sawicki J., Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w Państwie Polskim, Warszawa 1937.

Świątkowski H., Wyznaniowe prawo polskie. Problematyka wolności sumienia w PRL< Warszawa 1962.

Wysoczański W., Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej, "Rocznik Teologiczny ChAT" 2 (2002), s. 237-245.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W04 zna terminologię aktów prawnych z zakresu prawa wyznaniowego oraz wypracowaną przez doktrynę prawa wyznaniowego

K2_W05 ma uporządkowaną wiedzę na temat ewolucji terminologii prawnej z zakresu wolności sumienia i wyznania

K2_W08 zna i rozumie doniosłość norm prawa wyznaniowego dla kształtu stosunków społecznych, w tym dla postrzegania instytucji państwa przez obywateli

K2_W10 ma wiedzę na temat statusu prawnego związków wyznaniowych i innych podmiotów tworzonych przez związki wyznaniowe w aspekcie ich stosunków z niewyznaniowymi instytucjami społecznymi i kulturalnymi

Umiejętności:

K2_U01 ma orientację w podstawowych aktach prawnych z zakresu prawa wyznaniowego, potrafi odszukać normę prawną adekwatną do kazusu z zakresu wolności sumienia i wyznania

K2_U02 identyfikuje strategie argumentacyjne, ujawnia wady i błędy logiczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych przedstawiających stan prawny z zakresu wolności sumienia i wyznania oraz dotyczących postulowanych zmian w prawie z tego zakresu

Kompetencje społeczne:

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K07 interesuje się wpływem norm z zakresu prawa wyznaniowego na sytuacje ludzi różnych wyznań i światopoglądów (w tym osób niewierzących), śledzi zmiany w prawodawstwie i projekty prawodawcze z zakresu prawa wyznaniowego, jest wyczulony na najnowsze rozstrzygnięcia sądowe z tego zakresu

Metody i kryteria oceniania:

a)Metody weryfikacji efektów uczenia się:

-egzamin ustny - W04, W05, K01

-opracowanie 2 prac semestralnych o objętości 10 stron każda - W10, U01, K07

-aktywny udział w dyskusji podczas zajęć - W08, U02

b)Kryteria oceniania egzaminu końcowego na poszczególne stopnie:

-Ocena bardzo dobra w przypadku posiadania przez studenta specjalistycznej wiedzy na temat przepisów europejskiego prawa wyznaniowego.

-Ocena dobra w przypadku posiadania przez studenta gruntownej wiedzy na temat przepisów europejskiego prawa wyznaniowego.

-Ocena dostateczna w przypadku posiadania przez studenta podstawowej wiedzy na temat przepisów europejskiego prawa wyznaniowego.

-Ocena niedostateczna w przypadku nie posiadania przez studentów podstawowej wiedzy na temat europejskiego prawa wyznaniowego.

Student posiadający zgodę Dziekana Wydziału Teologicznego ChAT na Indywidualną Organizacje Studiów na początku roku akademickiego ma obowiązek zgłosić się do wykładowcy w celu uzgodnienia charakteru i porządku pracy oraz warunków uzyskania zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zieliński
Prowadzący grup: Tadeusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyznaniowego w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji wolności religijnej i niedyskryminacji, poszanowania pluralizmu religijnego i wyznaniowego oraz statusu Kościołów i związków wyznaniowych w ustawodawstwie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Studenci nabywają umiejętności w interpretacji dokumentów z dziedziny prawa wyznaniowego.

Pełny opis:

Podczas wykładów studenci poznają zasady prawa wyznaniowego w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji wolności religijnej i niedyskryminacji obywateli ze względu na wyznawany światopogląd, poszanowania pluralizmu religijnego i wyznaniowego oraz statusu Kościołów i związków wyznaniowych w prawodawstwie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami społecznymi struktury religijnej i tłem historycznym ustawodawstwa wyznaniowego, źródłami prawa wyznaniowego, sytuacją prawną związków wyznaniowych, rolą Kościołów i związków wyznaniowych w systemie politycznym i życiu kulturalnym, przepisami prawa pracy w ramach związków wyznaniowych, finansowania Kościołów, dostępu związków wyznaniowych do instytucji publicznych, statusem osób duchownych oraz prawem rodzinnym i małżeńskim w świetle przepisów cywilnych i kościelnych w państwach Wspólnoty Europejskiej. Studenci nabierają umiejętności w interpretacji dokumentów z dziedziny prawa wyznaniowego.

Program wykładów obejmuje następujące bloki tematyczne:

1.Państwo i Kościół w Austrii

2.Państwo i Kościół w Belgii

3.Państwo i Kościół na Cyprze

4.Państwo i Kościół w Czechach

5.Państwo i Kościół w Danii

6.Państwo i Kościół w Estonii

7.Państwo i Kościół w Finlandii

8.Państwo i Kościół we Francji

9.Państwo i Kościół w Grecji

10.Państwo i Kościół w Hiszpanii

11.Państwo i Kościół w Holandii

12.Państwo i Kościół w Irlandii

13.Państwo i Kościół na Litwie

14.Państwo i Kościół w Luksemburgu

15.Państwo i Kościół na Łotwie

16.Państwo i Kościół na Malcie

17.Państwo i Kościół w Niemczech

18.Państwo i Kościół w Polsce

19.Państwo i Kościół w Portugalii

20.Państwo i Kościół w Republice Słowacji

21.Państwo i Kościół w Słowenii

22.Państwo i Kościół w Szwecji

23.Państwo i Kościół na Węgrzech

24/Państwo i Kościół we Włoszech

25.Państwo i Kościół w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

26.Państwo i Kościół w Unii Europejskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Religia i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, Kraków 1993

Robbers G. (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, tłumaczenie J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.

Rynkowski M., Status prawny Kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

Literatura pomocnicza,

Czohara A., Stosunki Państwo - Kościół (Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania), Warszawa 1994.

Krukowski J., Theisen O., Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Lublin 2003.

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe państw postsocjalistycznych kandydujących do Unii Europejskiej wobec standardów prawa unijnego, "Rocznik Teologiczny ChAT" 2 (2002), s. 247-277.

Wysoczański W., Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej, "Rocznik Teologiczny ChAT" 2 (2002), s. 237-245.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)