Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia etapów edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tpes-PsEE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia etapów edukacyjnych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

1.zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej, wychowawczej, rozwojowej i społecznej,

2.zdobycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w pracy nauczyciela na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Pełny opis:

1.Podczas zajęć zostaną omówione i poddane analizie w formie ćwiczeń podstawowe teorie i prawidłowości psychologiczne, których znajomość może okazać się przydatna w procesie nauczania i wychowywania uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych.

2.Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące prawidłowości rozwojowych dzieci na etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz na etapie edukacji młodzieży w okresie adolescencji.

3. Zaakcentowana zostanie wiedza dotycząca procesów przekazywania i nabywania wiedzy, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania w grupie, motywacji, pamięci, uwagi, inteligencji, kanałów zmysłowych, twórczości, mechanizmów oceniania, spostrzegania i wpływu społecznego oraz związku między dobrostanem psychicznym i fizycznym, w tym psychologiczne podstawy wybranych trudności szkolnych.

4. W trakcie ćwiczeń wskazywane będą możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce szkolnej.

5. pozyskanie podstawowych umiejętności terapeutycznych w pracy nauczyciela

6.pozyskanie umiejętności dotyczących rozwiazywania sytuacji trudnych w tym konfliktowych oraz związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ucznia

7 pozyskanie umiejętności z zakresu właściwego śledzenia i reagowania w poszczególnych fazach rozwoju grupy i wyłaniających się ról grupowych

8. pozyskanie umiejętności w zakresie udzielania wsparcia i wzmacniania rozwoju i zasobów ucznia.

9. zdobycie podstawowych umiejętności pracy z dzieckiem wymagających szczególnych form wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela

10. zrozumienie roli nauczyciela w rozwoju dziecka, próba określenia swoich zasobów i deficytów w tym obszarze.

11. etyka zawodu nauczyciela - wiedza i umiejętności w tym zakresie

Literatura:

Literatura podstawowa:

David R. Schaffer, K. Kipp (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Harmonia Universalis. Rozdz. 6 (Rozwój poznawczy…, s. 236-280), rozdz. 15 (Kontekst rozwoju II: rówieśnicy, szkoła i technologia, s. 616-647).

P. Żak (red.) (2016). „Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć”, Wyd. Charaktery, Kielce (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP. (wybrane treści),

Jerzak M. (red.) (2016). "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość", Wyd. PWN (wybrane rozdziały).

Zimbardo, P. (2006). Psychologia i życie Wyd. PWN, rozdziały: Motywacja, s. 354-381, Emocje, stres i zdrowie, s. 386-424, Procesy społeczne, społeczeństwo i kultura, s. 564-596.

Efekty uczenia się:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

K_W18 zna podstawowe pojęcia psychologii, posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, ma podstawową wiedzę na temat wychowania i kształcenia w aspekcie psychologicznym

K_W19 ma wiedzę na temat projektowania działań psychologicznych w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, ma wiedzę na temat podmiotów działalności psychologicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) oraz na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

K_U01 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizowania i interpretowania sytuacji pedagogicznych

K_U13 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie uczniów

K_U17 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi, posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

K_K02 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku społecznym

K_K03 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć

- obecność na zajęciach

- prezentacja multimedialna na wybrany temat (projekt grupowy lub indywidualny).

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 1,5 ECTS - 45 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS - czytanie wskazanej lektury; 0,5 ECTS -przygotowanie prezentacji multimedialnej;

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja, ćwiczenia - zajęcia warsztatowe, psychoedukacja.

Końcowa ocena z przedmiotu wystawiona na podstawie:

- obecności na zajęciach

- aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć

- przygotowanej pracy w formie prezentacji multimedialnej pracy na wskazany przez prowadzącego temat.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, ćwiczenia - zajęcia warsztatowe.

2. Ocena postępów uczenia się.

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce w ramach spotkań indywidualnych oraz za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel wyznacza sposób i termin konsultacji indywidualnych.

Ocena końcowa z przedmiotu na podstawie: obecności aktywności i zaangażowania, przygotowania pracy prezentowanej i omawianej w trakcie zajęć na temat zaproponowany przez prowadzącego. W indywidualnych przypadkach możliwość wyznaczenia dodatkowej pracy w celu uzyskania zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Paszta
Prowadzący grup: Joanna Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Paszta
Prowadzący grup: Joanna Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)