Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język ukraiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-JU4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język ukraiński
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu A1 ESOKJ

Pełny opis:

Kurs ma na celu nauczyć studentów komunikować się w języku ukraińskim na poziomie podstawowym, przygotować do korzystania z ukrainojęzycznych źródeł w zakresie studiowanego kierunku (teologia), przygotować do posługiwania się językiem obcym w środowisku zawodowym

Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji językowych z zakresu:

- czytania i rozumienia prostych tekstów w języku ukraińskim

- rozumienia i formułowanie wypowiedzi ustnych dotyczących życia codziennego

- pisania

Literatura:

Literatura podstawowa:

О.Палінська. Крок 2, МІОК, 2020

Збірник вправ та текстів з української мови для іноземних студентів. ХДУХТ 2015

СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ https://pidru4niki.com/13340203/religiyeznavstvo/slovnik_religiyeznavchih_terminiv

Михайло Петрович.Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів. Львів. 2005

Literatura dodatkowa

S.Delura. Z Ukraińskim na "ty", Uniwersytet Warszawski, 2020

Контрольні роботи з української мови як іноземної

Efekty uczenia się:

WIEDZA: po ukończeniu kursu absolwent:

K1_W 04 zna podstawową terminologię teologiczną w języku Ukraińskim

K1_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukiwać potrzebne informacje z różnych źródeł pomocniczych - pisanych i elektronicznych oraz selekcjonować informacje na podstawie ich krytycznej oceny

K1_U02 dobierając odpowiednie metody badawcze, potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji tekstów w języku ukraińskim

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności z zakresu znajomości języka ukraińskiego, wykorzystując przy tym różne źródła i technologie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka ukraińskiego

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

0,5 punkt-15 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta i test końcowy

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych

40% - pisemny test końcowy

Ocena testu: 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0

Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu A2

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć na I i II roku jest rozwijanie kompetencji językowych takich jak:

- czytanie i rozumienie tekstów prostych

- rozumienie krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych

- kształcenie umijetności pisania

- formułowanie wypowiedzi ustnych dotycząsych życia codziennego

Zajęcia na roku I i II służą kształceniu kompetencji

komunikacyjnych dla potrzeb nieformalnych z

wykorzystaniem słownictwa podstawowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

О.Палінська. Крок 2, МІОК, 2020

Збірник вправ та текстів з української мови для іноземних студентів. ХДУХТ 2015

СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ https://pidru4niki.com/13340203/religiyeznavstvo/slovnik_religiyeznavchih_terminiv

Михайло Петрович.Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів. Львів. 2005

Literatura dodatkowa

S.Delura. Z Ukraińskim na "ty", Uniwersytet Warszawski, 2020

Контрольні роботи з української мови як іноземної

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu A2

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć na I i II roku jest rozwijanie kompetencji językowych takich jak:

- czytanie i rozumienie tekstów prostych

- rozumienie krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych

- kształcenie umijetności pisania

- formułowanie wypowiedzi ustnych dotycząsych życia codziennego

Zajęcia na roku I i II służą kształceniu kompetencji

komunikacyjnych dla potrzeb nieformalnych z

wykorzystaniem słownictwa podstawowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

О.Палінська. Крок 2, МІОК, 2020

Збірник вправ та текстів з української мови для іноземних студентів. ХДУХТ 2015

СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ https://pidru4niki.com/13340203/religiyeznavstvo/slovnik_religiyeznavchih_terminiv

Михайло Петрович.Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів. Львів. 2005

Literatura dodatkowa

S.Delura. Z Ukraińskim na "ty", Uniwersytet Warszawski, 2020

Контрольні роботи з української мови як іноземної

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)