Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do teologii starokatolickiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Ts-WTS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teologii starokatolickiej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe pojęcia teologiczne i zasady wiary Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej. Studenci nabierają umiejętności w zakresie interpretacji podstawowych starokatolickich tekstów teologicznych. Studiujący zdobywają również kompetencje społeczne odnośnie do znajomości i popularyzacji teologii starokatolickiej.

Pełny opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń studiujący poznają główne pojęcia teologiczne i zasady wiary Kościołów starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teologii starokatolickiej odnośnie do Objawienia, Pisma Świętego, Tradycji apostolskiej i kościelnej, synodów kościelnych, soborów powszechnych, podstawowych rodzajów formuł doktrynalnych (wyznania wiary, dogmatu, nauki ogólnokościelnej i teologicznego poglądu naukowego), nauki o Bogu w Trójcy Jedynym, Jezusie Chrystusie, Duchu Świętym, Maryi Matce Bożej, łasce, zbawieniu, sprawach ostatecznych, sakramentach i Kościele oraz przybliżenie pojęcia ekumenizmu i relacji Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Studenci nabywają praktycznych umiejętności w rozumieniu tekstów programowych starokatolicyzmu. Studiujący uzyskują kompetencje społeczne w zakresie znajomości i popularyzacji teologii starokatolickiej.

Bloki tematyczne realizowane na zajęciach:

1.Wiadomości wstępne o teologii

2.Historyczny i teologiczny rodowód starokatolicyzmu

3.Podstawowe decyzje i ukształtowanie się Kościoła starokatolickiego

4.Chrześcijańska i katolicka tożsamość starokatolicyzmu

5.Doktryna Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej

5.Starokatolicka koncepcja Kościoła

7.Dążenia ekumeniczne starokatolików

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aldenhoven H., Eklezjologiczna samoświadomość Kościołów starokatolickich, Posłannictwo 1985, nr 3-4, s. 5-45.

Bałakier E., Sakramentologia starokatolicka, Warszawa 1991.

Jezierski J. (red.), Biskup - prezbiter - diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Olsztyn 2008.

Jezierski J. (red.), Maryja w wierze i życiu chrześcijan. Perspektywa polsko i rzymskokatolicka, Olsztyn 2008.

Jezierski J. (red.), Tradycja i kościelne tradycje, Olsztyn 2004.

Kuery U., Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, Warszawa 1996.

Przedpełski B., Odśrodkowe tendencje reformistyczne Kościoła Rzymskokatolickiego krajów języka niemieckiego w XVIII i XIX stuleciu, Warszawa 2013.

Rabczyński P. (red.), Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Olsztyn 2018.

Santorski A., Wstęp do teologii, Warszawa 1998.

Stalder K., Problem Filioque w Kościołach starokatolickich i ich teologii, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 9-22.

Statut Biskupów starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej, w: Beiheft zu IKZ 91 (2001).

Wójtowicz T., Mały Katechizm Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1984.

Wysoczański W., Historyczne, teologiczne i prawnokościelne podłoże powstania starokatolicyzmu, Rocznik Teologiczny ChAT 1992,z. 1, s. 7-57.

Literatura pomocnicza:

Bajorek J., Mariologia biskupa Franciszka Hodura, Świdnica 2007.

Kirche fuer Christen heut. Eine Information ueber die Alt-Katholische Kirche, herausgegeben vom Arbeitskreis Oeffentlichkeitsarbeit im KAtholischen Bistum, Berlin 1994.

Rode M., Watykańskie dogmaty z 1870 roku i ich stosunek do państwa i społeczeństwa wówczas i dzisiaj, Kalendarz Katolicki na rok 1982, Warszawa 1982, s. 82-94.

Stalder K., Eklezjologia i natura prawna Unii Utrechckiej biskupów starokatolickich, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 78-98.

