Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katechetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-K5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katechetyka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Katechetyka WT-S1-Tps-K4

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wskazanie wybranych aspektów w zakresie katechetycznej pracy nauczyciela, które mogą posłużyć efektywnemu rozwojowi procesu edukacji religijnej. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój własny nauczyciela religii i rozwój jego warsztatu pracy, warunkujący realizację celów i zadań nauczania religii w systemie szkolnym oraz działań o charakterze edukacyjno-wychowawczych. Celem zajęć jest rozwinięcie u przyszłych katechetów umiejętności stymulowania aktywności uczniów uczęszczających na lekcje religii w kierunku pogłębiania wiedzy religijnej i kształtowania właściwej postawy chrześcijańskiej.

Pełny opis:

1. Współczesny człowiek a wartości duchowe. Wychowanie jako proces wprowadzenia człowieka do Kościoła. Specyfika roli nauczyciela religii.

2. Wielowymiarowa rzeczywistość edukacji religijnej. Rola wiary w edukacji religijnej. Kontekst społeczno-kulturalny. Kontekst eklezjalny. Kontekst metodologiczny.

3. Wiara a problemy współczesnej młodzieży. Wiara religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy katechezy.

4. Pojęcie „indywidualności” w psychologii i prawosławnej pedagogice.

5. Proces religijnego wychowania dziecka. Wiara dziecka. Wiara a problemy okresu dojrzewania.

6. Specyfika nauczania religii i prawidłowości uczenia się w poszczególnych etapach kształcenia.

7. Proces dydaktyczny w edukacji religijnej. Wychowanie w świetle Bożego Objawienia. Podstawowe środowiska wychowawcze. Chrześcijaństwo i wychowanie.

8. Wiara jako wychowanie. Problem wolności i wychowania w świetle prawosławnej myśli pedagogicznej. Integralność nauczania i wychowania. Ogniwa edukacji religijnej, rodzina, szkoła, Kościół.

9. Rodzina w świetle współczesnym – jej funkcje i znaczenie dla rozwoju jednostki i społeczeństwa. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów.

10. Edukacyjno-wychowawcza relacja nauczyciela i ucznia jako sukcesja wiary. Osobisty przykład nauczyciela. Rola rodziców w procesie wychowania i nauczania. Kapłan jako nauczyciel wiary.

Literatura:

1. Barciński, Z. (red.), Vademecum katechety: metody aktywizujące, Wydawnictwo M - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza", Kraków-Lublin 2006.

2. Korgul, M., Dydaktyka na lekcjach religii, Wydawnictwo "Alta2", Wrocław 1998

3. Łobocki, M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.

4. Znowelizowana ustawa - Prawo oświatowe po zmianach z 16 października 2019r.;

5.Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej, Warszawa 2019r.;

6. Program nauczania religii prawosławnej w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym dla szkoły branżowej I i II stopnia (dla absolwentów gimnazjum) Warszawa 2019r.;

7. Busłowska L., Prawosławna myśl pedagogiczna, Aksjomat wiary w szkolnym systemie nauczania religii PAKP, Hajnówka 2012;

8. Szpet, J., Dydaktyka katechezy, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 1999.

9. Wrońska, H., Katechetyka a małe grupy szkolne i parafialne, WN KUL, Lublin 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W02 - zna i rozumie miejsce danego przedmiotu lub rodzaju zajęć w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych;

K1_W13 - zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

K1_W15 - zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły, punktu katechetycznego lub innej placówki systemu oświaty;

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 - potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

K1_U13 - potrafi dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów;

K1_U14 - potrafi zaplanować pracę z uczniem zdolnym, przygotowującą go do udziału w konkursie przedmiotowym;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K03 - jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

K1_K05 -jest gotów do przestrzegania zasad i norm etycznych w działaniach zawodowych kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia z katechetyki w semestrze zimowym 2021/2022 będą prowadzone stacjonarnie "w sali". Zadania do realizacji programu przedmiotu będą wysyłane na adresy mailowe studentów z domeną: "...@chat.edu.pl".

W ramach ćwiczeń z przedmiotu każdy student będzie zobowiązany do opracowania dwóch konspektów na określony temat oraz jednej prezentacji na lekcje religii i zaprezentowania ich w określonym przez nauczyciela terminie w sposób stacjonarny.

Ocenę końcową z przedmiotu będzie stanowiła średnia ocen za konspekty i prezentację oraz aktywność studenta w czasie realizacji zajęć.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność podczas zajęć bez konieczności usprawiedliwienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Baczyński
Prowadzący grup: Andrzej Baczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)