Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-WNT3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia dotyczące ksiąg Nowego Testamentu, które są niezbędne do ich prawidłowego rozumienia i interpretacji. Omawiana jest treść, budowa literacka, problematyka historyczna, datowanie, autorstwo oraz przesłanie teologiczne ksiąg Nowego Testamentu.

Pełny opis:

Celem zająć jest zapoznanie studentów z genezą powstania ksiąg Nowego Testamentu w określonych realiach religijnych, historycznych, kulturowych, politycznych oraz społecznych. Przedmiotem zajęć są księgi Nowego Testamentu: Dzieje Apostolskie, Corpus Listów św. Pawła ( do Rzymian, 1 do Koryntian, 2 do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, 1 do Tesaloniczan, 2 do Tesaloniczan, 1 do Tymoteusza, 2 do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona, List do Hebrajczyków, Listy Powszechne ( Jakuba, 1 Piotra, 2 Piotra, 1 Jana, 2 Jana, 3 Jana, Judy) oraz Apokalipsa św. Jana. Omawiana jest treść, struktura, zagadnienia literackie oraz zagadnienia historyczne dotyczące poszczególnych ksiąg: ewangelizacja adresatów, autor księgi, kryteria zewnętrzne, kryteria wewnętrzne, datowanie. Przedstawiane jest przesłanie teologiczne ksiąg oraz podejmowana jest próba aktualizacji przesłania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D.A. Fiensy, Wstęp do Nowego Testamentu, Warszawa 2006.

Wstęp do Nowego Testamentu

W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1997.

H. Langkammer, Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, wydanie poszerzone, Wrocław 1992.

A. Läpple, Od katechezy do egzegezy, t. 2 Nowy Testament, Warszawa 1986.

E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990

Wstęp do Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, Poznań-Warszawa 1969.

Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996.

Literatura uzupełniająca:

B. Adamczewski, List do Filemona, List do Kolosan, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2006.

M. Bednarz, 1-2 Tesaloniczan, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2007.

E., Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa – Lublin 1959

J. Flis, List do Filipian, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2011.

S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2007.

S. Haręzga, Pierwszy i drugi list do Tymoteusza. List do Tytusa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2018.

J. Kozyra, List św. Jakuba, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2011.

A. Malina, List do Hebrajczyków, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2018.

F. Mickiewicz, List św. Judy, Drugi List św. Piotra, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2018.

Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Lamgkammer, Pelplin 1994.

A. Paciorek, Drugi List do Koryntian, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2017.

M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2009.

S. Stasiak, List do Rzymian, Przekład z oryginału komentarz, Częstochowa 2019.

M. Wojciechowski, Apokalipsa św. Jana, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa, 2012.

Архиепископ Аверкий, Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета, часть 1, Четвероевангелие, Jordanville, N.Y. 1987.

Введение в Священное Писание Ветхого Завета, Прот. Сорокин Александр

Епископ Кассиян ( Безобразов ), Христос и первое христианское поколение, Париж, 1950; Москва 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Wiedza:

K1_W01 ma usystematyzowaną wiedzę o głównych subdyscyplinach teologicznych, w tym o ich historycznym rozwoju i rozumie złożone zależności między nimi

K1_W02 zna bieżący stan badań w zakresie głównych subdyscyplin teologicznych, a w zaawansowanym stopniu wybranej problematyki teologicznej

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstu teologicznego

K1_W07 ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach teologicznych w aspekcie historycznym oraz rozumie ich argumentację teologiczną

Umiejętności:

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać

Kompetencje społeczne:

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K06 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz dba o dziedzictwo

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie wykładów na podstawie: obecności (20 %), zaliczenia ćwiczeń w oparciu o aktywność na zajęciach (20 %) oraz egzamin ustny (60 %).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Prowadzący grup: Jerzy Ostapczuk, Jerzy Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)