Włodarski S., Prymat w Kościele. Starokatolickie studium biblijno-historyczne, Warszawa 1971.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K1_W01 zna i rozumie genezę i historyczny rozwój teologii starokatolickiej

zna i rozumie metodologiczne powiązania teologii starokatolickiej z innymi naukami humanistycznymi (filozofia, psychologia, socjologia, nauki historyczne)

K1_W02 ma podstawową wiedzę na temat bieżącego stanu badań w teologii starokatolickiej

zna i rozumie różne kierunki i towarzyszące im problemy w rozwoju współczesnej teologii starokatolickiej

zna w zaawansowanym stopniu stan badań wybranej problematyki z zakresu teologii starokatolickiej

K1_W05 potrafi dokonywać samodzielnej interpretacji tekstu teologicznego

zna i dogłębnie rozumie metody badawcze i sposoby argumentacji stosowane w teologii starokatolickiej

K1_W08 zna i rozumie w stopniu podstawowym genezę i historyczny rozwój teologii starokatolickiej

zna i rozumie w stopniu podstawowym metodologiczne powiązania teologii starokatolickiej z innymi naukami humanistycznymi (nauki językowe, filozofia, psychologia, socjologia, nauki historyczne)

ma podstawową wiedzę na temat elementów pracy źródłoznawczej, w tym krytyki źródeł oraz metodologii nauk historycznych

ma podstawową wiedzę o warsztacie historii dogmatów i teologii oraz o tożsamości Kościołów w kontekście warsztatów nauk historycznych

K1_W11 zna i rozumie w stopniu podstawowym historyczne uwarunkowania relacji pomiędzy Kościołami oraz wpływu instytucji państwowych i życia społecznego na doktrynę kościelną

zna i rozumie w stopniu podstawowym przebieg relacji interkonfesyjnychw wymiarze historycznym

K1_W13 ma podstawową wiedzę o instytucjach kościelnych oraz ich roli w dyskursie teologicznym w zakresie teologii starokatolickiej oraz o jej uwarunkowaniach poprzez związki z innymi instytucjami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi

Umiejętności:

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać

K1_U02 samodzielnie interpretuje i komentuje teksty z zakresu teologii starokatolickiej

K1_U03 wykorzystuje wiedzę z zakresu teologii starokatolickiej, w tym fundamentalnej do interpretacji tekstów należących do subdyscyplin teologicznych

potrafi krytycznie w sposób racjonalny odnieść się do różnych stanowisk teologicznych

K1_U05 potrafi formułować w mowie i piśmie podstawowe interpretacje tekstów źródłowych oraz stawiać tezy z zakresu teologii starokatolickiej

umie dostrzec i skomentować w zakresie podstawowym powiązania źródeł i produkujących je instytucji

K1_U09 potrafi brać udział w dyskusji teologicznej, krytycznie oceniając różne stanowiska i prezentując własne pomysły wsparte właściwą argumentacją

Kompetencje społeczne:

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K07 interesuje się współczesnymi koncepcjami, kierunkami i rozwiązaniami z zakresu teologii starokatolickiej oraz ich realnym wpływem na życie społeczno-religijne i kulturalne

Metody i kryteria oceniania:

a)Metody weryfikacji efektów uczenia się:

-egzamin ustny - W01, W02

-opracowanie dwóch referatów, po jednym w każdym semestrze - W08, K06

-aktywny udział w dyskusji - W11, U05, K01

-czynny udział w ćwiczeniach - U03, U04

b)Kryteria oceniania:

W semestrze zimowym studenci otrzymują zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz jednej pracy semestralnej w maszynopisie od 6 do 10 stron.

W semestrze letnim studenci otrzymują zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz 1 pracy semestralnej w maszynopisie liczącej od 6 do 10 stron, a ocenę końcową z przedmiotu uzyskują na podstawie egzaminu ustnego, składającego się z czterech pytań erudycyjno-problemowych, ocenianych od 0 do 10 za każdą odpowiedź; maksymalna liczba punktów wynosi 40 punktów; do zdania egzaminu ustnego jest wymagane uzyskanie 50% punktów. System punktowy dla oceniania egzaminu ustnego przedstawia się następująco:

35-40 - ocena bardzo dobra

26-34 - ocena dobra

20-25 - ocena dostateczna

1--19 - ocena niedostateczna

Student posiadający zgodę Dziekana Wydziału Teologicznego ChAT na Indywidualna organizacje studiów jest zobowiązany na początku roku akademickiego zgłosić się do wykładowcy w celu ustalenia charakteru i porządku pracy oraz warunków uzyskania zaliczenia i zdania egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Przedpełski
Prowadzący grup: Sławomir Markowski, Borys Przedpełski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe pojęcia teologiczne i zasady wiary Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej. Studenci nabierają umiejętności w zakresie interpretacji podstawowych tekstów teologicznych starokatolicyzmu. Uczestnicy zajęć zdobywają również kompetencje społeczne odnoszące się do znajomości terminologii i zasad teologii starokatolickiej.

Pełny opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń studiujący poznają główne pojęcia teologiczne i zasady wiary Kościołów starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teologii starokatolickiej odnośnie do nauki o Bogu w Trójcy Jedynym, Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, Maryi Matce Bożej, łasce, zbawieniu, sprawach ostatecznych, sakramentach i Kościele, oraz pojęciem ekumenizmu i stosunkiem Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej do Prawosławnego Kościoła Wschodu, Anglikańskiej Wspólnoty Kościelnej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Studenci nabierają umiejętności w zakresie hermeneutyki programowych tekstów teologicznych starokatolicyzmu. Uczestnicy zajęć zdobywają również kompetencje społeczne odnoszące się do znajomości terminologii i zasad teologii starokatolickiej.

Literatura:

Literatura obowiązująca:

Aldenhoven H., Eklezjologiczna samoświadomość Kościołów starokatolickich, Posłannictwo 1985, nr 3-4, s. 5-45.

Kuery U., Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, Warszawa 1996.

Stalder K., Aldenhoven H., Problem Filioque w Kościołach starokatolickich i w ich teologii, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 9-22.

Statut Biskupów starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej, w: Beiheft zu IKZ 91 (2001).

Wójtowicz T., Mały katechizm Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Bajorek J., Mariologia biskupa Franciszka Hodura, Świdnica 2007.

Stalder K., Eklezjologia i natura prawna Unii Utrechckiej i biskupów starokatolickich, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 78-98.

Stalder K., Eklezjologiczna i prawnokoscielna treść Unii Utrechckiej Kościoła Starokatolickiego, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 29-58.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Przedpełski
Prowadzący grup: Sławomir Markowski, Borys Przedpełski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe pojęcia teologiczne i zasady wiary Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej. Studenci nabierają umiejętności w zakresie interpretacji podstawowych tekstów teologicznych starokatolicyzmu. Uczestnicy zajęć zdobywają również kompetencje społeczne odnoszące się do znajomości terminologii i zasad teologii starokatolickiej.

Pełny opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń studiujący poznają główne pojęcia teologiczne i zasady wiary Kościołów starokatolickich zrzeszonych w Unii Utrechckiej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teologii starokatolickiej odnośnie do nauki o Bogu w Trójcy Jedynym, Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, Maryi Matce Bożej, łasce, zbawieniu, sprawach ostatecznych, sakramentach i Kościele, oraz pojęciem ekumenizmu i stosunkiem Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej do Prawosławnego Kościoła Wschodu, Anglikańskiej Wspólnoty Kościelnej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Studenci nabierają umiejętności w zakresie hermeneutyki programowych tekstów teologicznych starokatolicyzmu. Uczestnicy zajęć zdobywają również kompetencje społeczne odnoszące się do znajomości terminologii i zasad teologii starokatolickiej.

Literatura:

Literatura obowiązująca:

Aldenhoven H., Eklezjologiczna samoświadomość Kościołów starokatolickich, Posłannictwo 1985, nr 3-4, s. 5-45.

Kuery U., Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, Warszawa 1996.

Stalder K., Aldenhoven H., Problem Filioque w Kościołach starokatolickich i w ich teologii, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 9-22.

Statut Biskupów starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej, w: Beiheft zu IKZ 91 (2001).

Wójtowicz T., Mały katechizm Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Bajorek J., Mariologia biskupa Franciszka Hodura, Świdnica 2007.

Stalder K., Eklezjologia i natura prawna Unii Utrechckiej i biskupów starokatolickich, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 78-98.

Stalder K., Eklezjologiczna i prawnokoscielna treść Unii Utrechckiej Kościoła Starokatolickiego, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 29-58.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)